Головна

ПРАВ1ЛИ АФАРМЛЕННЯ СТУДЕНЦКIХ РОБІТ | Сiстема менеджменту якасцi Правiли афармлення студенцкiх робіт | СТП 20-05-2008 | СТП 20-05-2008 | СТП 20-05-2008 | Загальні вимоги до оформлення | Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів | СТП 20-05-2008 | СТП 20-05-2008 | СТП 20-05-2008 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Формули і рівняння

  1. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  2. II. Дано рівняння прямих.
  3. Алгоритм приведення формули до ДНФ.
  4. Вид рівняння регресії
  5. Питання 19. Перший закон Кірхгофа, вузлові рівняння. Другий закон Кірхгофа, контурні рівняння.
  6. допоміжні формули
  7. Висновок рівняння прямої на площині, що проходить через дану точку перпендикулярно даному вектору.

3.7.1 Формули та рівняння слід нумерувати наскрізною нумерацією арабськими цифрами, які записуються на рівні формули (рівняння) праворуч (відразу від правої межі робочого поля) в круглих дужках. Посилання в тексті на порядкові номери формул (рівнянь) дають в дужках. приклад - У формулі (5).

3.7.2 Допускається нумерація формул (рівнянь) в межах розділу. У цьому випадку номер формули (рівняння) складається з номера розділу і порядкового номера формули (рівняння), між якими ставиться крапка. приклад - (5.2).

3.7.3 Формули та рівняння виконуються в редакторі формул і виділяються з тексту в окремий рядок. Вище і нижче кожної формули і рівняння необхідно залишати не менше одного вільного рядка. В якості символів фізичних величин у формулі слід застосовувати позначення, встановлені відповідними нормативними документами. Пояснення символів і числових коефіцієнтів, якщо вони не дані раніше, повинні бути приведені безпосередньо під формулою. Символи у формулі і в поясненнях повинні бути виконані одним типом шрифту. Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій послідовності, в якій символи наведені у формулі. Перший рядок пояснення повинна починатися зі слова «де» (без двокрапки).

приклад - Розрахунок заробітної плати працівникам, для яких встановлені посадові оклади (ЗП), здійснюється за формулою

 (2.3)

зп =ОК До + НД, (2.3)

др

де ОК - посадовий оклад, р .;

До - кількість відпрацьованих днів, дн .; Др - кількість робочих днів, дн .; НД - надбавки і доплати, р.

Формули, наступні одна за одною і не розділені текстом, відокремлюють комою.


Перерахування, примітки і приклади | СТП 20-05-2008