Головна

На двох мовах | ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ | Республіка Білорусь) | ПРАВ1ЛИ АФАРМЛЕННЯ СТУДЕНЦКIХ РОБІТ | Сiстема менеджменту якасцi Правiли афармлення студенцкiх робіт | СТП 20-05-2008 | СТП 20-05-2008 | СТП 20-05-2008 | Загальні вимоги до оформлення | Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

СТП 20-05-2008

  1. СТП 20-05-2008
  2. СТП 20-05-2008
  3. СТП 20-05-2008
  4. СТП 20-05-2008
  5. СТП 20-05-2008
  6. СТП 20-05-2008
  7. СТП 20-05-2008

При необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані, які оформляють зменшеним на 1-2 пункту розміром шрифту. У цьому випадку слово «Малюнок», номер та найменування ілюстрації поміщають після пояснювальних даних (додаток А).

3.4.5 Ілюстрації кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка. приклад - Рисунок Б.2 - Напрямки використання прибутку.

3.4.6 Схема - це зображення, що передає зазвичай за допомогою умовних позначень і без дотримання масштабу основну ідею будь-якого пристрою, предмета, споруди або процесу і показує взаємозв'язок їх головних елементів. Позначення схем і загальні вимоги до їх виконання встановлені ГОСТ 2.701-84. Правила виконання схем алгоритмів, програм, даних і систем встановлені стандартом ГОСТ 19.701-90.

3.4.7 Діаграма - це графічне зображення, що наочно показує функціональну залежність двох і більше змінних величин, спосіб наочного подання інформації, заданої у вигляді таблиць чисел. Основні правила виконання діаграм встановлені в рекомендаціях Р 50-77-88.

3.4.8 Вибір типу діаграми залежить від тих завдань, для вирішення яких призначена діаграма. Вона повинна бути досить простий і наочної. Найкращим засобом створення діаграм є табличний процесор Мi-сгоsоft Ехсе1. Даний табличний процесор пропонує різні стандартні типи діаграм, в кожній з яких виділяються свої підтипи:

-гістограмми: лінійчата (додаток А, рисунок АЛ); з накопиченням (додаток А, рисунок А.2); тривимірна (додаток А, рисунок А. З);

-діаграмми: лінійчата (додаток Б, рисунок Б.1); з накопиченням (додаток Б, рисунок Б.2); кругова (додаток Б, рисунок Б. З); точкова (додаток Б, рисунок Б.4); бульбашкова (додаток Б, рисунок Б.5); діаграма з областями (додаток Б, рисунок Б.6); кільцева діаграма (додаток Б, рисунок Б.7); пелюсткова діаграма (додаток Б, рисунок Б.8); біржова (додаток Б, рисунок Б.9);

- Графік (додаток В, малюнок В.1).

3.5 Таблиці

3.5.1 Таблиця є формою уніфікованого тексту, який володіє великою інформаційною ємністю, наочністю, дозволяє строго класифікувати, кодувати інформацію, легко підсумовувати аналогічні дані. Уміння будувати таблиці є кваліфікаційною вимогою до фахівців-економістів. Приклад побудови таблиці наведено на малюнку 1.

57 7


Примітка - Джерело: [2, с. 37, таблиця 2] або Джерело: власна розробка, якщо таблиця складена самостійно.

Малюнок 1 - Приклад оформлення таблиці

3.5.2 Таблицю поміщають під текстом, в якому вперше дана на неї посилання або на наступній сторінці. Кожна таблиця повинна мати короткий заголовок, який складається з слова «Таблиця» і її порядкового номера, після якого ставиться тире, а не крапка, потім наводиться назва таблиці. Тема слід поміщати над таблицею зліва без абзацного відступу, застосовуючи напівжирний зменшений на 1-2 пункту шрифт. Нумерують таблиці арабськими цифрами в межах всієї роботи (приклад - Таблиця 1) або в межах розділу (приклад - Таблиця 2.3). Якщо в роботі одна таблиця, його не нумерують.

На всі таблиці в тексті мають бути приведені посилання, при цьому слід писати слово «таблиця» із зазначенням її номера. приклад - Відповідно до таблиці 3.2.

11 З урахуванням деномінації (зменшення в 1000 разів).СТП 20-05-2008 | СТП 20-05-2008