Головна

Вимоги до дипломної роботи | Організації виконання і захисту курсової роботи | Вимоги до наукової роботи | Мета, завдання і вимоги до магістерської дисертації | Загальні вимозі до оформлення | ілюстрації | таблиці | скорочення | Деякі правила пунктуації | Порядкові числівники |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Порядок захисту магістерської дисертації

  1. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  2. II. Порядок виконання курсової роботи
  3. II. Вимоги до оформлення. Порядок написання і захисту.
  4. II. Умови і порядок обробки персональних даних у зв'язку з реалізацією службових або трудових відносин
  5. II.5.2) Порядок освіти і загальні риси магістратури.
  6. III Порядок обліку та оформлення виконаних робіт

7.3.1 Для проведення захисту магістерської дисертації створюються Державні комісії ні захисту магістерських дисертацій але спеціальності (групами спеціальностей) відповідно до переліку спеціальне гей згідно загальнодержавному класифікатору Республіки Білорусь «Спеціальності і кваліфікації»

7.3.2 Склад Державної комісії із захисту магістерської дисертації затверджується ректором університету не пізніше ніж за місяць до початку
 роботи комісії. Кількісний склад комісії - не більше шести осіб,
 включаючи голову і технічного секретаря, в тому числі не менше трьох докторів і пі кандидатів наук, що мають публікації з даної спеціальності
 протягом останніх п'яти років.

7.3.3 Захист магістерської дисертації проводиться на відкритому засіданні Державної комісії з участю не менше 3/4 її складу.

7.3.4 Захист дисертації повинна носити характер дискусії і проходити при високій вимогливості, принциповості і збереженні загальноприйнятої етики.

На захист магістерської дисертації мають право задавати питання здобувачеві ступеня магістра і брати участь в дискусії не тільки члени Державної комісії, а й інші присутні. Першочерговим правом ставити запитання користуються члени комісії. Черговість встановлюється головою комісії.

7.3.5 Тривалість захисту однієї роботи, як правило, не повинна перевищувати 30 хвилин, з них для доповіді магістрантові відводиться не більше 10 хвилин.

7.3.6 Рішення Державної комісії з захисту і оцінці магістерської дисертації за десятибальною системою приймається на засіданні комісії таємним голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо більше половини членів комісії проголосувала за це рішення.

7.3.7 Результати захисту магістерської дисертації оголошуються магістрантові в той же день після оформлення протоколу Державної комісії.

7.3.8 Протокол засідання Державної комісії з захисту магістерської дисертації ведеться за встановленою формою. В протокол вноситься перелік документів, представлених на захист, і рішення комісії по оцінці представленої роботи (по 10-бальній системі), записуються поставлені запитання, особливі думки і т. П У протоколі вказується рішення про присвоєння ступеня магістра.

7.3.9 Магістранту, що захистив магістерську дисертацію, присвоюється ступінь магістра і видається диплом магістра встановленого зразка.

7.3.10 Магістерські дисертації та супровідні документи, підписані завідувачем випускаючої кафедри, а також оформлення секретарем протоколи засідання Державної комісії з захисту магістерської дисертації після захисту здаються секретарем Державної комісії із захисту магістерської дисертації в архів університету, де вони повинні зберігатися протягом двох років.

7.3.11 У разі, коли магістерська дисертація за рішенням Державної комісії визнається не захищеної, комісія встановлює, чи може магістрант уявити до повторної захисту ту ж роботу з доопрацюванням, яка визначається комісією, або він зобов'язаний розробити нову тему.

7.3.12 Магистрант, що навчався в магістратурі і не захистив магістерську дисертацію, відраховується з магістратури. Магістранту, що не захистив дисертаційну роботу, видається довідка про закінчення магістратури.

7.3.13 Магистрант, що не захистив магістерську дисертацію, допускається до повторного її захисту не раніше ніж в наступному навчальному році.

СТАНДАРТ ОРГАН ізації

Система менеджменту якості Правила оформлення студентських робіт

Дата введення 2009.03.01

1. Область застосування

Цей стандарт встановлює загальні правила викладу і оформлення письмових студентських робіт, включаючи реферат, курсову, наукову і дипломну роботи, а також магістерську дисертацію. Вимоги цього стандарту є обов'язковими в УО «Білоруський державний економічний університет» і його філії для студентів та магістрантів усіх спеціальностей та форм навчання.

2. Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі ТНПА і НПА:

ГОСТ 2.105-95 Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів

ГОСТ 2.701-84 Єдина система конструкторської документації. Схеми. Види і типи. Загальні вимоги до виконання

ГОСТ 7.1-2003 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання

ГОСТ 7.9-95 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Реферат і анотація. Загальні вимоги

ГОСТ 7.11-78 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Скорочення слів і словосполучень на іноземних європейських мовах в бібліографічному описі

ГОСТ 7.12-93 Система стандартів але інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів російською мовою. Загальні вимоги та правила

ГОСТ 7.32-2001 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Звіт про науково-дослідній роботі. Структура і правила оформлення


ГОСТ 7.82-2001 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Еібліо1рафіческос опис електронних ресурсів. Загальні вимоги та правила складання

ГОСТ 7.83-2001 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис електронних ресурсів. Електронні видання. Основні види і вихідні відомості

СТБ 6.38-2004 Уніфікована система документації. Система організаційно-розпорядчої документації Вимоги до оформлення документів

СТБ 22.0.1-96 Система стандартів у сфері освіти. Основні положення

ТКП 1.5-2004 Система технічного нормування і стандартизації Республіки Білорусь. Правила побудови, викладення, оформлення та змісту технічних кодексів усталеної практики та державних стандартів

Р 50-77-88 Правила виконання діаграм: Рекомендації. Натомість ГОСТ 2.319-81

Положення про державних екзаменаційних комісіях у вищих навчальних закладах Республіки Білорусь. Затверджено наказом міністра освіти Республіки Білорусь від 27.06.1997 № 365

Інструкція з підготовки, оформлення та подання до захисту дипломних робіт у вищих навчальних закладах. Затверджена наказом міністра освіти Республіки Білорусь від 27.06.1997 № 365

Інструкція з оформлення наукових робіт, висунутих на конкурс наукових робіт студентів вузів Республіки Білорусь з гуманітарних, природничих і технічних наук. Розроблено Міністерством освіти Республіки Білорусь. Мн .: БДУ, 1995.

Інструкція з оформлення дисертацій і авторефератів. Затверджено постановою президії Вищої атестаційної комісії Республіки Білорусь від 24.12.1997 № 178, в ред. постанови Вищої атестаційної комісії Республіки Білорусь від 15.08.2007 № 4

Положення про багаторівневу систему вищої освіти в Республіці Білорусь. Затверджено наказом міністра освіти Республіки Білорусь від 04.08.1994 №225

СТП 20-04-2008 Загальні вимоги до змісту і порядок виконання студентських робіт та магістерської дисертації

Положення про другого ступеня вищої освіти (магістратурі). Затверджено постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 18.01.2008 р №68Порядок подання та експертизи магістерської дисертації | Вимоги до викладення та оформлення студентських робіт 3.1 Вимоги до викладення тексту