Головна

Організації виконання і захисту курсової роботи | Вимоги до наукової роботи | Мета, завдання і вимоги до магістерської дисертації | Порядок подання та експертизи магістерської дисертації | Порядок захисту магістерської дисертації | Вимоги до викладення та оформлення студентських робіт 3.1 Вимоги до викладення тексту | скорочення | Деякі правила пунктуації | Порядкові числівники | парна сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

ілюстрації

  1. ілюстрації
  2. ілюстрації
  3. ілюстрації
  4. ілюстрації
  5. ілюстрації
  6. Чотири ілюстрації того, як нова ідея огорашівает людини, до неї не підготовленого

3.4.1 Для наочності, дохідливості і зменшення фізичного обсягу
 суцільного тексту в роботі слід використовувати таблиці та ілюстрації (схе
 ми, діаграми, графіки, креслення, карти, фотографії, комп'ютерні Распе
 чатку і т. п).

3.4.2 Ілюстрації слід розташовувати в роботі безпосередньо після
 тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. на
 всі ілюстрації мають бути посилання в роботі. Слово «малюнок» в під
 пісях до малюнка і в посиланнях на них не скорочують. приклад - ... відповідно
 з малюнком 3.2, ... показаний на малюнку 2.

3.4.3 Ілюстрації позначають словом «Рисунок» і нумерують арабськими
 цифрами порядкової нумерації в межах всієї роботи, за винятком мул
 люстрацій додатків. приклад - Малюнок 1, Малюнок 2. Допускається нумера
 ція в межах розділу. Номер рисунка в цьому випадку складається з номера разде
 ла і порядкового номера рисунка, між якими ставиться крапка. приклад - Малюнок 2.4
 (Четвертий малюнок другого розділу).

3.4.4 Під ілюстрацією призводять слово «Малюнок»,номер і Наіменова
 ня ілюстрації, відокремлюючи знаком тире номер від найменування, і оформляють
 напівжирним зменшеним на 1 -2 пункту розміром шрифту. Крапку після але
 міра не ставлять. Не допускається перенесення слів в найменуванні малюнка. при
 заходів
- Малюнок 3 - Динаміка трудовитрат.


При необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані, які оформляють зменшеним на 1 -2 пункту розміром шрифту. У цьому випадку слово «Малюнок», номер та найменування ілюстрації поміщають після пояснювальних даних (додаток А).

3.4.5 Ілюстрації кожного додатка позначають окремою нумера
 єю арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатку
 ня. приклад - Рисунок Б.2 - Напрямки використання прибутку.

3.4.6 Схема це зображення, що передає зазвичай за допомогою услов
 них позначень і без дотримання масштабу основну ідею будь-якого уст
 ройства, предмета, споруди або процесу і показує взаємозв'язок їх
 головних елементів. Позначення схем і загальні вимоги до їх виконання
 встановлені ГОСТ 2.701-84. Правила виконання схем алгоритмів, програм,
 даних і систем встановлені стандартом ГОСТ 19.701-90.

3.4.7 Діа1-рамма - це графічне зображення, наочно показую
 ний функціональну залежність двох і більше змінних величин, спосіб
 наочного подання інформації, заданої у вигляді таблиць чисел. основ
 ні правила виконання діаграм встановлені в рекомендаціях Р 50-77-88.

3.4.8 Вибір типу діаграми залежить від тих завдань, для вирішення яких
 призначена діаграма. Вона повинна бути досить простий і наочної.
 Найкращим засобом створення діаграм є табличний процесор Microsoft Excel. Даний табличний процесор пропонує різні стандартні
 типи діаграм, в кожній з яких виділяються свої підтипи:

-гістограмми: лінійчата (додаток А, рисунок АЛ); з накопиченням (додаток А, рисунок А.2); тривимірна (додаток А, рисунок А. З);

-діаграмми: лінійчата (додаток Б, рисунок Б.1); з накопиченням (додаток Б, рисунок Б.2); кругова (додаток Б, рисунок Б. З); точкова (додаток Б, рисунок Б.4); бульбашкова (додаток Б, рисунок Б.5); діаграма з областями (додаток Б, рисунок Б.6); кільцева діаграма (додаток К, малюнок Б.7); пелюсткова діаграма (додаток Б, рисунок Б.8); біржова (додаток Б, рисунок Б.9);

- Графік (додаток В, малюнок В.1).Загальні вимозі до оформлення | таблиці