Головна

Тексти до завдання 1.3. | Інформаційна довідка про методи і технології, що реалізуються під час проведення заняття | Концепція безперервного виховання дітей та учнівської молоді в |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

I. Підготовка до заняття

  1. Catch fall (Підготовка до падіння)
  2. I. Підготовка до заняття
  3. I. Підготовка до заняття
  4. I. Підготовка до заняття
  5. I. Підготовка до заняття
  6. I. Підготовка до заняття

Теоретичні та методичні основи процесу

Виховання у вищій школі

Питання для вивчення і обговорення

1. Виховання як складова частина цілісного педагогічного процесу. Закономірності та принципи виховання у вищій школі.

2.Сучасні концепції і методологічні підходи до виховання.

3.Цілі і зміст виховання студентської молоді.

4.Методи і форми виховання в вузі.

5. Поняття про виховній системі, «виховної середовищі» і «виховному просторі» вузу.

Рекомендована література для підготовки до семінару і самостійної роботи

1. Бондаревська, Є. В. Смисли і стратегії особистісно орієнтованого виховання / Є. В. Бондаревська // Педагогіка. - 2001. - № 1.

2. Газман, О. С. Педагогіка свободи: шлях в гуманістичну цивілізацію ХХІ століття / О. С. Газман // Нові цінності освіти. - Вип. № 6. - М., 1996.

3.Кодекс Республіки Білорусь про освіту 13 січня 2011 № 243-З [Електронний ресурс]. - Http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=hk1100243&p2={NRPA}. - Дата доступу: 08.11.2012.

4. Концепція безперервного виховання дітей та учнівської молоді в Республіці Білорусь (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь 30.12.2006 р № 8/15613) // Зборнік нарматіўних дакументаў МА Республікі Білорусь. - 2007. - № 2. - С.9-40.

5. Мануйлов, Ю. С. Средовой підхід у вихованні / Ю. С. Мануйлов // Педагогіка. - 2000. - № 7.

6. Методика виховної роботи: навч пос. для студ. вищ. пед. навч. закладів / за ред. В. А. Сластенина. - М.: Академія, 2002. - 114 с.

7. Педагогіка: навч. посібник для пед. навч. закладів / В. А. Сластьонін, І. Ф. Ісаєв, А. І. Міщенко, Є. М. Шиянов. - 4-е изд. - М .: Шк. Преса, 2004.- 512 с.

8. Розвиток особистості школяра в виховному просторі: проблеми управління / під ред. Н. Л. Селіванової. - М.: Пед. т-во Росії, 2001.- 204 с.

9. Рожков, М. І. Теорія і методика виховання: навч посібник для вузів / М. І. Рожков, Л. В. Байбородова. - М.: ВЛАДОС-ПРЕС, 2004. - 384 с.

10.Селіванова, Н. Л. Сучасні уявлення про виховному просторі / Н. Л. Селіванова // Педагогіка. - № 6. - 2000.

11.Сівашінская, Е. Ф. Лекції з педагогіки: інтегрований курс. У двох частинах. Частина 1 / Е. Ф. Сівашінская. - Мінськ: Жасскон, 2007. - 192 с.

12.Сівашінская, Е. Ф. Лекції з педагогіки: інтегрований курс. У двох частинах. Частина 2 / Є. Ф. Сівашінская. - Мінськ: Жасскон, 2008. - 192 с.

13.Сівашінская, Е. Ф. Педагогіка сучасної школи: курс лекцій для студентів пед. спеціальностей вищих навчальних закладів / Е. Ф. Сівашінская, І. В. Журлова; під. заг. ред. Е. Ф. Сівашінской. - Мінськ: Екоперспектіва, 2009. - С. 125-132.

14.Степанов, Є. М. Педагогу про сучасні підходи і концепціях виховання / Є. М. Степанов, Л. М. Лузіна. - М.: Сфера, 2003. - 160 с.

15.Теорія і практика виховних систем: в 2 т. / Під ред. Л. І. Новікової. - М.: Педагогіка, 1993. - 512 с.

16.Щуркова, Н. Е. Нове виховання / Н. Є. Щуркова. - М.: Пед. т-во Росії, 2000. - 128 с.

I. Підготовка до заняттяI. Підготовка до заняття | Вивчіть матеріали лекції по темі семінарського заняття і заповніть таблиці 1, 2, 3, 4.