Головна

Агульния патрабавант та змесгу i парадак виканання студенцкга робіт | Вимоги до дипломної роботи | Організації виконання і захисту курсової роботи | Порядок захисту магістерської дисертації | Вимоги до викладення та оформлення студентських робіт 3.1 Вимоги до викладення тексту | Загальні вимозі до оформлення | ілюстрації | таблиці | скорочення | Деякі правила пунктуації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Мета, завдання і вимоги до магістерської дисертації

  1. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  2. I. Цілі і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі
  3. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  4. I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
  5. I. Мета і завдання курсових робіт
  6. II. завдання
  7. II. вимоги до оформлення контрольної роботи

7.1.1 Магістерська дисертації є самостійним науковим дослідженому спрямованим на формування методологічних уявлень та методичних навичок того, хто навчається в обраній сфері діяльності і містить аналітичний огляд по темі, відповідний спеціальності і галузі науки, але яким планується навчання і аспірантурі.

7.1.2 Метою написання магістерської дисертації є показати здатність і професійну підготовленість магістранта до вирішення науково-дослідних, науково-педагогічних, і професійних завдань, раз
 витию здібностей до інноваційної діяльності, що служить підставою
 для присвоєння йому ступеня «магістр».

7.1.3 Для досягнення мети написання магістерської дисертації магіст
 рат повинен:

- Пронести теоретичне дослідження по обгрунтуванню наукової ідеї і сутності досліджуваного явища або процесу:

- Обґрунтувати, методику, проаналізувати досліджуване явище або про
 процес, виявити тенденції та закономірності його розвитку на основі конкретних даних галузі, групи підприємств;

- Розробити конкретні пропозиції щодо вдосконалення і розвитку досліджуваного явища або процесу.

7 1.4 Тема магістерської дисертації повинна бути актуальною, представляти науковий і практичний інтерес і відповідати обраній магістрантом спеціальності.

7.1.5 Орієнтовна тематика магістерських дисертацій щорічно розробника
 розробляються і затверджується випускаючою кафедрою. Магістранту надає
 ся право вибрати тему із запропонованого кафедрою переліку, або запропонувати
 власну тему магістерського дослідження при наявності обґрунтування її
 актуальності і доцільності або заявки організації, зацікавленої
 у виконанні цієї теми.

7.1.6 Заявка організації, підприємства, установи оформляється анало
 гично наведеною у додатку Ж і є додатком до заяви магістранта про вибір теми магістерської дисертації.

7.1.7 На вибір теми магістрантові дається 2 тижні з моменту зарахування в
 магістратуру.

7.1.8 Після вибору теми магістерської дисертації магістрант подає
 заяву на ім'я завідувача випускової кафедри з проханням дозволити
 її написання (аналогічно до наведеного в додатку І). при позитивному
 вирішенні питання і узгодження теми з передбачуваним керівником тема


магістерської дисертації та кандидатура керівника обговорюються на засіданні кафедри і рекомендуються до затвердження.

7.1.9 Теми і керівники магістерських дисертацій затверджуються наказом ректора.

7.1.10 У разі необхідності зміни або уточнення теми магістерської дисертації після її затвердження вона повторно обговорюється на засіданні кафедри і затверджується наказом ректора. Зміна теми магістерської дисертації можливо не пізніше гріх місяців до дати захисту, уточнення - в будь-який час до дати захисту.

7.1.11 Керівниками магістерських дисертацій призначаються особи з
 числа професорсько-викладацького складу університету, а також наукові співробітники і висококваліфіковані фахівці університету і
 інших підприємств (установ, організацій), що мають наукові ступені та
 звання. Керівник магістерської дисертації консультує магістранта по
 проблеми дослідження, контролює виконання індивідуального плану та
 несе відповідальність за проведення досліджень, якісне і своєчасне виконання магістерської дисертації.

7.1.12 Структура магістерської дисертації аналогічна структурі дипломної роботи і містить наступні елементи: титульний аркуш; реферат; зміст; перелік скорочень, умовних позначень, символів, одиниць і
 термінів (при необхідності); Вступ; основну частину; висновок; перелік
 використаних джерел; додатки (при необхідності).

7.1.13 Титульний аркуш магістерської дисертації оформляється згідно з додатком Р.

7.1.14 Вимоги до реферату та змістом магістерської дисертації
 аналогічні вимогам до реферату та змістом дипломної роботи в соот
 повідно до п.п. 3.3.4 - 3.3.5 та додатками В, Г, Д і Е відповідно. '

7.1.15 Прийняті в магістерської дисертації малопоширені зі
 кращения, умовні позначення, символи, одиниці і специфічні терми
 ни при необхідності можуть бути представлені у вигляді окремого списку.

7.1.16 У вступі обґрунтовується актуальність теми магістерської дис
 сертації, визначаються цілі та завдання, обґрунтовуються методи дослідження.

7.1.17 Основна частина дисертації включає, як правило, три розділи
 (Допускаються два або чотири розділи), які розбивають на підрозділи. Кожен розділ (підрозділ) присвячений вирішенню завдань, сформульованих у вступі, і закінчується висновками за результатами проведених досліджень.

7.1.18 Вимоги до оформлення висновків, списку використаних
 джерел і додатків такі ж, як до аналогічних розділах дипломної
 роботи відповідно до п.п. 3.3.9-3.3.11.

7.1.19 Обсяг магістерської дисертації - до 100 сторінок друкованого тек
 ста, виконаного на персональному комп'ютері.

Магістерська дисертація в обов'язковому порядку повинна бути переплетена в тверду обкладинку.Вимоги до наукової роботи | Порядок подання та експертизи магістерської дисертації