загрузка...
загрузка...
На головну

Тема 1.2. Взаємовідносини митних органів з учасниками зовнішньоекономічної діяльності і особами, які здійснюють діяльність в сфері митної справи

  1. I.4.5) Діяльність юристів.
  2. II. Інтерактивна діяльність (рішення кейса).
  3. IV. Опис діяльності підрозділу
  4. STEP-аналіз діяльності ЗАТ «БіПі» м Ступіно
  5. STEP-аналіз діяльності ОГИБДД УВС Ступинского району
  6. SWOT - аналіз ситуації в дохідної сфері бюджету Міасского міського округу
  7. V2: Інвестиції та інвестиційна діяльність підприємства

1. Митний представник

2. Митний перевізник

3. Власник магазину безмитної торгівлі

4. Уповноважений економічний оператор

1. Митний представник

Відповідно до положень Митного кодексу Митного союзу правом здійснювати митні операції, пов'язані з приміщенням вантажів під обрану митну процедуру мають учасники зовнішньоторговельної діяльності або їх посередники - митні представники.

Відповідно до статті 12 МК МС:

митний представник - Юридична особа держави-члена Митного союзу, яка відповідає умовам, визначеним статтею 13 цього Кодексу.

Юридична особа визнається митним представником після включення до реєстру митних представників.

Встатті 13 МК МС закріплені умови включення до реєстру митних представників:

- Наявність в штаті цієї особи не менше 2 (двох) працівників, які мають документ, що підтверджує їх відповідність вимогам, встановленим законодавством держав-членів Митного союзу;

- Наявність договору страхування ризику своєї цивільної відповідальності, яка може виникнути внаслідок нанесення шкоди майну експонованих осіб або порушення договорів з цими особами. Розмір страхової суми визначається законодавством держав-членів митного союзу;

- Надання забезпечення сплати митних зборів, податків на суму, еквівалентну не менше ніж одному мільйону євро, За курсом валют, що встановлюється відповідно до законодавства держави-члена Митного союзу, на день надання такого забезпечення;

- Відповідність іншим вимогам і дотримання інших умов, які встановлені митним законодавством Митного союзу і (або) законодавством держав-членів Митного союзу.

В статті 15 МК МС встановлені права митного представника.

При здійсненні митних операцій митний представник має ті самі права, що й особа, яка уповноважує її представляти свої інтереси у взаємовідносинах з митними органами.

При здійсненні своєї діяльності митний представник має право:

- Вимагати від особи, яку представляють документи і відомості, необхідні для митних цілей, в тому числі що містять інформацію, що становить комерційну, банківську та іншу охоронювану законом таємницю, або іншу конфіденційну інформацію, і отримувати такі документи та відомості в строки, що забезпечують дотримання встановлених цим Кодексом вимог ;

- Мати доступ в порядку, встановленому законодавством держав-членів митного союзу, до інформаційних систем митних органів, що використовуються ними для автоматизованої обробки інформації, електронної передачі даних, необхідних для митних цілей.

Законодавством держав-членів Митного союзу може бути передбачено право митного представника обмежити сферу своєї діяльності вчиненням митних операцій щодо окремих видів товарів відповідно до єдиної Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності або стосовно товарів, що переміщуються через митний кордон певними видами транспорту, а також вчиненням окремих митних операцій або регіоном діяльності в рамках регіону діяльності одного (декількох) митного органу (митних органів) держави-члена митного союзу.

В статті 16 МК МС встановлені обов'язки митного представника.

Обов'язки митного представника при здійсненні митних операцій обумовлені вимогами та умовами, встановленими митним законодавством Митного союзу.

В обов'язки митного представника не входить здійснення митних операцій, пов'язаних з дотриманням вимог і умов заявлених митних процедур, а також інших обов'язків, які відповідно до митного законодавства Митного союзу покладаються тільки на представляються ними осіб.

Отримана від експонованих осіб інформація, яка становить державну, комерційну, банківську та іншу охоронювану законом таємницю (секрети), або інша конфіденційна інформація не повинна розголошуватися або використовуватися митним представником і його працівниками для власних цілей, передаватися іншим особам, за винятком випадків, передбачених законодавством держав -членів Митного союзу.

Митний представник зобов'язаний представляти в митні органи звітність, в тому числі з використанням інформаційних технологій, відповідно до законодавства держав-членів Митного союзу.

Обов'язки митного представника перед митними органами не можуть бути обмежені договором з акредитуючою особою.

Обов'язки є єдиними для всіх митних представників. Забороняється надання виключних (ексклюзивних) прав і інших переваг, які мають індивідуальний характер, для окремих митних представників.

Митний представник зобов'язаний інформувати митний орган, що включив юридична особа до реєстру митних представників, про зміну відомостей, заявлених ним при включенні до реєстру митних представників, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня зміни таких відомостей.

В статті 17 МК МС визначена відповідальність митного представника.

За недотримання вимог митного законодавства Митного союзу митний представник несе відповідальність відповідно до законодавства держав-членів Митного союзу.

Федеральним законом «Про митне регулювання в Російській Федерації» встановлено такі положення щодо митного представника:

Стаття 60 ФЗ «Про митне регулювання в РФ»Митний представник.

Митним представником може бути російське юридична особа, включена до реєстру митних представників.

Митний представник вправі обмежити сферу своєї діяльності вчиненням митних операцій щодо певних видів товарів відповідно до єдиної Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності Митного союзу (далі - Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності) або стосовно товарів, що ввозяться в Російську Федерацію і (або) вивозяться з Російської Федерації певними видами транспорту, вчиненням окремих митних операцій, а також регіоном діяльності в рамках регіону діяльності одного митного органу (кількох митних органів).

Відповідно до пункту 3 статті 12 Митного кодексу Митного союзу відносини митного представника з декларантами та іншими зацікавленими особами будуються на основі договору. При наданні послуг з декларування договір укладається безпосередньо між декларантом і митним представником.

