Головна

Агульния патрабавант та змесгу i парадак виканання студенцкга робіт | Вимоги до дипломної роботи | Організації виконання і захисту курсової роботи | Вимоги до наукової роботи | Вимоги до викладення та оформлення студентських робіт 3.1 Вимоги до викладення тексту | Загальні вимозі до оформлення | ілюстрації | таблиці | скорочення | Деякі правила пунктуації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Порядок подання та експертизи магістерської дисертації

  1. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  2. II. Порядок виконання курсової роботи
  3. II. Вимоги до оформлення. Порядок написання і захисту.
  4. II. Умови і порядок обробки персональних даних у зв'язку з реалізацією службових або трудових відносин
  5. II.5.2) Порядок освіти і загальні риси магістратури.
  6. III Порядок обліку та оформлення виконаних робіт

7.2.1 На оформлення, і підготовку до захисту; магістерської дисертації
 навчальним планом передбачається термін не менше одного місяця.

7.2.2 Магістерська дисертація представляється на відповідну кафедру за три тижні до її захисту в сброшюрованном вигляді.

7.2.3 На магістерську дисертацію керівник готує відгук, в якому відображаються:

- Область науки, актуальність теми;

- Конкретне особиста участь автора в розробці положень і отриманні результатів, викладених в дисертації, достовірність цих положень і результатів;

- Ступінь новизни, наукова і практична значущість результатів дослідження;

- Економічна і соціальна значимість отриманих результатів;

- Апробація і масштаби використання основних положень і результатів роботи.

7.2.4 Вимоги до етапу попереднього захисту і процедури допуску магістерської дисертації до захисту аналогічні вимогам, викладеним в пп, 3.6.3 - 3.6.7 для дипломної роботи.

7.2.5 Допущена завідувачем кафедрою до захисту магістерську роботу направляється на рецензування, яке здійснює один рецензент:
 доктор або кандидат наук, фахівець в даній галузі, працює в БДЕУ, або не є працівником БДЕУ. У рецензії відображаються
 положення відповідно до 7.2.4.Мета, завдання і вимоги до магістерської дисертації | Порядок захисту магістерської дисертації