Головна

Клопотання фінансового керуючого повинно бути розглянуто арбітражним судом в десятиденний термін з дати його надходження. | Скликати збори кредиторів для вирішення питання про попереднє погодження угод і рішень громадянина у випадках, передбачених цим Законом; | Направляти кредиторам звіт фінансового керівника не рідше ніж один раз на квартал, якщо інше не встановлено зборами кредиторів; | У разі звільнення або відсторонення фінансового керуючого арбітражний суд затверджує нового фінансового керуючого в порядку, встановленому цією статтею. | громадянина | Припиняється нарахування неустойок (штрафів, пені) та інших фінансових санкцій, а також відсотків за всіма зобов'язаннями громадянина, за винятком поточних платежів; | За передачу майна громадянина в заставу. | Реструктуризації боргів громадянина | Про відомих громадянину кримінальних і адміністративних справах щодо його, а також про наявність незнятої або непогашеної судимості; | Реструктуризації боргів громадянина |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Арешти на майно громадянина і інші обмеження в частині розпорядження належним громадянину майном можуть бути накладені лише в процесі у справі про банкрутство громадянина;

  1. A - тільки якщо це передбачено законом або договором страхування;
  2. B. частина дентину, прилягла до пульпи
  3. Синтез І ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ НАНОЧАСТИНОК МЕТАЛІВ
  4. D-електрони тільки на слабо екранують ядро ??t2g -орбіталей, дуже міцні і їх відомо дуже багато.
  5. Ex. 7. Зіставте частини пропозицій, і назвіть тип умовного пропозиції.
  6. HRM і конкурентна перевага
  7. I. Цілі і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

неустойки (штрафи, пені) та інші санкції за невиконання або неналежне виконання грошових зобов'язань та обов'язкових платежів, вимоги про сплату яких включені в зазначений план, а також відповідні процентні виплати за таке невиконання або неналежне виконання не нараховуються, за винятком поточних платежів;

громадянин зобов'язаний повідомити в письмовій формі конкурсних кредиторів і уповноважений орган про істотну зміну свого майнового стану протягом п'ятнадцяти днів з дати настання такої зміни в порядку, встановленому планом реструктуризації боргів громадянина. Критерії істотної зміни майнового стану громадянина встановлюються в плані реструктуризації його боргів.

На суму вимог конкурсного кредитора або уповноваженого органу, включених до плану реструктуризації боргів громадянина, затверджений арбітражним судом, нараховуються відсотки в порядку і в розмірі, що передбачені цим пунктом.

Відсотки на суму вимог конкурсного кредитора, уповноваженого органу, виражених у валюті Російської Федерації, нараховуються в розмірі ставки рефінансування, встановленої Центральним банком Російської Федерації на дату затвердження плану реструктуризації боргів громадянина.

Відсотки на суму вимог конкурсного кредитора, виражених в іноземній валюті та визначених у рублях за курсом, встановленим Національним банком України на дату введення реструктуризації боргів громадянина, нараховуються в розмірі, встановленому договором, але не більше ніж в розмірі ставки рефінансування, встановленої Центральним банком Російської Федерації на дату затвердження плану реструктуризації боргів.

Угодою між фінансовим керуючим і конкурсним кредитором може бути передбачений менший розмір належних до сплати відсотків або коротший термін нарахування відсотків у порівнянні з передбаченими цим пунктом розміром або терміном.

Нарахування відсотків, передбачених цією статтею, здійснюється фінансовим керуючим після задоволення в повному обсязі вимог кредиторів відповідно до реєстру вимог кредиторів і за умови достатності у громадянина грошових коштів для сплати відсотків.

Період нарахування відсотків починається з дати введення реструктуризації боргів громадянина і закінчується датою винесення арбітражним судом ухвали про припинення провадження у справі про банкрутство громадянина, або датою задоволення зазначених вимог громадянином або третьою особою в ході реструктуризації боргів громадянина, або датою винесення ухвали про скасування плану реструктуризації боргів громадянина і про визнання його банкрутом.

Відсотки, передбачені цією статтею, не враховуються при визначенні кількості голосів, що належать конкурсного кредитору або уповноваженому органу на зборах кредиторів.

Протягом терміну виконання плану реструктуризації боргів громадянина і п'яти років після завершення виконання зазначеного плану громадянин, щодо заборгованості якого затверджений зазначений план, не має права приховувати факт здійснення ним зазначеного плану при зверненні за отриманням кредиту, а також і при придбанні товарів (робіт, послуг ), які передбачають відстрочення або розстрочку платежу.

Конкурсні кредитори і уповноважений орган, вимоги яких не включені в план реструктуризації боргів громадянина, має право пред'явити свої вимоги протягом терміну, на який затверджений зазначений план, в порядку, встановленому цим Законом.

Такі вимоги, включені до реєстру вимог кредиторів, задовольняються на загальних умовах, передбачених планом реструктуризації боргів громадянина.

Стаття 21320. Внесення змін до плану реструктуризації

боргів громадянина з ініціативи громадянина і продовження терміну виконання зазначеного плану

Громадянин має право направити фінансовому керуючому пропозиції про внесення змін до плану реструктуризації своїх боргів.

Зміни, що вносяться до плану реструктуризації боргів громадянина, підлягають затвердженню арбітражним судом.

Протягом п'ятнадцяти днів з дати отримання фінансовою керуючим від громадянина пропозиції про внесення змін до плану реструктуризації боргів громадянина фінансовий керуючий зобов'язаний направити зазначений план з внесеними до нього змінами конкурсних кредиторів і в уповноважений орган рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Збори кредиторів для розгляду питання про схвалення змін, що вносяться до плану реструктуризації боргів громадянина, скликається фінансовим керуючим в місячний термін з дати направлення конкурсних кредиторів і в уповноважений орган зазначеного плану з внесеними до нього змінами.

За результатами розгляду змін, що вносяться до плану реструктуризації боргів громадянина, збори кредиторів приймає рішення про схвалення внесених змін або відмову в схваленні внесених змін.

Зміни, що вносяться громадянином до плану реструктуризації його боргів, повинні бути схвалені зборами кредиторів більшістю голосів від загального числа голосів конкурсних кредиторів та уповноваженого органу, вимоги яких включені до реєстру вимог кредиторів.

5. За результатами розгляду змін, що вносяться до плану реструктуризації боргів громадянина, арбітражний суд виносить одну з таких визначень:

про затвердження змін, що вносяться до зазначеного план, в разі схвалення зборами кредиторів внесених змін;

про відкладення розгляду питання про затвердження змін, що вносяться до зазначеного план, у разі відмови зборів кредиторів у схваленні внесених змін при наявності клопотання, передбаченого пунктом 2 статті 21317 цього Закону;

про відмову в затвердженні змін, що вносяться до зазначеного план.Реструктуризації боргів громадянина | Визначення, зазначені в абзацах другому і четвертому цього пункту, можуть бути оскаржені.