Головна

Агульния патрабавант та змесгу i парадак виканання студенцкга робіт | Мета, завдання і вимоги до магістерської дисертації | Порядок подання та експертизи магістерської дисертації | Порядок захисту магістерської дисертації | Вимоги до викладення та оформлення студентських робіт 3.1 Вимоги до викладення тексту | Загальні вимозі до оформлення | ілюстрації | таблиці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Організації виконання і захисту курсової роботи

  1. D5 Обов'язки по організації первинного RDC
  2. D6 Обов'язки по організації первинного OSOCC
  3. I. 1. Типи організації взаємодій економічних агентів
  4. I. Завдання для самостійної роботи
  5. I. Завдання для самостійної роботи
  6. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  7. I. Цілі і завдання курсової роботи.

4.3.1 Виконання курсової роботи здійснюється під керівництвом
 викладача - керівника роботи. Керівництво починається с видачі за
 дання і триває в формі консультацій.

4.3.2 Студент але час консультацій уточнює коло питань, що підлягає
 щих вивчення, складає план дослідження, структуру роботи, визначає
 терміни виконання її розділів, необхідну літературу і інші матеріали, а
 також усуває недоліки в роботі, на які вказує керівник.

4.3.3 Виконана студентом курсова робота перевіряється в 10-денний
 термін викладачем - керівником роботи, який дає письмову за
 ключение по роботі - рецензію.

4.3.4 При оцінці роботи враховуються: зміст роботи, її актуаль
 ність, ступінь самостійності, оригінальність висновків і пропозицій, ка
 кість використовуваного матеріалу, а також рівень грамотності (загальний і про
 професійна). Одночасно рецензент відзначає позитивні сторони і
 недоліки курсової роботи, а в разі потреби вказує, що слід до
 працювати. Рецензія закінчується висновком, чи може робота бути допущена до
 захисту.

4.3.5 Курсова робота разом з рецензією видається студенту для озна
 комленія і можливого виправлення. Якщо ж курсова робота з укладання
 рецензента підлягає переробці, то після виправлення вона представляється на
 повторне рецензування з обов'язковим поданням першої рецензії.

4.3.6 Захист роботи проводиться на засіданні спеціальної комісії,
 що складається з двох-трьох чоловік, один з яких - керівник курсової
 роботи. Склад комісії затверджується кафедрою за 10 - 15 днів до захисту.


4.3.7 На захисті студент повинен коротко викласти зміст роботи,
 дати вичерпні відповіді на зауваження рецензента і питання членів комис
 сии. Оцінка курсової роботи по 10-бальній системі виставляється комісією
 за підсумками захисту і якості виконаної роботи.

4.3.8 Робота, виконана студентом в науковому гуртку (суспільстві) і до
 ложенная на його засіданні або на студентських наукових конференціях, може
 зараховуватися як курсова і оцінюватися керівником за 10-бальною шкалою.

4.3.9 Курсова робота повинна бути захищена до початку екзаменаційної
 сесії. Захист курсової роботи є підставою для допуску студента до
 складання іспиту з відповідної дисципліни.

5 Наукова роботаВимоги до дипломної роботи | Вимоги до наукової роботи