Відмова митного представника від укладення договору при наявності у нього можливості надати послугу або виконати роботу не допускається, за винятком випадків, коли виконання такого договору буде виходити за сферу діяльності, обмеженою митним представником відповідно до частини 2 цієї статті, а також коли у митного представника є достатні підстави вважати, що дії або бездіяльність декларанта або іншої зацікавленої особи є протиправними і тягнуть кримінальну або адміністративну відповідальність у галузі митної справи. Митний представник не має права надавати перевагу одній особі перед іншою особою щодо укладення договору, за винятком надання пільг щодо ціни та інших умов договору для окремих категорій експонованих осіб.

Митний представник може сплачувати митні збори, податки, якщо зміст митної процедури, визначеної для декларування товарів, передбачає їх сплату та якщо умовами договору, укладеного між декларантом і митним представником, передбачена сплата митних зборів, податків митним представником.

При декларуванні товарів і (або) їх випуску митний представник несе солідарну з декларантом або іншими уявними ним особами обов'язок по сплаті митних платежів в повному розмірі суми належних до сплати митних платежів незалежно від умов договору митного представника з декларантом та іншими уявними ним особами.

В статті 61 ФЗ «Про митне регулювання в РФ» викладені умови, в тому числі і додаткові умови включення юридичної особи до реєстру митних представників.

Умови включення юридичної особи до реєстру митних представників встановлені статтею 13 Митного кодексу Митного союзу.

Відповідно до підпункту 2 статті 13 Митного кодексу Митного союзу розмір страхової суми, в межах якої страховик зобов'язується при настанні кожного страхового випадку відшкодувати шкоду особам, чиїм майновим інтересам він заподіяно (відповідно до договору страхування ризику своєї цивільної відповідальності, яка може виникнути внаслідок нанесення шкоди майну експонованих осіб або порушення договорів з цими особами), не може бути менше 20 мільйонів рублів.

додатковими умовами включення юридичної особи до реєстру митних представників є:

- Наявність в штаті відокремленого структурного підрозділу юридичної особи, через яке заявник планує здійснювати свою діяльність в якості митного представника, одного або більше працівників, кожен з яких має документ, що підтверджує його відповідність кваліфікаційним вимогам (далі - фахівець з митних операцій);

- Юридична особа не є казенним підприємством;

- Відсутність фактів неодноразового (два і більше разів) притягнення юридичної особи до адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення в галузі митної справи, передбачені статтями 16.1, 16.2, 16.3, 16.15, 16.22 і частиною 3 статті 16.23 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, протягом терміну , коли юридична особа вважається підданим адміністративному покаранню у справах про адміністративні правопорушення в галузі митної справи, передбачених зазначеними статтями, за умови, що сума накладених адміністративних штрафів в сукупності склала 250 000 рублів і більше;

- Відсутність заборгованості зі сплати митних платежів у розмірі 500 000 рублів і більше.

Свідоцтво про включення до реєстру митних представників повинно містити:

- Найменування митного представника, вказівка ??його організаційно-правової форми та місця знаходження, ідентифікаційний номер платника податків;

- Відомості про наявність відокремлених структурних підрозділів, що відповідають установленим вимогам щодо включення до реєстру, із зазначенням їх найменувань і місця знаходження;

- Відомості про обмеження сфери діяльності митного представника вчиненням митних операцій щодо певних видів товарів відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності або стосовно товарів, що ввозяться в Російську Федерацію і (або) вивозяться з Російської Федерації певними видами транспорту, а також вчиненням окремих митних операцій або регіоном діяльності в рамках регіону діяльності одного митного органу (кількох митних органів);

- Найменування митного органу, що видав свідоцтво;

- Дату видачі свідоцтва та його номер.

В даний час свідчення оформляється на бланку встановленого зразка відповідно до Додатку 3 Наказу ФМС Росії від 10 жовтня 2010 року. Форма свідоцтва приведена на рис. 2.

Додаток № 3до Адміністративного регламенту Федеральної митної служби по виконанню державною функції ведення Реєстру митних брокерів (представників)

 Російська Федерація Федеральна Митна Служба
 
 Свідоцтво № XXXX / XX про включення до Реєстру митних брокерів (представників)
 
 Справжнім Федеральна митна служба
 підтверджує включення  
   (Найменування організації із зазначенням
 
 організаційно-правової форми)
 до Реєстру митних брокерів (представників).
 місцезнаходження організації  
 
 
 Назва та місцезнаходження відокремлених структурних підрозділів *
 
 
 
 Розмір і форма забезпечення сплати митних платежів
 
 
 (Заставу майна, банківська гарантія, грошова застава, поручительство, договір страхування)
   
 Обмеження сфери діяльності:
 за видами товарів відповідно
 з ТН ЗЕД ТЗ  
 за видами транспорту  
 по регіону діяльності  
 за видами митних операцій  
   
 Дата включення  "__" _____________ 20__ р
   
         
 (Посада уповноваженої особи ФТС Росії)    (Підпис)    (Ініціали, прізвище)
 
 М. П.  
 (Відбиток гербової печатки ФТС Росії)  
                 

 * Якщо найменування і місцезнаходження всіх відокремлених структурних підрозділів можна внести на лицьовій стороні справжнього свідоцтва, їх додруковують на зворотному боці, при цьому вносять в цьому рядку запис "див. На звороті". На зворотному боці повторюють реквізити "посаду уповноваженої особи ФТС Росії", "підпис", "ініціали, прізвище", "М. П." і "відбиток гербової печатки ФТС Росії".

Мал. 2. Форма свідоцтва про включення до реєстру митних представників

Номер свідоцтва складається з двох розділів, поділених косою рисою. Перший розділ номера (чотири цифри) містить порядковий номер запису в Реєстрі митних брокерів (представників). Другий розділ номера (дві цифри) заповнюють в такий спосіб: якщо юридична особа раніше не було включено до Реєстру митних брокерів (представників) і свідоцтво про включення до Реєстру митних брокерів (представників) видається вперше, проставляють нулі; якщо свідоцтво видається в зв'язку з внесенням змін до Реєстру митних брокерів (представників), проставляють порядковий номер внесення змін.

В статті 62 ФЗ «Про митне регулювання в РФ» перераховані вимоги до заяви про включення до реєстру митних представників і наведено перелік документів, які додаються до заяви.

