Головна

Кіріспе | Азақстандағы бокситтың және алюминий тотығын өндіретін басқа шикізатардың қорлары | Нефелиндер | Саздар және ақсаздар | Ндірістегі алюминий тотығын өндіру тәсілдерінің түрлері | Алюминий тотығы өндірісінің Байерлік әдіспен өндіргендегі физика - химиялық негіздері | Күйежентекті ерітінділеу | Алюминат ерітінділерінен кремниді ажырату | Алюминат ерітінділерін карбондау | Күйдіру жектектеу әдісі арқылы нефелиндерден алюминий тотығын, сода өнімдерін және цемент алу тәсілдері |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Алюминий тотығын күйежентектелу әдісімен өндірудің физика - химиялық негіздері

  1. RADIX әдісімен сұрыптау алгоритмі.
  2. Азақстандағы бокситтың және алюминий тотығын өндіретін басқа шикізатардың қорлары
  3. Алюминиді электролиттік әдіспен алудың теориялық негіздері
  4. Алюминий
  5. Алюминий
  6. Алюминий
  7. Алюминий в организме: роль и значение

Бұл әдістің маңызы құрамында кремниі жоғары бокситті сода және әктас қосып жоғарғы температурада күйдіріп жентектеу. Осы күйежентектелеудің нәтижесінде бокситтің құрамындағы алюминий оксиді суда еритін натрий алюминатын (Na2O·Al2O3) құрайды, ал кремнезем аз еритін қос кальцилік силикатты құрайды (2СаО·SiO2).

Күйежентектелеу нәтижесінде алынған күйежентекті әрі қарай ерітінділегенде натрий алюминаты күйежентектен ерітіндіге өтеді, ал қос кальцилік силикат ерімейтін түрінде қалдық шламда қалады.

Алюминат ерітінділерінен алюминий гидроксидін бөліп алу үшін ерітіндіні көміртегі екі оксиді газдарымен өңдейді. Бұл операция карбондау деп аталады (сурет 3.2).

Сода Боксит Әктас

Ұсату Ұсату

Шикіқұрамды дайындау

Күйежентектелу СО2 газы

Күйежентек

Күйежентекті ұсату

Ерітінділеу

Алюминиат ерітіндісі Қызыл шлам

Кремниден ажырату Үйінді

Қойюландыру және сүзу

Ақ шлам Алюминат ерітіндісі

Карбондау

Қоюландыру және сүзу

Содалы ерітінді Гидрат

Буландыру Жуу Су

Al(OH)3

Өндіріс сулары

Кальциндеу

Алюминий тотығы

Сурет 3.2 - Бокситті күйежентектелу әдісімен өңдеудің технологиялық сұлбасыБокситті ерітінділеу | Бокситті шикіқұрамды дайындау