Головна

Вимоги до дипломної роботи | Організації виконання і захисту курсової роботи | Вимоги до наукової роботи | Мета, завдання і вимоги до магістерської дисертації | Порядок подання та експертизи магістерської дисертації | ілюстрації | таблиці | скорочення | Деякі правила пунктуації | Порядкові числівники |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Вимоги до викладення та оформлення студентських робіт 3.1 Вимоги до викладення тексту

  1. a] сума, на яку вартість денного виробітку робочого перевищує денну заробітну плату.
  2. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Завдання для самостійної роботи
  5. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  6. I. Особливості оплати праці та окремих категорій педагогічних працівників.
  7. I. Цілі і завдання курсової роботи.

3.1.1Студентські наукові дослідження реалізуються у вигляді реферату, курсової, дипломної робіт та магістерської дисертації.

3.1.2 Характерною особливістю мови письмової наукової роботи явля
 ється формально-логічний спосіб викладу матеріалу. науковий виклад
 складається головним чином з міркувань, метою яких є доказатель
 ство істин, виявлених в результаті дослідження фактів дійсності.

3.1.3 Для наукового тексту характерні смислова закінченість, цілісність
 ність і зв'язність.

3.1.4 Для вираження логічних зв'язків слід застосовувати спеціальні
 функціонально-синтаксичні засоби, які вказують:

- На послідовність розвитку думки (приклад - На початку, перш все
 го, потім, по-перше, по-друге, значить, отже і ін.);

- Суперечливі відносини (приклад - Проте, між тим, в той час
 як, проте);

- Причинно-наслідкові зв'язки (приклад отже, тому,
 завдяки цьому, згідно з цим, внаслідок цього, крім того, до того ж);

- Перехід від однієї думки до іншої (приклад - Перш ніж перейти до ...,
 розглянувши, необхідно зупинитися на ..., необхідно розглянути);

- Підсумок, висновок (приклад - Отже, таким чином, значить, на закінчення ска
 тім, все сказане дозволяє зробити висновок, підсумовуючи, слід сказати ...).

3.1.5 Як засоби зв'язку необхідно використовувати займенники,
 прикметники і причастя (приклад - Дані, цей, такий, названі, зазначений
 Цінні та ін.).

Вищевказані словосполучення позначають не тільки переходи авторської думки, але сприяють поліпшенню рубрикації тексту.

3.1.6 Основними ознаками наукового стилю є цілеспрямований
 ність і прагматична установка, тому емоційні мовні елементи
 в наукових роботах не вживаються.

3.1.7 Культуру наукової роботи визначають точність, ясність і стислість
 (Лаконічність).

3.1.8 Точність викладу тексту забезпечує однозначність його поні
 манія, а також науково-практичну цінність укладеної в тексті інформації
 ції. Часто точність порушується в результаті використання в одному висказив
 вання термінів-синонімів.

3.1.9 Ясность- це вміння писати доступно і дохідливо. нерідко дос
 тупность і дохідливість називають простотою. Простота викладу способст
 яття того, що текст роботи читається легко.


3.1.10 Стислість - означає вміння уникнути непотрібних повторів, з
 зайвої деталізації. Слова і словосполучення, які не несуть ніякого смислового
 навантаження, повинні бути виключені з тексту роботи.

3.1.11 Слід уникати вживання зайвих за змістом слів (т. Е мно
 Богослов'я). Іншим різновидом багатослів'я є тавтологія, т. Е по
 вторение того ж іншими словами.

3.1.12 У науковому стилі мови не вживаються Плеоназм (надмірності),
 т. е частково збігаються значення слів. Приклад ... експорт за кордон.

3.1.13 Нерозрізнення паронимов також є помилкою в науковому стилі.
 Пароніми - це близькі але звучанням однокореневі слова різняться зна
 чением. приклад - Ефектний - ефективний, уявити - надати.

3.1.14 У науковій праці не слід використовувати канцелярську лексику.

3.1.15 Стиль письмової наукової мови - це безособовий монолог, поет
 му виклад зазвичай ведеться від третьої особи. Рідко вживається форма
 першого і не використовується форма другої особи займенників єдиного
 числа.

3.1.16 Загальновизнаним є вживання займенника «ми» вме
 сто «я». Однак не слід зловживати займенником «ми».

Вживається також форма викладу від третьої особи. приклад - Автор вважає ... Аналогічну функцію виконують пропозиції з пасивного стану. приклад - Доцільно запропонувати ...Порядок захисту магістерської дисертації | Загальні вимозі до оформлення