Заява про включення до реєстру митних представників повинно містити:

1) звернення заявника до митного органу з проханням про включення до реєстру митних представників;

2) відомості про найменування, про організаційно-правову форму, про місце знаходження (поштова адреса та інші контактні дані), про відкриті банківські рахунки заявника, а також перелік його відокремлених структурних підрозділів, через які заявник планує здійснювати свою діяльність в якості митного представника на день подачі заяви, із зазначенням їх місць знаходження;

3) відомості про намір обмежити сферу своєї діяльності вчиненням митних операцій щодо певних видів товарів відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності або стосовно товарів, що ввозяться в Російську Федерацію і (або) вивозяться з Російської Федерації певними видами транспорту, вчиненням окремих митних операцій, а також регіоном діяльності в рамках регіону діяльності одного митного органу (кількох митних органів) або здійснювати свою діяльність без таких обмежень;

4) відомості про наявні на день подачі заяви в штаті юридичної особи (його відокремлених структурних підрозділів) фахівцях з митних операцій;

5) відомості про забезпечення сплати митних зборів, податків, наданому відповідно до підпункту 3 статті 13 Митного кодексу Митного союзу;

6) відомості про договір (договорах) страхування ризику цивільної відповідальності заявника.

До заяви про включення до реєстру митних представників додаються такі документи, що підтверджують заявлені відомості:

1) установчі документи заявника;

2) документ, що підтверджує факт внесення запису про заявника до Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

3) свідоцтво про постановку заявника на облік в податковому органі;

4) кваліфікаційні атестати фахівців з митних операцій;

5) накази про прийом на роботу фахівців з митних операцій або укладені з ними трудові договори;

6) документи, що підтверджують надання забезпечення сплати митних зборів, податків у розмірі, встановленому Митним кодексом Митного союзу;

7) підтвердження з банків про відкриті в них рахунках заявника;

8) договір страхування ризику цивільної відповідальності заявника.

В даний час заява оформляється на бланку встановленого зразка відповідно до Додатку 4 Наказу ФМС Росії від 10 жовтня 2010 року. Форма заяви наведена на рис. 3.

Додаток № 4до Адміністративного регламенту Федеральної митної служби по виконанню державною функції ведення Реєстру митних брокерів (представників)

 ЗРАЗОК  
   Керівнику ФТС Росії
     
     (Ініціали, прізвище)
   "__" ____________ 20__ р
   
 Заява про включення до Реєстру митних брокерів (представників)
   
 (Повне найменування організації із зазначенням
   
 організаційно-правової форми)
 просить розглянути можливість включення  
   (Коротке найменування організації)
 до Реєстру митних брокерів (представників).
   
 Відомості про заявника
 
 I. Загальні відомості про заявника
 Організаційно-правова форма  
 Повне найменування  
 скорочене найменування  
 ІПН / КПП  
 Серія, номер та дата видачі свідоцтва про постановку на податковий облік  
 Найменування, адреса, телефон інспекції ФНС Росії  
 код ОКПО  
 Основний державний реєстраційний номер запису про створення юридичної особи, внесеної до Єдиного державного реєстру юридичних осіб  
 Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб  
 Місце знаходження організації  
 Поштова адреса  
 Засоби зв'язку (телефон, факс)  
 Прізвище, ім'я, по батькові генерального директора  
 Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера  
 Перелік і адреси відокремлених структурних підрозділів, через які заявник передбачає здійснювати діяльність в якості митного брокера  
 II. Відомості про банківські рахунки
 Рублевий рахунок  
 Реквізити банку (найменування, адреса, ОКПО, БИК, ІПН)  
 Валютний рахунок  
 Реквізити банку (найменування, юридична та фактична адреса, ОКПО, БИК, ІПН)  
 III. Відомості про розмір статутного капіталу
 Розмір сплаченого статутного капіталу (статутного фонду), пайових внесків  
 Відомості про засновників організації, розмір і частки їх внесків (у%)  
 Відомості про документ, що підтверджує розмір повністю сформованого статутного капіталу (статутного фонду, пайових внесків)  
 IV. Відомості про фахівців з митного оформлення
   Прізвище, ім'я, по батькові фахівця з митного оформлення, номер і дата видачі кваліфікаційного атестата, дата навчання за програмами підвищення кваліфікації  
 V. Відомості про забезпечення сплати митних платежів
 Загальна сума забезпечення  
 Способи забезпечення зобов'язань, номера і дати документів, що підтверджують внесення забезпечення  
 VI. Відомості про договір страхування ризику цивільної відповідальності митного брокера (представника)
 Загальна сума страхування  
 Номер, дата і термін дії договору  
 Найменування страхової компанії, номер та дата видачі ліцензії на право страхування відповідальності митних брокерів  
 7. Відомості про обмеження діяльності в якості митного брокера (представника) *
 Обмеження по регіону діяльності  
 Обмеження по категоріях товарів відповідно до ТН ЗЕД  
 Обмеження за видами транспорту  
 Обмеження з митних операцій  
   
 Документи, що додаються:  
 1. 2. ...  
 Загальна кількість аркушів: ____.  
   
 Керівник організації:        
     (Підпис)    (Ініціали, прізвище)
         
 Головний бухгалтер організації:        
     (Підпис)    (Ініціали, прізвище)
 М. П.
                   

 Розділ заповнюється, якщо організація передбачає здійснювати діяльність в якості митного брокера (представника) з обмеженнями.

Рис.3. Зразок заяви про включення до реєстру митних представників

В статті 63 ФЗ «Про митне регулювання в РФ» розкрито поняття фахівця з митних операцій.

Спеціалістом з митних операцій може бути громадянин Російської Федерації, який має вищу професійну освіту, Склав кваліфікаційний іспит і підтвердив відповідність своїх знань програмою кваліфікаційного іспиту. Документом, що підтверджує відповідність фізичної особи зазначеним кваліфікаційним вимогам, є кваліфікаційний атестат фахівця з митних операцій.

Спеціаліст з митних операцій здійснює свою діяльність в якості працівника митного представника.

В статті 64 ФЗ «Про митне регулювання в РФ» наведені положення атестації на відповідність кваліфікаційним вимогам.

