На головну

Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав | Основи патентних правовідносин. Умови патентоспроможності. Автори винаходів і патентообладатели. | умови патентоспроможності | Автори винаходів і патентообладатели | Механізм патентування. Особливості правової охорони секретних винаходів. Захист прав патентовласників і авторів. | Види охоронних підприємств: державні і приватні (чопи). | Види загроз інформаційної безпеки на об'єкті захисту і їх характеристика. Концепція безпеки об'єкта інформатизації. | Дотримуючись прийнятою класифікацією будемо розділяти всі джерела загроз на зовнішні і внутрішні. | Моделі порушників інформаційної безпеки на об'єкті. Форми злочинного посягання, на інформаційну безпеку. | Правопорушення і злочинність в області інформатики |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Структура сил і засобів організаційної захисту інформації.

  1. a-спіраль b-складчаста структура
  2. B3 Структура ІНСАРАГ
  3. F3.2.1 Структура міжнародного ПСО
  4. Fixed assets turnover - Коефіцієнт оборотності основних засобів, раз
  5. Ft Структура сучасного ринку fg цінних паперів
  6. I. 4.1. Види і структура ринків
  7. I. Засоби, що діють на холінергічні синапси

Організаційна захист інформації є організаційним початком, так званим «ядром» в загальній системі захисту інформації. Від повноти і якості вирішення керівництвом і посадовими особами організаційних завдань залежить ефективність функціонування системи захисту інформації в цілому. Роль і місце організаційної захисту інформації в загальній системі заходів, спрямованих на захист інформації, визначаються винятковою важливістю прийняття керівництвом своєчасних і вірних управлінських рішень з урахуванням наявних в його розпорядженні сил, засобів, методів і способів захисту інформації і на основі чинного нормативно-методичного апарату.

Серед основних напрямків захисту інформації поряд з організаційної виділяють правову та інженерно-технічний захист інформації. Однак організаційної захисту інформації серед цих напрямків відводиться особливе місце.

Організаційна захист інформації покликана за допомогою вибору конкретних сил і засобів (які включають в себе правові, інженерно-технічні та інженерно-геологічні) реалізувати на практиці сплановані керівництвом підприємства заходи щодо захисту інформації. Ці заходи вживаються в залежності від конкретної обстановки на об'єкті, пов'язаної з наявністю можливих загроз, що впливають на захищається інформацію і ведуть до її витоку.

Організаційна захист інформації - складова частина системи захисту інформації, яка визначає і виробляє порядок і правила функціонування об'єктів захисту і діяльності посадових осіб з метою забезпечення захисту інформації. Організаційна захист інформації:

- Організація роботи з персоналом;

- Організація внутрішньооб'єктного і пропускного режимів і охорони;

- Організація роботи з носіями відомостей;

- Комплексне планування заходів щодо захисту інформації;

- Організація аналітичної роботи і контролю.

Основні принципи організаційної захисту інформації:

- Принцип комплексного підходу - ефективне використання сил, засобів, способів і методів захисту інформації для вирішення поставлених завдань в залежності від конкретної ситуації, що складається і наявності факторів, що послаблюють або підсилюють загрозу захищається;

- Принцип оперативності прийняття управлінських рішень (істотно впливає на ефективність функціонування та гнучкість системи захисту інформації та відображає націленість керівництва і персоналу на вирішення завдань захисту інформації);

- Принцип персональної відповідальності - найбільш ефективний розподіл завдань по захисту інформації між керівництвом і персоналом і визначення відповідальності за повноту і якість їх виконання.

Серед основних умов організаційної захисту інформації можна виділити наступні:

- Безперервність всебічного аналізу функціонування системи захисту інформації в цілях прийняття своєчасних заходів щодо підвищення її ефективності;

- Неухильне дотримання керівництвом та персоналом встановлених норм і правил захисту конфіденційної інформації.

При дотриманні перерахованих умов забезпечується найбільш повне і якісне вирішення завдань щодо захисту інформації на ою'екте.

 Основні напрямки організації забезпечення безпеки об'єкта інформатизації. Структура сил і засобів організаційної захисту інформації. | Функції і завдання служби безпеки об'єкта інформатизації. Принципи організації служби безпеки об'єкта. Типова структура служби безпеки об'єкта.