Головна

| Крок 2. Визначення ринкових можливостей і загроз | Крок 3. Зіставлення сильних і слабких сторін підприємства з можливостями і загрозами ринку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Зовнішня маркетингове середовище

  1. А) Нематоди та їх середовище проживання
  2. Болт затягнутий, зовнішнє навантаження відсутнє.
  3. Болт затягнутий, зовнішнє навантаження розкриває стик деталей.
  4. Велике злиття: мультимедіа як символічному середовищі
  5. ЗОВНІШНЯ правильна: уявлення досліджуваної популяції
  6. Зовнішня і внутрішнє середовище

Зовнішнє середовище розглядається як поєднання двох порівняно незалежних підсистем:

1) макрооточення;

2) безпосереднього оточення (мікрооточення).

Макроокружение (макросередовище) формує умови середовища існування підприємства. У більшості випадків макросередовище не має специфічного характеру по відношенню до окремо взятої організації. Проте будь-яка з організацій відчуває на собі її вплив і не може нею керувати.

Проведення дослідження демографічних факторів макросередовища має велике значення для визначення ринкового потенціалу підприємства. Маркетинг повинен піддавати розгляду питання, що відносяться до чисельності населення, розташуванню його по окремих країнах та регіонах, за віковими категоріями, виділяючи працездатне населення, учнів та пенсіонерів. Так, наприклад, туристичний ринок, представлений людьми похилого віку, є на сьогоднішній день найбільш швидкозростаючим.

Демографічні зміни стосуються і сімей. Для кожної категорії населення, згрупованої з того чи іншого демографічною ознакою, необхідний «свій» туристський продукт. У кожній категорії є свій бюджет, що також необхідно враховувати фахівцям з маркетингу.

До категорії демографічних чинників має відношення і урбанізація, т. Е. Зростання частки міського населення. Вона є одним з головних чинників розвитку масових видів туризму, так як ступінь участі населення в туристських поїздках прямо пропорційна ступеню урбанізації. У межах однієї країни в містах рівень туристської активності істотно вище, ніж у сільській місцевості. Існує й інше співвідношення - чим більше місто, тим більша кількість його населення виїжджає в туристські поїздки. Це можна пояснити тим, що головним фактором розвитку масових видів туризму в кінці XX ст. з'явилася потреба у відпочинку, породжена фізичними перевантаженнями і нервовим напруженням, які тим більше, чим більше місто.

Сконцентрувавши дані про напрямки розвитку демографічних процесів, потрібно розглянути ймовірне їх вплив на діяльність туристської фірми, встановити напрямок основних дій і передбачити наслідки майбутньої роботи.

економічні чинники не менш значущі, ніж демографічні. Мало знати, яка кількість у фірми потенційних клієнтів. Важливо встановити, скільки і які послуги вони побажають купити. На платоспроможність жителів впливає чимало чинників, серед яких можна позначити і ступінь економічного розвитку самої країни, і розмір оплати праці населення, і рівень інфляції, і рівень безробіття.

Важливо мати інформацію про структуру розподілу доходів між різними верствами населення. Нерівність такого розподілу - закономірне явище. Внаслідок цього, при перевазі обслуговування конкретного сегмента ринку турпредприятию слід брати за основу матеріальне становище своїх потенційних клієнтів. Крім того, вкрай важливо займатися вивченням структури витрат споживачів. Це дозволяє орієнтовно встановити, яка частина витрат кожної групи населення припадає на споживання туристських послуг. Так, наприклад, в світі простежується стала тенденція зростання частини туристських послуг в загальній структурі споживання.

Безумовно, на існування туристичного підприємства впливають природні чинники, тим більше що проблеми розумного споживання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища включаються в розряд загальних. Крім того, природні фактори (флора та фауна, клімат, топографія) - основна причина, що схиляє клієнтів до здійснення поїздки і відвідування того чи іншого регіону або країни.

Маркетингова діяльність турпідприємства знаходиться під впливом соціально-культурних чинників. Максимальною силою впливу мають підвалини і норми, прийняті в суспільстві, сукупність суспільних правил, духовних цінностей, взаємовідношення людей з навколишньою природою, між собою і ставлення до самих себе. Вивчення соціально-культурних чинників вельми важливо, так як вони впливають як на елементи макросередовища, так і на внутрішнє середовище організації (наприклад, ставлення персоналу до роботи).

дослідження досягнень науково-технічного прогресу дозволяє оперативно виявити можливості для розробки принципово нових видів послуг, для поліпшення якості обслуговування клієнтів і т. д.

При цьому варто враховувати, що науково-технічний прогрес таїть в собі, як великі можливості для зростання фірми, так і загрозу того, що нові прогресивні ідеї і розробки витіснять з ринку віджилі технології і методики. Таким чином, якщо не надавати значення подібним факторам, це може призвести до найнесподіваніших, часом і неприємним, для фірми результатами.

вивчення політико-правових факторів макрооточення потрібно проводити обов'язково, для того щоб мати у своєму розпорядженні чітким уявленням про дії органів державної влади та управління стосовно розвитку суспільства і засоби, за допомогою яких держава має намір втілювати в життя свою політику. Розгляд законів та інших нормативних актів, що визначають правові норми і межі відносин, надає туристському підприємству можливість знайти для себе дозволені межі дій і можливі методи захисту своїх інтересів. При цьому потрібно вивчати правові акти, що визначають розвиток господарської діяльності в цілому і туристського бізнесу зокрема.