Атестація на відповідність кваліфікаційним вимогам осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного атестата фахівця з митних операцій (далі - атестація), проводиться в формі кваліфікаційного іспиту. Особам, що успішно склали кваліфікаційний іспит, видається кваліфікаційний атестат фахівця з митних операцій за формою, що затверджується центральним органом виконавчої влади, уповноваженим в галузі митної справи. Кваліфікаційний атестат фахівця з митних операцій терміном дії не обмежується.

Порядок проведення атестації митними органами, перелік документів, що подаються разом із заявою про допуск до атестації, програма кваліфікаційного іспиту, порядок його складання і порядок видачі кваліфікаційних атестатів визначаються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим в галузі митної справи. При цьому до складання кваліфікаційного іспиту допускаються всі особи, що відповідають вимогам, встановленим у статті 63 цього Закону, незалежно від їх спеціальної підготовки для складання іспиту.

Спеціаліст з митних операцій зобов'язаний кожні два роки починаючи з року, наступного за роком отримання кваліфікаційного атестата фахівця з митних операцій, проходити навчання за освітніми програмами підвищення кваліфікації в мають державну акредитацію освітніх установах відповідно до федеральними державними вимогами до мінімуму змісту освітньої програми підвищення кваліфікації фахівців з митних операцій, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, уповноваженим в галузі митної справи.

В статті 65 ФЗ«Про митне регулювання в РФ» наведені підстави і порядок відкликання кваліфікаційного атестата фахівця з митних операцій

Кваліфікаційний атестат фахівця з митних операцій відгукується у випадках:

1) встановлення факту отримання кваліфікаційного атестата фахівця з митних операцій з використанням підроблених документів;

2) набрання законної сили вироком суду, що передбачає покарання у вигляді позбавлення права займатися діяльністю в якості спеціаліста з митних операцій протягом певного терміну;

3) порушення спеціалістом з митних операцій вимог, встановлених пунктом 2 статті 16 Митного кодексу Митного союзу;

4) неодноразового (два і більше разів) залучення фахівця з митних операцій до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень у сфері митної справи, передбачених статтями 16.1, 16.2, 16.3, 16.15, і 16.22 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, протягом терміну, коли він вважається підданим адміністративному покаранню у справах про адміністративні правопорушення, передбачені зазначеними статтями;

5) порушення спеціалістом з митних операцій вимоги про проходження навчання за програмами підвищення кваліфікації, встановленого частиною 3 статті 64 цього Закону.

Рішення про відкликання кваліфікаційного атестата фахівця з митних операцій приймається федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим в галузі митної справи, і (або) уповноваженими ним митними органами. Зазначеними органами виноситься мотивоване рішення про відкликання кваліфікаційного атестата фахівця з митних операцій. Копія зазначеного рішення надсилається особі, щодо якої це рішення винесено, протягом трьох днів з дня його винесення.

Особа, кваліфікаційний атестат фахівця з митних операцій якого відкликаний, має право оскаржити рішення про відкликання зазначеного кваліфікаційного атестата відповідно до глави 3 Федерального закону «Про митне регулювання в РФ».

Особа, кваліфікаційний атестат фахівця з митних операцій якого відкликаний, не має права повторно звертатися із заявою про отримання зазначеного кваліфікаційного атестата:

1) протягом одного року з дня прийняття рішення про відкликання кваліфікаційного атестата, якщо цей атестат відкликаний з підстав, передбачених пунктами 1 і 3 частини 1 цієї статті;

2) протягом терміну, передбаченого набрав законної сили вироком суду, якщо кваліфікаційний атестат відкликаний за рішенням суду;

3) протягом терміну, коли особа вважається підданим адміністративному покаранню у справах про адміністративні правопорушення в галузі митної справи, передбачених статтями 16.1, 16.2, 16.3, 16.15, і 16.22 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, якщо кваліфікаційний атестат відкликаний на підставі, передбаченій пунктом 4 частини 1 цієї статті.

2. Митний перевізник

Відповідно до статтею 18 МК МС митний перевізник - Юридична особа держави-члена Митного союзу, яка відповідає умовам, визначеним статтею 19 цього Кодексу.

Юридична особа визнається митним перевізником після включення до реєстру митних перевізників.

Порядок включення до реєстру митних перевізників і виключення з цього реєстру визначається законодавством держав-членів Митного союзу.

Митний перевізник здійснює перевезення товарів, що перебувають під митним контролем, по митній території Митного союзу відповідно до митного законодавства Митного союзу.

Митні органи в порядку, встановленому законодавством держав-членів Митного союзу, ведуть реєстри осіб, визнаних митними перевізниками, і забезпечують їх періодичну публікацію не рідше одного разу в квартал, в тому числі з використанням інформаційних технологій.

Комісія Митного союзу на підставі реєстрів, які ведуться митними органами, формує загальний реєстр митних перевізників і забезпечує його публікацію не рідше одного разу в квартал на офіційному Інтернет-сайті Комісії Митного союзу.

Форма загального реєстру митних перевізників і порядок його ведення визначається рішенням Комісії Митного союзу.

Статус митних перевізників підтверджується документом, форма і порядок застосування якого встановлюються рішенням Комісії Митного союзу.

Документ, зазначений у частині першій цього пункту, видається митним органом держави-члена Митного союзу, які ввімкнули юридична особа до реєстру митних перевізників.

В статті 19 МКМС закріплені умови включення до реєстру митних перевізників.

Умовами включення юридичної особи до реєстру митних перевізників є:

- Здійснення цією особою діяльності з перевезення вантажів протягом не менше 2 (двох) років на день звернення до митного органу;

- Надання забезпечення сплати митних зборів, податків на суму, еквівалентну не менше ніж двомстам тисячам євро, За курсом валют, що встановлюється відповідно до законодавства держави-члена Митного союзу, на день надання такого забезпечення;

- Наявність дозвільного документа на здійснення діяльності з перевезення вантажів, якщо такий вид діяльності вимагає наявності вказаного документа відповідно до законодавства держав-членів Митного союзу;

- Знаходження у власності, господарському віданні, оперативному управлінні, оренді використовуваних для перевезення товарів транспортних засобів, в тому числі транспортних засобів, придатних для перевезення товарів під митними пломбами і печатками;

- Відсутність на день звернення до митного органу неисполненной обов'язки по сплаті митних платежів, пені;

- Відсутність фактів притягнення протягом 1 (одного) року до дня звернення до митного органу до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері митної справи, визначені законодавством держав-членів Митного союзу;

- Відповідність іншим вимогам і дотримання інших умов, які встановлені митним законодавством Митного союзу і (або) законодавством держав-членів Митного союзу.

