Головна

ЗНАЧЕННЯ І ВИДИ БАНКІВСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ | БАЛАНС БАНКУ І ПРИНЦИПИ ЙОГО ПОБУДОВИ | А. Балансові рахунки | ТЕКУЩАЯ БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ | РІЧНА БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ | ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ НА МІЖНАРОДНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКУ В БАНКАХ | Балансовий звіт комерційного банку | СТРУКТУРА І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ | ДЕПОЗИТНІ І ВНЕДЕПОЗІТНИЕ ОПЕРАЦІЇ | ПОНЯТТЯ І КРИТЕРІЇ кредитоспроможності КЛІЄНТА |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Аналіз грошового потоку як спосіб оцінки кредитоспроможності позичальника

 1. B) Аналіз і результати
 2. F. Критичний дискурс-аналіз
 3. I етап Аналіз ринку
 4. I. Аналіз досягнутих результатів та існуючих проблем
 5. I. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ: ВИХІДНІ ПОНЯТТЯ
 6. I.2.1. 2. Модель оцінки впливу стимулювання
 7. II спосіб

Аналіз грошового потоку-спосіб оцінки кредитоспроможності клієнта комерційного банку, в основі якого лежить використання фактичних показників, що характеризують оборот коштів у клієнта в звітному періоді. Цим метод аналізу грошового потоку принципово відрізняється від методу оцінки кредитоспроможності клієнта на основі системи фінансових коефіцієнтів, розрахунок яких будується на сальдових звітних показниках.

Аналіз грошового потоку полягає в зіставленні відтоку і припливу коштів у позичальника за період, відповідний зазвичай терміну якої просять позички. При видачі позики на рік аналіз грошового потоку робиться в річному розрізі, на термін до 90 днів - в квартальному і т.д.

Елементами припливу коштів за період є:

 • - Прибуток, отриманий в даному періоді;
 • - Амортизація, нарахована за період;
 • - Вивільнення коштів з:
  • а) запасів;
  • б) дебіторської заборгованості;
  • в) основних фондів;
  • г) інших активів;
 • - Збільшення кредиторської заборгованості;
 • - Зростання інших пасивів;
 • - Збільшення акціонерного капіталу;
 • - Видача нових позичок.

Як елементи відтоку коштів можна виділити:

 • сплату:
  • а) податків;
  • б) відсотків;
  • в) дивідендів; '
  • г) штрафів та пені;
 • додаткові вкладення коштів в:
  • а) запаси;
  • б) дебіторську заборгованість;
  • в) інші активи;
  • г) основні фонди;
 • скорочення кредиторської заборгованості;
 • зменшення інших пасивів;
 • відтік акціонерного капіталу;
 • погашення позик.

Різниця між припливом і відтоком коштів визначає величину загального грошового потоку. Як видно з наведеного переліку елементів припливу та відтоку коштів, зміна розміру запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, інших активів і пасивів, основних фондів по-різному впливає на загальний грошовий потік. Для визначення цього впливу порівнюються залишки по статтях запасів, дебіторів, кредиторів і т.д. на початок і кінець періоду. Зростання залишку запасів, дебіторів

=== 232 ===

та інших активів протягом періоду означає відтік коштів і показується при розрахунку зі знаком "-", а зменшення - приплив коштів і фіксується зі знаком "+". Зростання кредиторів і інших пасивів розглядається як приплив коштів ( "+"), зниження - як відтік ( "-") -

Є особливості у визначенні припливу і відпливу коштів в зв'язку зі зміною основних фондів. Враховуються не тільки зростання або зниження вартості їх залишку за період, але і результати реалізації частини основних фондів протягом періоду. Перевищення ціни реалізації над балансовою оцінкою сприймається як приплив коштів, а зворотна ситуація як відтік коштів. Приплив (відплив) коштів у зв'язку зі зміною вартості основних фондів = Вартість основних фондів на кінець періоду - Вартість основних фондів на початок періоду + Результати реалізації основних фондів протягом періоду.

