Головна

Поняття середовища маркетингу, її структура. Внутрішнє середовище маркетингу | Зовнішня маркетингове середовище | SWOT-аналіз в маркетингу підприємства | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Крок 3. Зіставлення сильних і слабких сторін підприємства з можливостями і загрозами ринку

  1. A. Препаруваті каріозну порожніну з піднебінної Сторони
  2. Arms wide of head (Руки в сторони)
  3. Ft Структура сучасного ринку fg цінних паперів
  4. I етап Аналіз ринку
  5. I.2.1. 1. Модель переваг несхильність до ризику боку
  6. I.4.2. Фундаментальна трансформація структури ринку
  7. II. Обоюдосторонній характер проблеми

Зіставлення сильних і слабких сторін з ринковими можливостями і погрозами дозволяє відповісти на наступні питання, що стосуються подальшого розвитку бізнесу:

1. Як можна скористатися можливостями, що відкриваються, використовуючи сильні сторони підприємства?

2. Які слабкі сторони підприємства можуть в цьому перешкодити?

3. За рахунок яких сильних сторін можна нейтралізувати існуючі загрози?

4. Яких загроз, посилених слабкими сторонами підприємства, слід найбільше побоюватися?

Для зіставлення можливостей підприємства умовам ринку застосовується матриця SWOT, Яка має розширений вид (рис. 2). Зліва виділяються два розділи (сильні і слабкі сторони), в які відповідно вносяться всі виявлені на першому етапі аналізу сильні і слабкі сторони організації. У верхній частині матриці також виділяються два розділи (можливості і загрози), в які вносяться всі виявлені можливості і загрози.

На перетині розділів утворюються чотири поля: «СІМ» (сила і можливості); «СИУ» (сила і загрози); «СЛВ» (слабкість і можливість); «Слу» (слабкість і загрози). На кожному з даних полів дослідник повинен розглянути всі можливі парні комбінації і виділити ті, які повинні бути враховані при розробці стратегії поведінки організації. Відносно тих пар, які були обрані з поля «СІМ», Слід розробляти стратегію з використання сильних сторін організації для того, щоб отримати віддачу від можливостей, які з'явилися у зовнішньому середовищі. Для тих пар, які опинилися на полі «СЛВ», Стратегія повинна бути побудована таким чином, щоб за рахунок можливостей, що з'явилися спробувати подолати наявні в організації слабкості. Якщо пара знаходиться на полі «СИУ», То стратегія повинна припускати використання сили організації для усунення загроз. Нарешті, для пар, що знаходяться на полі «слу», Організація повинна виробити таку стратегію, яка дозволила б їй як позбутися слабкостей, так і спробувати запобігти навислу над нею загрозу.

Для успішного застосування методології SWOT важливо вміти не тільки розкрити загрози і можливості, але і спробувати оцінити їх з точки зору того, наскільки важливим для організації є врахування в стратегії її поведінки кожної з виявлених загроз і можливостей.

Для оцінки можливостей застосовується метод позиціонування кожної конкретної можливості на матриці можливостей (табл. 3).

Дана матриця будується наступним чином: зверху відкладається ступінь впливу можливості на діяльність організації (сильне, помірковане, мале); збоку відкладається ймовірність того, що організація зможе скористатися можливістю (висока, середня і низька). Отримані всередині матриці дев'ять полів можливостей мають різне значення для організації. Можливості, що потрапляють на поля «ВС», «ВУ» і «СС», мають велике значення для організації, і їх треба обов'язково використовувати. Можливості ж, що потрапляють на поля «СМ», «НУ» і «НМ», практично не заслуговують на увагу. Відносно можливостей, які потрапили на решту поля, керівництво повинне прийняти позитивне рішення про їх використання, якщо в організації є достатньо ресурсів.

Схожа матриця складається для оцінки загроз(табл. 4). Ті загрози, які потрапляють на поля «ВР», «ВК» і «СР», представляють дуже велику небезпеку для організації і вимагають негайного і обов'язкового усунення. Загрози, що потрапили на поля «ВТ», «СК» і «НР», також повинні знаходитися в полі зору вищого керівництва і бути усунені в першочерговому порядку. Що стосується загроз, що знаходяться на полях «НК", "СТ» і «ВЛ», то тут потрібно уважний і відповідальний підхід до їх усунення.

Потрапили на решту поля загрози також не повинні випадати з поля зору керівництва організації, також має здійснюватися уважне відстеження їх розвитку, хоча при цьому не ставиться завдання їх першорядного усунення.

 Крок 2. Визначення ринкових можливостей і загроз | піраміда Маслоу