В статті 20 МКМС перераховані підстави для виключення з реєстру митних перевізників.

Підставами для виключення юридичної особи з реєстру митних перевізників є:

1) недотримання умов включення до реєстру митних перевізників;

2) недотримання перевізником встановлених обов'язків;

3) заяву митного перевізника про виключення його з реєстру митних перевізників;

4) ліквідація юридичної особи відповідно до законодавства держав-членів Митного союзу;

5) реорганізація юридичної особи, за винятком випадків, встановлених законодавством держав-членів Митного союзу.

В статті 21 МКМС закріплені обов'язки митного перевізника.

Митний перевізник зобов'язаний:

1) дотримуватися умов і виконувати вимоги, встановлені цим Кодексом, під час перевезення товарів відповідно до митної процедурою митного транзиту;

2) вести облік товарів, що перевозяться у відповідності з митною процедурою митного транзиту і представляти в митні органи звітність про перевезення таких товарів, в тому числі з використанням інформаційних технологій, відповідно до законодавства держав-членів митного союзу;

3) виконати обов'язок по сплаті митних зборів, податків у випадках, передбачених статтями 227 і 228 ТК ТЗ;

4) не розголошувати, не використовувати для власних цілей і не передавати іншим особам, за винятком випадків, передбачених законодавством держав-членів Митного союзу, отриману від відправника товарів, їх одержувача або експедитора інформацію, що становить державну, комерційну, банківську та іншу охоронювану законом таємницю (секрети), або іншу конфіденційну інформацію;

5) інформувати митний орган, що включив юридична особа до реєстру митних перевізників, про зміну відомостей, заявлених ним при включенні до реєстру митних перевізників, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня зміни таких відомостей.

Відповідно до статтею 66 ФЗ «Про митне регулювання в РФ» митні органи включають російських юридичних осіб до реєстру митних перевізників.

В статті 68 ФЗ «Про митне регулювання в РФ» перераховані відомості, які повинні бути викладені в заяві про включення до реєстру митних перевізників і перелік доданих до заяви документів.

Заява про включення до реєстру митних перевізників має містити:

1) звернення до митного органу з проханням про включення до реєстру митних перевізників;

2) відомості про найменування, про організаційно-правову форму, про місце знаходження (поштова адреса та інші контактні дані), про відкриті банківські рахунки заявника;

3) відомості про термін здійснення заявником діяльності з перевезення вантажів;

4) відомості про знаходяться у володінні та користуванні заявника транспортних засобах міжнародного перевезення (загальна кількість, відомості про допущення зазначених транспортних засобів до перевезення товарів під митними пломбами і печатками), які передбачається використовувати заявником при здійсненні діяльності в якості митного перевізника, в тому числі про транспортних засобах, придатних для перевезення товарів під митними пломбами і печатками;

5) відомості про забезпечення сплати митних зборів, податків, наданому відповідно до підпункту 2 статті 19 Митного кодексу Митного союзу.

До заяви про включення до реєстру митних перевізників додаються дозвільні документи на здійснення діяльності з перевезення вантажів, якщо такий вид діяльності відповідно до законодавства Російської Федерації здійснюється на підставі відповідних дозволів (ліцензій), а також підтверджують заявлені відомості наступні документи:

1) установчі документи заявника;

2) документ, що підтверджує факт внесення запису про заявника до Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

3) свідоцтво про постановку заявника на облік в податковому органі;

4) документи, що підтверджують право володіння і користування заявника транспортними засобами міжнародного перевезення, які передбачається використовувати при здійсненні діяльності в якості митного перевізника;

5) свідоцтва про допущення транспортних засобів міжнародного перевезення до перевезення товарів під митними пломбами і печатками, якщо вони є;

6) документи, що підтверджують надання забезпечення сплати митних зборів, податків у розмірі, встановленому Митним кодексом Митного союзу;

7) підтвердження з банків про відкриті в них рахунках заявника;

8) договори перевезення вантажів, що підтверджують здійснення заявником діяльності з перевезення вантажів протягом не менше двох років на дату звернення до митного органу.

3. Власник магазину безмитної торгівлі

Відповідно до статтею 33 МКМС власник магазину безмитної торгівлі - Юридична особа держави-члена Митного союзу, яка відповідає умовам, визначеним статтею 34 МКМС.

Юридична особа визнається власником магазину безмитної торгівлі після включення до реєстру власників магазинів безмитної торгівлі.

Порядок включення до реєстру власників магазинів безмитної торгівлі та виключення з цього реєстру визначається законодавством держав-членів Митного союзу.

Законодавством держав-членів Митного союзу можуть бути встановлені випадки та порядок зупинення та відновлення діяльності в якості власників магазинів безмитної торгівлі юридичних осіб, включених до реєстру власників магазинів безмитної торгівлі.

Власник магазину безмитної торгівлі здійснює зберігання і реалізацію в роздріб товарів, поміщених у митний процедуру безмитної торгівлі, фізичним особам, які виїжджають з митної території Митного союзу, а також іноземним дипломатичним представництвам, прирівняним до них представництвам міжнародних організацій, консульським установам, або дипломатичним агентам, консульським посадовим особам і членам їх сімей, які проживають разом з ними.

Митні органи в порядку, встановленому законодавством держав-членів Митного союзу, ведуть реєстри власників магазинів безмитної торгівлі та забезпечують їх періодичну публікацію не рідше одного разу в квартал, в тому числі з використанням інформаційних технологій.

В статті 34 МКМС викладені умови включення до реєстру власників магазинів безмитної торгівлі.

