Головна
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

I. Підготовка до заняття

  1. Catch fall (Підготовка до падіння)
  2. I. Підготовка до заняття
  3. I. Підготовка до заняття
  4. I. Підготовка до заняття
  5. I. Підготовка до заняття
  6. I. Підготовка до заняття

Семінарське заняття № 5 (Модуль 4)

Технології навчання у вищій школі

Інновації у вищій освіті і педагогічної

Діяльності викладача вузу

Питання для вивчення і обговорення

1.Поняття про педагогічну (освітньої) технології. Класифікації сучасних педагогічних технологій.

2.Технології навчання у вузі, їх коротка характеристика.

3.Інформатизація освітнього процесу вузу. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі.

4.Електронне навчання, його переваги та обмеження. Дистанційне навчання у вузі.

5.Нововведення у вищій освіті як засіб підвищення якості професійної підготовки студентів.

6.Інноваційна педагогічна діяльність викладача.

Рекомендована література для підготовки до семінару і самостійної роботи(З питань 1-4)

1. Гузєєв, В. В. Освітня технологія: від прийому до філософії / В. В. Гузєєв. - М.: Педагогіка, 1996.. - 256 с.

2. Жук, А. І. Активні методи навчання в системі підвищення кваліфікації педагогів: навч. посібник для системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів / А. І. Жук, Н. Н. Кошель. - Мінськ. : Аверсев, 2004. -336 с.

3. Жук, О. Л. Білорусь: компетентнісний підхід в педагогічній підготовці студентів університету / О. Л. Жук // Педагогіка. - 2008. - № 3. - С. 99-105.

4. Запрудского Н. І. Сучасні шкільні технології: посібник для вчителів / Н. І. Запрудского. - Мінськ: «Сер-Віт», 2004. - С. 37-47; 73-76; 53-58; 63-69; 232-238.

5. Запрудского Н. І. Сучасні шкільні технології-2 / Н. І. Запрудского. - Мінськ: «Сер-Віт», 2010. - Гл. 1, 2.

6. Інформаційні та комунікаційні технології в освіті: учеб.-метод. посібник / І. В. Роберт [и др.]; під ред. І. В. Роберт. - М .: Дрофа, 2008. - 312 с.

7.Кашлю С. С. Сучасні технології педагогічного процесу: посібник для педагогів. - Мінськ: Універсітецкае, 2001. - С. 31-34; 80-91.

8. Кларін, М. В. Інновації у світовій педагогіці: навчання на основі дослідження, ігри, дискусії (Аналіз зарубіжного досвіду) / М. В. Кларін. - Рига: НВЦ Експеримент, 1995. - 248 с.

9. Левитес, Д. Г. Практика навчання: сучасні освітні технології / Д. Г. Левитес. - М.: Изд-во Інститут практичної психології; Воронеж: НВО МОДЕК, 1998. - 296 с.

10. Педагогічні технології: навч. посібник для студентів педагогічних спеціальностей / [під заг. ред. В. С. Кукушин]. - Ростов н / Д: Видавничий центр «МарТ», 2002. -

С. 31-45.

11. Селевко Г. К. Сучасні освітні технології / Г. К. Селевко. - М.: Народное образование, 1998. - С. 14-33.

12. Сівашінская, Е. Ф. Педагогічні системи і технології: курс лекцій для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Е. Ф. Сівашінская, В. Н. Пунчік; під. заг. ред. Е. Ф. Сівашінской. - Мінськ: Екоперспектіва, 2010. - 196 с.

додатково:

1. Дьяченко, Л. С. Сучасні освітні технології: методичні рекомендації для магістрантів / М-во освіти РБ, УО "ВДУ ім. П. М. Машерова", Каф. педагогіки. - Вітебськ: УО "ВДУ ім. П. М. Машерова", 2008. - 27 с.

2. Використання кейс-методу в навчальному процесі: метод, посібник / П. Ю. Макаева [и др.]. - Мінськ: Изд. центр БДУ, 2010. - 159 с.

3.Колесніков, А. В. Підвищення ефективності освіти в вузі. Комп'ютеризація, когнітивний підхід і організаційне вдосконалення: монографія / А. В. Колесников. - Мінськ: БІП-С Плюс, 2009. - 256 с.

Рекомендована література для підготовки до семінару і самостійної роботи (З питань 5-6)

1. Єленський Н. Г. Інноваційна та експериментальна діяльність // Адукация i вихаванне. - 2007. - № 6. - С. 31-34.

2. Науково-методичні інновації у вищій школі / під заг. ред. проф. А. В. Макарова. - Мінськ: РІВШ, 2008. - 186 с.

3. Державна програма розвитку вищої освіти на 2011 - 2015 роки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://edu.gov.by/main.aspx?guid=14681. - Дата доступу: 19.02.13.

4. Заходи Державної програми розвитку вищої освіти на 2011 - 2015 роки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://edu.gov.by/main.aspx?guid=14681. - Дата доступу: 19.02.13.

5. Тавгень О. І., Добріневская А. І. Інноваційна політика та інноваційна практика в освіті

// Кiраванне ў адукациi. - 2005. - № 3. - С. 8 - 16.

6. Хуторський А. В. Педагогічна інноватика. - М.: Изд. центр «Академія», 2008. - 256 с.

7. Циркун І. І. Система інноваційної підготовки фахівців гуманітарної сфери. - Мінськ: Техналогія, 2000. - 326 с.

Додаткова література:

1. Інноваційні технології у викладанні вузівських дисциплін: збірник наукових статей / [редкол .: В. В. Рабцевіч (відп. Ред.) [Та ін.]]; М-во освіти РБ, УО "Гродненський держ. Ун-т ім. Я. Купали". - Гродно: ГрГУ ім. Я. Купали, 2010. - 199 с.

2. Панфілова, А. П. Інноваційні педагогічні технології. Активне навчання: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів, які навчаються за спец. "Педагогіка і психологія" та "Педагогіка" / А. П. Панфілова. - Москва: Академія, 2009. - 192 с.

I. Підготовка до заняттяI. Підготовка до заняття | I. Підготовка до заняття