Головна

Формули і рівняння | СТП 20-05-2008 | СТП 20-05-2008 | СТП 20-05-2008 | СТП 20-05-2008 | Список використаних джерел | СТП 20-05-2008 | Додаток А | СТП 20-05-2008 | СТП 20-05-2008 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Додаток В

  1. До введення рекомендується повертатися після написання всієї роботи цілком. (Додаток 3)
  2. Карти, схеми (див. Додаток 45)
  3. Клієнтське браузерні додаток
  4. відокремлений додаток
  5. Організація регулярних додаткових занять (див. Додаток №1).
  6. Перетворення площини і їх додаток до рішення задач.
  7. Викладання історії в школі (Електронний додаток)

(Рекомендований)

приклад графіка- Валовий внутрішній продує

: Республіки

Білорусь


Рисунок В.1 - Валовий внутрішнійпродукт РеспублікиБілорусь

Примітка - Джерело: [6, с. 51].
СТП 20-05-2008

Додаток Г

(Обов'язкове)

Приклади бібліографічного опису літературних джерел

Таблиця Г.1 - Приклади опису самостійних видань

 характеристика джерела  приклад оформлення
 Один, два або три автори  Симанович, В. Л. Економіка, організація і управління малим бізнесом: монографія / В. Л. Симанович. - Мінськ: Бестпринт, 2007. -441 с.
 Паневчік, В. В. Діловодство. Документаційне і орг-технічне забезпечення управління: практикум / В. В. Паневчік, СВ. Некраха. - 2-е вид. - Мінськ: БГЕУ, 2004. - 347 с.
 Чотири і більше авторів  Економіка підприємства: учеб.-метод. комплекс / А. С. Головачов [и др.]; під заг. ред. В. І. Кудашова. - Мінськ: Вид-во МІУ, 2007. - 338 с.
 Інвестиції. Системний аналіз і управління / К. В. Балдін [и др.]; під ред. КВ. Балдина. - М .: Дашков і К, 2007. - 286 с.
 Виробничі технології (загальні основи): навч.-практ. посібник: у 2 ч. / М. В. Самойлов [и др.]. - Мінськ: БГЕУ, 2003.-Ч. 1. -96 с.
 колективний автор  Збірник нормативно-технічних матеріалів з енергозбереження / Ком. по енергоефективності при Раді Міністрів Респ. Білорусь; упоряд. А. В. Філіповіч.- Мінськ: Лоранж-2,2004. - 393 с.
 Національна стратегія сталого соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на період до 2020 року / Нац. комис. зі сталого розвитку Респ. Білорусь; редкол .: Я. М. Олександрович [и др.] .- Мінськ: Юнипак, 2004. - 202 с.
 Мікроекономіка: навч. посібник / А. В. Бондар [и др.]; під ред. А. В. Бондаря, В. А. Воробйова. - Мінськ: БГЕУ, 2007. - 415 с.
 Історія економічних вчень: навч. посібник / Г. А. Шмаров-Ловський, А. Н. Тур, Е. Е. Лебедько [и др.]; під заг. ред. Г. А. Шмарловской. - 5-е изд., Стер. - Мінськ: Нове знання, 2006. - 340 с.

СТП 20-05-2008 | СТП 20-05-2008