Умовами включення юридичної особи до реєстру власників магазинів безмитної торгівлі є:

1) знаходження у власності, господарському віданні, оперативному управлінні або оренді приміщень, придатних для використання в якості магазину безмитної торгівлі та відповідають вимогам, встановленим законодавством держав-членів митного союзу;

2) наявність реєстраційних або дозвільних документів на роздрібну торгівлю, якщо обов'язок їх отримання передбачена законодавством держав-членів Митного союзу;

3) відсутність на день звернення до митного органу неисполненной обов'язки по сплаті митних платежів, пені;

4) відсутність фактів притягнення протягом 1 (одного) року до дня звернення до митного органу до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері митної справи, визначені законодавством держав-членів Митного союзу;

5) відповідність іншим вимогам і дотримання інших умов, які встановлені митним законодавством Митного союзу і (або) законодавством держав-членів Митного союзу.

В статті 35 МКМС викладені підстави для виключення з реєстру власників магазинів безмитної торгівлі.

Підставами для виключення юридичної особи з реєстру власників магазинів безмитної торгівлі є:

1) недотримання умов включення до реєстру власників магазинів безмитної торгівлі;

2) недотримання власником магазину безмитної торгівлі обов'язків, передбачених статтею 36 МКМС;

3) заяву власника магазину безмитної торгівлі про виключення його з реєстру власників магазинів безмитної торгівлі;

4) ліквідація юридичної особи відповідно до законодавства держав-членів Митного союзу;

5) реорганізація юридичної особи, за винятком випадків, встановлених законодавством держав-членів Митного союзу.

В статті 36 МКМС закріплені обов'язки власника магазину безмитної торгівлі.

Власник магазину безмитної торгівлі зобов'язаний:

1) забезпечувати збереження товарів, поміщених у митний процедуру безмитної торгівлі і не реалізованих відповідно до цього розділу;

2) дотримуватися умов і вимоги, встановлені ТК ТЗ;

3) забезпечувати можливість проведення митного контролю;

4) вести облік надходження товарів в магазин безмитної торгівлі та їх реалізації в цьому магазині, а також надавати митним органам звітність про такі товари, в тому числі з використанням інформаційних технологій, відповідно до законодавства держав-членів Митного союзу;

5) сплатити митні збори, податки при виникненні обов'язку щодо сплати митних зборів, податків відповідно до статті 306 МКМС;

6) інформувати митний орган, що включив юридична особа в реєстр власників магазинів безмитної торгівлі, про зміну відомостей, заявлених ним при включенні до реєстру власників магазинів безмитної торгівлі, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня зміни таких відомостей.

Відповідно до статтею 81 ФЗ «Про митне регулювання в РФ» митні органи включають російських юридичних осіб до реєстру власників магазинів безмитної торгівлі.

В статті 82 ФЗ «Про митне регулювання в РФ» викладені додаткові умови включення юридичної особи до реєстру власників магазинів безмитної торгівлі.

Додатковою умовою включення юридичної особи до реєстру власників магазинів безмитної торгівлі є надання забезпечення сплати митних зборів, податків у розмірі не менше 2,5 мільйона рублів.

5. До включення юридичної особи до реєстру власників магазинів безмитної торгівлі відкриття магазину безмитної торгівлі має бути погоджено відповідно до законодавства Російської Федерації про Державну кордоні Російської Федерації.

Свідоцтво про включення до реєстру власників магазинів безмитної торгівлі має містити:

1) найменування власника магазину безмитної торгівлі, вказівка ??його організаційно-правової форми та місця знаходження, ідентифікаційний номер платника податків;

2) місце знаходження торгового залу магазину безмитної торгівлі;

3) місце знаходження складу магазину безмитної торгівлі;

4) відомості про площу складу магазину безмитної торгівлі;

5) найменування митного органу, що видав свідоцтво;

6) дату видачі свідоцтва та його номер.

В статті 83 ФЗ «Про митне регулювання в РФ» перераховані відомості, які повинні міститися в заяві про включення до реєстру власників магазинів безмитної торгівлі та перелік документів, які додаються до заяви.

Заява про включення до реєстру власників магазинів безмитної торгівлі має включати:

1) звернення заявника до митного органу з проханням про включення до реєстру власників магазинів безмитної торгівлі;

2) відомості про найменування, про організаційно-правову форму, про місце знаходження, про відкриті банківські рахунки заявника;

3) відомості про приміщення, що знаходяться у володінні заявника і призначених для використання в якості магазину безмитної торгівлі, про їх місце знаходження, облаштуванні, обладнанні і про матеріально-технічне оснащення;

4) відомості про надання забезпечення сплати митних зборів, податків;

5) відомості про реєстраційні або дозвільні документи на роздрібну торгівлю;

6) відомості про погодження відкриття магазину безмитної торгівлі відповідно до порядку встановлення режиму в пунктах пропуску.

До заяви про включення до реєстру власників магазинів безмитної торгівлі додаються такі документи, що підтверджують заявлені відомості:

2) документ, що підтверджує факт внесення запису про заявника до Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

3) свідоцтво про постановку заявника на облік в податковому органі;

4) документи, що підтверджують право володіння заявником приміщеннями, призначеними для використання в якості магазину безмитної торгівлі;

5) плани і креслення приміщень, призначених для використання в якості магазину безмитної торгівлі;

6) документи, що підтверджують надання забезпечення сплати митних зборів, податків;

7) підтвердження з банків про відкриті в них рахунках заявника;

8) реєстраційні або дозвільні документи на роздрібну торгівлю.

В статті 84 ФЗ «Про митне регулювання в РФ» закріплені вимоги до облаштування, обладнання та місцем розташування магазину безмитної торгівлі.

Приміщення магазину безмитної торгівлі можуть складатися з торгових залів, підсобних приміщень, складів. Зазначені приміщення повинні бути обладнані таким чином, щоб забезпечити продаж товарів виключно в торгових залах магазину безмитної торгівлі, збереження товарів і можливість проведення щодо них митного контролю.

Підсобні приміщення і склад магазину безмитної торгівлі повинні бути облаштовані та обладнані таким чином, щоб виключити доступ до знаходяться в цих приміщеннях товарам сторонніх осіб (осіб, які не є працівниками магазину безмитної торгівлі, що не володіють повноваженнями щодо товарів або не є представниками осіб, що володіють повноваженнями ), а також забезпечити можливість накладення на зазначені приміщення засобів митної ідентифікації.

