Головна

Організації виконання і захисту курсової роботи | Вимоги до наукової роботи | Мета, завдання і вимоги до магістерської дисертації | Порядок подання та експертизи магістерської дисертації | Порядок захисту магістерської дисертації | Вимоги до викладення та оформлення студентських робіт 3.1 Вимоги до викладення тексту | Загальні вимозі до оформлення | Деякі правила пунктуації | Порядкові числівники | парна сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

таблиці

  1. Автоформат таблиці
  2. Автоформат таблиці.
  3. Аналіз таблиці дозволяє зробити висновок, що пропоноване рішення економічно більш ефективно, ніж прототип.
  4. Введення таблиці ресурсів
  5. Введення таблиці ресурсів
  6. вставка таблиці
  7. Вставка таблиці за допомогою команди Вставити таблицю

3.5.1 Таблиця є формою уніфікованого тексту, який володіє великою інформаційною ємністю, наочністю, дозволяє строго класифікувати, кодувати інформацію, легко підсумовувати аналогічні дані. Уміння будувати таблиці є кваліфікаційною вимогою до фахівців-економістів. Приклад побудови таблиці наведено на малюнку 1.

3.5.2 Таблицю поміщають під текстом, в якому вперше дана на неї посилання або на наступній сторінці. Кожна таблиця повинна мати короткий заголовок, який складається з слова «Таблиця» і її порядкового номера, після якого ставиться тире, а не крапка, потім наводиться назва таблиці. Тема слід поміщати над таблицею зліва без абзацного відступу, застосовуючи напівжирний зменшений на 12 пункту шрифт. Нумерують таблиці арабськими цифрами в межах всієї роботи {приклад - Таблиця 1) або в межах розділу (приклад - Таблиця 2.3). Якщо в роботі одна таблиця, його не нумерують.

На всі таблиці в тексті мають бути приведені посилання, при цьому слід писати слово «таблиця» із зазначенням її номера. приклад - Відповідно до таблиці 3.2.


3.5.3 Заголовки граф таблиці повинні починатися з великої літери, а
 підзаголовки граф - з малої літери, ecjra вони складають одне пропозицією
 ня з заголовком, або з великої літери, якщо вони мають самостійне
 значення. В кінці заголовків і підзаголовків граф таблиць крапки не ставлять. за
 головки і підзаголовки граф вказують в однині. Графу «Номер
 але порядку »(№ п / н) в таблицю включати не допускається. допускається примі
 нять в таблиці шрифт на 1-2 пункту менший, ніж в тексті роботи.

3.5.4 Розділяти заголовки і підзаголовки боковика і граф діагональними
 ми лініями не допускається. Горизонтальні і вертикальні лінії, разфані-
 Чіва рядки таблиці, допускається не проводити, якщо їх відсутність не
 ускладнює користування таблицею.

3.5.5 При поділі таблиці на частини і перенесення їх на іншу сторінку
 допускається головку або боковик таблиці замінювати відповідно номерами
 граф і рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами графи і (або) рядки
 першій частині таблиці. Слово «Таблиця» вказують один раз зліва над першою
 частиною таблиці, над іншими частинами таблиці пишуть слова «Продовження
 таблиці »або« Закінчення таблиці »із зазначенням номера таблиці.

3.5.6 Мають таблиці на сторінці зазвичай вертикально. поміщений
 ні на окремій сторінці таблиці можуть бути розташовані горизонтально,
 причому заголовок таблиці повинен розміщуватися в лівій частині сторінки. як
 правило, таблиці зліва, справа і знизу обмежують лініями.

3.5.7 Для скорочення тексту заголовків і підзаголовків граф окремі
 поняття замінюють літерними позначеннями, встановленими стандартами,
 або іншими позначеннями, якщо вони пояснені в тексті або наведені на мул
 люстраціях. приклад - ВВП - валовий внутрішній продукт.

3.5.8 Якщо текст, який повторюється в різних рядках графи, складається з од
 ного слова, його після першого написання допускається замішть лапками; якщо
 з двох і більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами «Те ж»,
 а далі лапками.

3.5.9 Замінювати лапками повторювані в таблиці цифри, математиче
 ські знаки, знаки відсотка і номери, позначення марок матеріалів продук
 ції, позначення нормативних документів не допускається.

3.5.10 При відсутності окремих даних в таблиці слід ставити про
 черк (тире).

Цифри в графах таблиць повинні проставлятися так, щоб розряди чисел у всій графі були розташовані один під іншим, якщо вони відносяться до одного показника. В одній графі повинна бути дотримана, як правило, однакова кількість десяткових знаків для всіх значень величин.

3.5.11 Примітки до таблиці (подтаблічние примітки) розміщують не
 посередньо під таблицею у вигляді: а) загального примітки відповідно до
 3.6.2 - 3.6.5; б) виноски; в) окремої графи або табличній рядки з заголовком.СТП 20-05-2008

3.5.12 Виділяти примітка до окрему графу або рядок доцільно лише тоді, коли примітка відноситься до більшості рядків або граф. Примітки до окремих заголовкам граф або рядків слід пов'язувати про ними знаком виноски. Загальна примітка до неси таблиці не пов'язують з нею знаком виноски, а поміщають під таблицею і оформляють як всередині внутрітекствовое примітка (див. Малюнок I).ілюстрації | скорочення