На головну
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Написання конспектів рекомендованих джерел, рефератів

  1. VI. Зразки написання заяви (клопотання), скарги, пропозиції (зауваження), інформаційного запиту.
  2. Вимоги до написання й захисту
  3. Вимоги до написання кваліфікаційної роботи
  4. Вимоги до написання контрольної роботи
  5. Вимоги до написання реферату
  6. Вимоги до написання, оформлення й захисту
  7. До написання курсового проекту
Теми курсу Питання й завдання для самостійної роботи
1. 2. 3.
1. Підприємництво як сучасна форма господарювання   1. Підприємництво як особливий вид діяльності, стиль і тип господарського поводження. 2. Правове забезпечення підприємницької діяльності. 3. Переваги й недоліки окремих організаційно-правових форм підприємницької діяльності. 4. Державна підтримка й державне регулювання підприємництва. 5. Передумови активізації підприємництва в сучасних умовах господарювання. 6. Покажіть у табличній формі економічні, соціальні й організаційні переваги й недоліки кожної з організаційних форм підприємницької діяльності.
2. Типологія підприємництва 1. Форми й виді посередницької діяльності. 2. Підприємництво у фінансовій сфері. Суб'єкти підприємництва фінансового напрямку. 3. Особливості підприємництва у фінансовій сфері. 4. Консалтинг як особливий вид підприємництва.
3. Мале підприємництво в ринковій економіці   1. Сутність малого підприємництва, його значення, види і функції. 2. Критерії віднесення суб'єктів підприємництва до категорії мале підприємництво й мале підприємство. 3. Місце й економічна роль малого підприємництва. 4. Мале підприємництво як фундаментальна основа формування середнього класу. 5. Сприяння малого бізнесу соціально-політичній стабільності в суспільстві. 6. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні. 7. Державна підтримка малого бізнесу й перспективи його розвитку в Україні.
4. Підприємницький успіх і культура бізнесу 1. Характеристики й організація підприємницького успіху. 2. Сутність і складові підприємницького успіху. 3.Інформаційне обслуговування підприємництва. 4. Загальна характеристика вітчизняних підприємців. 5. Характеристики професійної культури бізнесу. 6. Основи підприємницького діловодства. Стандартизоване оформлення документів. 7. Створення позитивного іміджу фірми («паблик рилэйшнз»). 8. Техніка проведення презентацій.
5.     Середовище і передумови активізації підприємницької діяльності 1. Основні методи й форми подальшого розвитку підприємництва. 2. Напрямки підвищення ефективності діяльності фірми. 3. Шляхи підвищення якості й конкурентоспроможності продукції. 4. Оптимізація поточних витрат виробництва й розмірів виробничих підприємств.
6.   Тіньова економіка в бізнесі   1. Структура тіньової економіки. 2. Основні види тіньової економічної діяльності в Україні. 3. Основні напрямки легалізації тіньової підприємницької діяльності.    
7. Бізнес-культура й форми її прояву. Методичні підходи до оцінювання бізнес-культури підприємства 1. Бізнес-культура: сутнісна характеристика й зміст. 2. Моделі бізнес-культур. 3.Історичні аспекти та значення бізнес-культури для озвитку підприємства. 4. Формування та підтримка бізнес-культури. 5. Напрямки дослідження бізнес-культури на сучасному етапі. 6. Системний підхід до оцінювання бізнес-культури. 7. Методи оцінювання вартості гудвілу. 8. Трансформація бізнес-культури підприємства під впливом менталітету соціосистеми.
8. Сучасна система ділових комунікацій 1. Ділове спілкування в підприємництві. 2. Вербальні методи спілкування. 3. Невербальні способи спілкування й культура поводження. 4. Вимоги до складання ділових документів. 5. Логіко-психологічні правила конструювання повідомлень.
9. Етичні норми бізнесу 1. Етика й етикет у взаєминах із клієнтами по бізнесу. 2. Етика ведення телефонних розмов, службової переписки. 3. Етикет вітань, прийомів і переговорів, презентацій. 4. Етика ведення конкурентної боротьби. 5. Етика здійснення програм злиття й поглинання підприємств. 6. Етикет у взаєминах з іноземцями.
10. Бізнес-конфлікт і шляхи його вирішення 1. Бізнес-конфлікт: природа виникнення й форми прояву. 2. Модель бізнес-конфлікту і його наслідки. 3.Ідентифікація бізнес-конфлікту. 4. Механізм цивілізованого попередження й усунення бізнес-конфліктів. 5. Система раннього попередження бізнес-конфліктів.
11. Фірмовий стиль підприємства 1. Основи формування фірмового стилю підприємства. 2. Техніка створення фірмового стилю. 3. Бізнес-дизайн і його значення для підвищення бізнес-культури підприємства. 4. Економічне обґрунтування відновлення бізнес-дизайну фірми. 5. Бізнес-дизайн робочого місця. 6. Методи забезпечення ергономічності робочого місця.
  Всього 80 годин

10. ОСНОВНА Й ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА.

Модуль 1: "Підприємництво"

Список основної літературиПартнершип с ограниченной ответственностью | Підприємництво: організація, ефективність, бізнес-культура : навч. посіб. - Вид. 3-тє / И. М. Колот, І. М. Репіна, О. В. Щербина. - К.: КНЕУ, 2010. - 444 с.