До облаштування, обладнання та місцем розташування магазину безмитної торгівлі висуваються такі вимоги:

1) територія магазину безмитної торгівлі не повинна включати об'єкти, не пов'язані з його функціонуванням і забезпеченням його роботи;

2) складом магазину безмитної торгівлі може бути лише приміщення. Використання в якості складу магазину безмитної торгівлі відкритих майданчиків не допускається. На складі магазину безмитної торгівлі не можуть розташовуватися коридори для проходу осіб, тамбури, вестибюлі, адміністративно-побутових та технічних приміщень, а також місця для зберігання пакувальних та обв'язувальних матеріалів, технологічного обладнання, інвентарю, тари, збиральних машин, відходів упаковки. На складі магазину безмитної торгівлі має бути вагове обладнання з різними межами зважування, що забезпечує можливість зважування товарів, передбачуваних до реалізації в магазині безмитної торгівлі;

3) приміщення магазину безмитної торгівлі повинні розташовуватися таким чином, щоб виключити можливість надходження або вилучення товарів поза митним контролем;

4) торгові зали магазину безмитної торгівлі повинні бути розташовані таким чином, щоб була виключена можливість залишення товарів, придбаних в магазині безмитної торгівлі, на митній території Митного союзу, в тому числі шляхом передачі їх фізичним особам, що залишаються на цій території;

5) торгові зали магазинів безмитної торгівлі повинні знаходитися за межами місця, визначеного для проведення митного контролю товарів, що вивозяться фізичними особами при дотриманні цих осіб через митний кордон Митного союзу;

6) торгові зали магазинів безмитної торгівлі повинні розташовуватися таким чином, щоб була виключена можливість доступу в ці зали фізичних осіб, що в'їжджають на митну територію Митного союзу;

7) склад магазину безмитної торгівлі може розташовуватися поза місцями переміщення товарів через митний кордон Митного союзу, але в межах регіону діяльності митного органу, в якому функціонує магазин безмитної торгівлі.

Використання торгових залів, підсобних приміщень та складу магазину безмитної торгівлі для зберігання та реалізації товарів, що не заявлених до митною процедурою безмитної торгівлі, не допускається.

4. Уповноважений економічний оператор

Відповідно до статтею 38 МКМС уповноважений економічний оператор - Юридична особа, яка відповідає умовам, зазначеним в статті МКМС, яка має право користуватися спеціальними спрощеннями, передбаченими статтею 41 МКМС.

Статус уповноваженого економічного оператора присвоюється юридичній особі митними органами шляхом видачі свідоцтва про включення до реєстру уповноважених економічних операторів і визнається на території тієї держави, митним органом якого визначено цю статус.

Статус уповноваженого економічного оператора присвоюється юридичній особі, створеному відповідно до законодавства держави-члена Митного союзу, на території якого цій особі буде надано цей статус.

Форма та порядок видачі свідоцтва про включення до реєстру уповноважених економічних операторів, призупинення дії та відкликання цього свідоцтва визначаються законодавством держав-членів Митного союзу.

Уповноважений економічний оператор зобов'язаний інформувати митний орган, що видав свідоцтво про включення до реєстру уповноважених економічних операторів, про зміну відомостей, заявлених ним для видачі свідоцтва про включення до реєстру уповноважених економічних операторів, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня зміни таких відомостей.

у статті 39 МКМС перераховані умови присвоєння статусу уповноваженого економічного оператора.

Умовами отримання юридичною особою статусу уповноваженого економічного оператора є:

1) надання забезпечення сплати митних зборів, податків на суму, еквівалентну одному мільйону євро, За курсом валют, що встановлюється відповідно до законодавства держави-члена Митного союзу, на день надання такого забезпечення, за винятком випадку, встановленого абзацом другим цього підпункту;

Особами, які здійснюють діяльність з виробництва товарів і (або) експортують товари, до яких не застосовуються вивізні митні збори, при їх відповідності критеріям, визначеним рішенням Комісії Митного союзу, надається забезпечення сплати митних зборів, податків на суму, еквівалентну ста п'ятдесяти тисячам євро, За курсом валют, що встановлюється відповідно до законодавства держави-члена Митного союзу, на день надання такого забезпечення;

2) здійснення зовнішньоторговельної діяльності протягом терміну, визначеного законодавством держав-членів Митного союзу, але не менше одного року до дня звернення до митного органу;

3) відсутність на день звернення до митного органу неисполненной обов'язки по сплаті митних платежів, відсотків, пені;

4) відсутність на день звернення до митного органу заборгованості (недоїмки) відповідно до законодавства про податки і збори (податковим законодавством) держав-членів Митного союзу;

5) відсутність фактів притягнення протягом 1 (одного) року до звернення до митного органу до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері митної справи, визначені законодавством держав-членів Митного союзу;

6) наявність системи обліку товарів, що дозволяє зіставляти відомості, представлені митним органам при здійсненні митних операцій, з відомостями про проведення господарських операцій, відповідно до вимог, визначених законодавством держав-членів Митного союзу;

7) відповідність іншим вимогам і дотримання інших умов, які встановлені митним законодавством Митного союзу і (або) законодавством держав-членів Митного союзу.

Статтею 40 МКМС встановлено, що митні органи ведуть реєстр уповноважених економічних операторів і забезпечують його опублікування в порядку та за формою, що встановлені законодавством держав-членів Митного союзу.

В статті 41 МКМС закріплені спеціальні спрощення, що надаються уповноваженому економічному оператору.

Уповноваженому економічному оператору можуть бути надані такі спеціальні спрощення:

1) тимчасове зберігання товарів в приміщеннях, на відкритих майданчиках та інших територіях уповноваженого економічного оператора;

2) випуск товарів до подання митної декларації відповідно до статті 197 МКМС;

3) проведення митних операцій пов'язаних з випуском товарів, в приміщеннях, на відкритих майданчиках та інших територіях уповноваженого економічного оператора;

4) інші спеціальні спрощення, передбачені митним законодавством Митного союзу.

Спеціальні спрощення, передбачені цією статтею, застосовуються тільки у випадках, якщо уповноважений економічний оператор має право виступати декларантом товарів, щодо яких передбачається застосування таких спеціальних спрощень.