Модель аналізу грошового потоку побудована на угрупованню елементів припливу та відтоку коштів за сферами управління підприємством. Цим сферам в моделі аналізу грошового потоку (АДП) можуть відповідати такі блоки:

 • управління прибутком підприємства;
 • управління запасами і розрахунками;
 • управління фінансовими зобов'язаннями;
 • управління податками та інвестиціями;
 • управління співвідношенням власного капіталу і кредитів.

В цьому випадку модель АДП може мати таку форму (табл. 9,3) 1.

Таблиця 9.3. Аналіз грошового потоку

+++ 1 Описаний метод аналізу грошового потоку називається непрямим. Загальний вміст прямого методу полягає в наступному. Загальний грошовий потік (Чисті грошові кошти) = Збільшення (зменшення) грошових коштів в результаті виробничо-господарської діяльності + Збільшення (зменшення) грошових коштів в результаті інвестиційної діяльності + Збільшення (зменшення грошових коштів в результаті фінансової діяльності. Розрахунок першого доданка: Виручка від реалізації - Платежі постачальникам і персоналу + Відсотки отримані - Відсотки сплачені - Податки. Розрахунок другого доданка загального грошового потоку: Надходження від продажу основних активів - Капвкладення. Розрахунок третього доданка: Кредити отримані - Погашення боргових зобов'язань + Емісія облігацій + Емісія акцій - Виплата дивідендів

=== 233 ===

продовження

=== 234 ===

Для аналізу грошового потоку беруться дані як мінімум за три минулі роки. Якщо клієнт мав стійке перевищення припливу над відпливом коштів, то це свідчить про його фінансової стійкості -кредітоспособності. Коливання величини загального грошового потоку, а також короткочасне перевищення відтоку над припливом коштів говорить про більш низькому рейтингу клієнта за рівнем кредитоспроможності. Нарешті, систематичне перевищення відтоку над припливом коштів характеризує клієнта як некредитоспроможного. Сформована середня позитивна величина загального дененшого потоку (перевищення припливу над відпливом коштів) може використовуватися як межа видачі нових позик. Зазначене перевищення показує, в якому розмірі клієнт може погашати за період боргові зобов'язання. На основі співвідношення величини загального грошового потоку і розміру боргових зобов'язань клієнта визначається його клас кредитоспроможності: нормативні рівні цього співвідношення: I клас - 0,75: II - 0,30; III - 0,25; IV - 0,2; V - 0,2; VI - 0,15.

Аналіз грошового потоку дозволяє зробити висновок про слабкі місця управління підприємством. Наприклад, відтік коштів може бути пов'язаний з управлінням запасами, розрахунками (дебітори і кредитори), фінансовими платежами (податки, відсотки, дивіденди). Виявлення слабких місць менеджменту використовується для розробки умов кредитування, відображених в кредитному договорі. Наприклад, якщо основним фактором відтоку коштів є зайве відволікання коштів в розрахунки, то "позитивним" умовою кредитування клієнта може бути підтримка оборотності дебіторської заборгованості протягом всього терміну користування позикою на певному рівні. При такому факторі відтоку як недостатня величина акціонерного капіталу в якості умови кредитування можна використовувати дотримання певного нормативного рівня коефіцієнта фінансового левеража.

Для вирішення питання про доцільність і розмірі видачі позики на відносно тривалий термін аналіз грошового потоку робиться не тільки на основі фактичних даних за минулі періоди, а й на основі прогнозних даних на планований період. Фактичні дані використовуються для оцінки прогнозних даних. В основі прогнозу величини окремих елементів припливу та відпливу коштів лежить їх середнє значення в минулі періоди і плановані темпи приросту виручки від реалізації.

 Фінансові коефіцієнти оцінки кредитоспроможності клієнтів комерційного банку | I стадія - створення запасів.