Здійснюючи аналіз факторів макросередовища, вкрай важливо не забувати два принципових моменти. Перше, всі фактори макрооточення маркетингу тісно взаємопов'язані і впливають один на одного. Тому їх розгляд потрібно проводити не по одному, а системно, укупі. Друге, ступінь впливу факторів макросередовища на різні організації неоднакова і залежить від величини організації, її місця розташування, характеру, особливостей діяльності і т. Д. Крім того, турпредприятию необхідно встановити для себе, які з зовнішніх факторів надають на його роботу найбільш значний вплив. Внаслідок цього важливо виявити ті чинники, які є можливими джерелами загроз для турпідприємства. Також раціонально мати інформацію про зовнішні чинники, зміна в яких може виявити нові можливості в діяльності підприємства.

Безпосереднє оточення складається з тих складових зовнішнього маркетингового середовища, з якими турпідприємство має пряму взаємодію. При цьому слід зауважити, що підприємство може здійснювати важливе вплив на характер і зміст цієї взаємодії. Таким чином, воно може ініціативно брати участь у створенні нових можливостей та попередження виникнення загроз своєму подальшому існуванню.

Проведення дослідження споживачів дає можливість краще зрозуміти, які послуги в максимальному ступені будуть ними використовуватися, на який обсяг продажів можна сподіватися, як можна примножити кількість можливих клієнтів.

Іншою важливою частиною безпосередньо зовнішнього середовища є конкуренти, Які беруть участь в постійній боротьбі за споживачів. Деякі фахівці з маркетингу вважають: щоб мати інформацію про своїх конкурентів, потрібно, не шкодуючи часу і сил, ретельно їх вивчати. Власне конкуренти і встановлюють ті критерії, які підприємству необхідно досягти або перевершити.

Дуже мало туристських підприємств, які мають можливість незалежно організувати тур, забезпечити клієнтів всіма потрібними транспортними засобами, дати житло, забезпечити харчування і т. Д. Для цього, як правило, використовуються фірми і організації, що допомагають в комплексному обслуговуванні (партнери):

1) фірми, що забезпечують місця проживання;

2) транспортні фірми;

3) екскурсійні фірми і фірми, що пропонують послуги з супроводу та інформаційного забезпечення туристів;

4) посередницькі туристські підприємства;

5) торгові підприємства;

6) підприємства громадського харчування і т. Д.

постачальники - Це підприємства і окремі особи, що забезпечують фірму і її конкурентів матеріальними ресурсами, потрібними для виробництва певних товарів або послуг. Події в колі постачальників можуть значно вплинути на маркетингову діяльність турпідприємства (зростання ціни на товари постачальників, страйки постачальників і інші фактори).

маркетингові посередники - Це організації, що допомагають підприємству в просуванні, збуті і розповсюдженні його послуг серед клієнтури. Це торгові посередники, підприємства, які мають спеціалізацію з організації руху товару, агентства з надання маркетингових послуг і т. Д.

Торгові посередники шукають споживачів і прямо продають товар або послуги підприємства. Для підприємства раціональніше співпрацювати з посередником з розвиненою мережею збуту, ніж організовувати подібну мережу самостійно.

Перевага одного торгового посередника іншому - складне завдання, так як в цивілізованому ринку, як правило, торговий посередник - це велика організація, яка встановлює свої умови і взагалі може не впустити окреме туристське підприємство на ринки великої місткості.

Важливий вплив на роботу турпідприємства надають зв'язку з контактними аудиторіями. Вони включають в себе групи осіб, підприємств, установ, ймовірно або в дійсності впливають на роботу турфірми. Можливий вплив може проявлятися як в збереженні нейтралітету у взаєминах з турфірмою, так і в прояві конкретного ставлення до неї.

Головними контактними аудиторіями, які охоплюють турпідприємство, є:

1) фінансове середовище (банки, фінансові, страхові компанії, інвестиційні фонди та інші фінансово-кредитні установи);

2) засоби масової інформації (преса, радіо, телебачення, інтернет);

3) громадськість (союзи споживачів, соціальні об'єднання, а також жителі, які не є будь-якої організованої масою, наприклад мешканці курортної зони);

4) співробітники фірми, від думки яких про діяльність свого турпідприємства залежить їхнє ставлення до роботи.

Крім того, хороший імідж туристського підприємства в очах її власного персоналу результативно впливає і на інші контактні аудиторії. Стало бути, від керівництва туристської організації потрібні прагнення до збільшення ступеня інформованості співробітників про діяльність підприємства, здійснення дій щодо стимулювання їх праці, зростанню соціальних гарантій.

Завдання фахівців з маркетингових досліджень полягає в придбанні інформації про настрої, які панують у контактних аудиторіях, передбаченні можливих дії щодо турпідприємства, а також вишукування коштів для встановлення конструктивної взаємодії з громадськістю.

Отже, туристська організація на ринку функціонує не ізольовано, а під впливом всіляких сил, які є зовнішнім середовищем маркетингу. Зв'язки, що формуються між суб'єктами середовища і турпредприятием, різні, і за характером впливу на них з боку підприємства вони можуть бути схильними до і несхильним впливу. Завдання туристської організації складається в доведенні до мінімуму кількості непідвладних факторів середовища і вишукуванні можливостей опосередкованого впливу на них.

 Поняття середовища маркетингу, її структура. Внутрішнє середовище маркетингу | SWOT-аналіз в маркетингу підприємства