Перелік товарів, щодо яких не можуть застосовуватися спеціальні спрощення, визначається рішенням Комісії Митного союзу. (Див. Рішення Комісії Митного союзу № 323 від 18.06.2010 р)

Відповідно до статті 86 ФЗ«Про митне регулювання в РФ» при наданні спеціальних спрощень уповноваженому економічному оператору Уряд Російської Федерації відповідно до митного законодавства Митного союзу має право визначати перелік товарів, щодо яких не можуть застосовуватися спеціальні спрощення, що надаються уповноваженому економічному оператору.

При застосуванні спеціальних спрощень, що надаються уповноваженому економічному оператору, не застосовуються обмеження місць декларування окремих товарів, встановлені відповідно до частини 2 статті 205 ФЗ «Про митне регулювання в РФ».

В статті 88 ФЗ «Про митне регулювання в РФ» викладені умови отримання юридичною особою статусу уповноваженого економічного оператора.

Умови присвоєння юридичній особі статусу уповноваженого економічного оператора встановлені статтею 39 Митного кодексу Митного союзу.

Відповідно до підпункту 5 статті 39 Митного кодексу Митного союзу умовою присвоєння статусу уповноваженого економічного оператора є відсутність фактів неодноразового (два і більше разів) притягнення особи протягом одного року до дня звернення до митного органу до адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення в галузі митної справи, передбачені статтями 16.1, 16.2, 16.3, 16.7, 16.9, 16.15, 16.17, 16.20 і 16.22 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, за умови, що сума накладених адміністративних штрафів за вказаними статтями в сукупності склала 500 000 рублів і більше.

Відповідно до підпункту 6 статті 39 Митного кодексу Митного союзу умова про наявність системи обліку товарів, що дозволяє зіставляти відомості, представлені митним органам при здійсненні митних операцій, з відомостями про проведення господарських операцій, вважається виконаним, якщо заявник повинен дотримуватися наступних вимог:

1) веде бухгалтерський і податковий облік, а також облік для митних цілей відповідно до статті 96 Федерального закону «Про митне регулювання в РФ»;

2) надає митним органам доступ в межах їх компетенції до баз і банків даних митних операцій автоматизованих інформаційних систем заявника з урахуванням вимог законодавства Російської Федерації про захист інформації;

3) застосовується їм система обліку логістичних операцій, пов'язаних з транспортуванням та зберіганням товарів, передбачає роздільний облік здійснення таких операцій з іноземними товарами і товарами Митного союзу;

4) застосовує автоматизовану інформаційну систему, яка містить заходи захисту інформації, що забезпечують запобігання несанкціонованого доступу до інформації, можливість негайного відновлення інформації, модифікованої або знищеної внаслідок несанкціонованого доступу до неї, і постійний контроль за забезпеченням рівня захищеності інформації.

Відповідно до підпункту 7 статті 39 Митного кодексу Митного союзу додатковими умовами присвоєння юридичній особі статусу уповноваженого економічного оператора є:

1) незастосування спрощеної системи оподаткування;

2) здійснення зовнішньоторговельної діяльності не менше одного року до дня звернення до митного органу;

3) відсутність судимості за вчинення злочинів у сфері економічної діяльності у керівника юридичної особи, його співробітників, в чиї посадові обов'язки входять організація здійснення митних операцій і (або) їх вчинення, а також у керівника і співробітників, що здійснюють митні операції, митного представника, який буде застосовувати спеціальні спрощення від імені та за дорученням юридичної особи в разі присвоєння йому статусу уповноваженого економічного оператора;

4) знаходження у власності, господарському віданні, оперативному управлінні або оренді приміщень, відкритих майданчиків та інших територій, призначених для тимчасового зберігання уповноваженим економічним оператором іноземних товарів і відповідають вимогам, встановленим статтею 89 Федерального закону «Про митне регулювання в РФ», - в разі застосування уповноваженим економічним оператором митної операції тимчасового зберігання відповідно до пункту 1 частини 1 статті 86 зазначеного закону.

В статті 89 ФЗ «Про митне регулювання в РФ» викладені вимоги до облаштування та обладнання приміщень, відкритих майданчиків та інших територій уповноваженого економічного оператора.

Уповноважений економічний оператор може здійснювати тимчасове зберігання товарів в приміщеннях, на відкритих майданчиках та інших територіях уповноваженого економічного оператора.

Приміщення, відкриті майданчики уповноваженого економічного оператора мають статус зони митного контролю. Межі зазначеної зони митного контролю визначаються митним органом та уповноваженим економічним оператором в угоді, передбаченому частиною 8 статті 86 цього Закону, і повинні мати спеціальні позначення. Вивезення товарів, що перебувають під митним контролем, за межі зазначеної зони здійснюється з дозволу митного органу.

Приміщення, відкриті майданчики і інші території, призначені для тимчасового зберігання уповноваженим економічним оператором іноземних товарів, повинні бути облаштовані та обладнані таким чином, щоб забезпечити схоронність товарів, виключити несанкціонований доступ до них сторонніх осіб (які не є працівниками уповноваженого економічного оператора), а також забезпечити можливість проведення щодо цих товарів митного контролю.

Допускається зберігання товарів, що перебувають під митним контролем, і інших товарів, що знаходяться на зберіганні, в одному приміщенні за умови їх роздільного розміщення, яке забезпечується будь-яким прийнятним для уповноваженого економічного оператора способом, що дозволяє візуально відрізнити товари, що знаходяться під митним контролем, від інших товарів ( огороджувальна стрічка, перегородки, технологічні проходи, позначені відповідними табличками і написами).

Допускається зберігання насипних, наливних товарів, що перебувають під митним контролем, спільно з товарами того ж виду і якості, що знаходяться на зберіганні.

Вимоги до облаштування та обладнання приміщень, відкритих майданчиків та інших територій уповноваженого економічного оператора, який здійснює виробничу діяльність, митними органами не встановлюються.

В статті 92 ФЗ «Про митне регулювання в РФ» викладені вимоги до свідоцтва про включення до реєстру уповноважених економічних операторів.

Свідоцтво про включення до реєстру уповноважених економічних операторів містить:Завдання для самостійного рішення | Протокол № 1 зборів засновників - рішення власників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи.
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати