Головна

СТП 20-04-2008 | СТП 20-04-2008 | СТП 20-04-2008 | Розробка презентації дипломної роботи | Захист дипломної роботи | Цілі курсової роботи | ММ-21МН1 | Організація виконання та захисту курсової роботи | Цілі наукової роботи | СТП 20-04-2008 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

СТП 20-04-2008

  1. СТП 20-04-2008
  2. СТП 20-04-2008
  3. СТП 20-04-2008
  4. СТП 20-04-2008
  5. СТП 20-04-2008
  6. СТП 20-04-2008

магістерської дисертації та кандидатура керівника обговорюються на засіданні кафедри і рекомендуються до затвердження.

7.1.9 Теми і керівники магістерських дисертацій затверджуються при
 наказом ректора.

7.1.10 У разі необхідності зміни або уточнення теми магістерської дисертації після її затвердження вона повторно обговорюється на засіданні кафедри і затверджується наказом ректора. Зміна теми магістерської дисертації можливо не пізніше трьох місяців до дати захисту, уточнення - в будь-який час до дати захисту.

7.1.11 Керівниками магістерських дисертацій призначаються особи з числа професорсько-викладацького складу університету, а також наукові співробітники і висококваліфіковані фахівці університету та інших підприємств (установ, організацій), що мають наукові ступені та звання. Керівник магістерської дисертації консультує магістранта з проблеми дослідження, контролює виконання індивідуального плану та несе відповідальність за проведення досліджень, якісне і своєчасне виконання магістерської дисертації.

7.1.12 Структура магістерської дисертації аналогічна структурі дипломної роботи і містить наступні елементи: титульний аркуш; реферат; зміст; перелік скорочень, умовних позначень, символів, одиниць і термінів (за необхідності); Вступ; основну частину; висновок; список використаних джерел; додатки (при необхідності).

7.1.13 Титульний аркуш магістерської дисертації оформляється згідно з додатком Р.

7.1.14 Вимоги до реферату та змістом магістерської дисертації аналогічні вимогам до реферату та змістом дипломної роботи відповідно до п.п. 3.3.4-3.3.5 і додатками В, Г, Д і Е відповідно.

7.1.15 Прийняті в магістерської дисертації малопоширені скорочення, умовні позначення, символи, одиниці і специфічні терміни при необхідності можуть бути представлені у вигляді окремого списку.

7.1.16 У вступі обґрунтовується актуальність теми магістерської дисертації, визначаються цілі та завдання, обґрунтовуються методи дослідження.

7.1.17 Основна частина дисертації включає, як правило, три розділи (допускаються два або чотири розділи), які розбивають на підрозділи. Кожен розділ (підрозділ) присвячений вирішенню завдань, сформульованих у вступі, і закінчується висновками за результатами проведених досліджень.

7.1.18 Вимоги до оформлення висновків, списку використаних
 джерел і додатків такі ж, як до аналогічних розділах дипломної
 роботи відповідно до п.п. 3.3.9-3.3.11.

7.1.19 Обсяг магістерської дисертації - до 100 сторінок друкованого тек
 ста, виконаного на персональному комп'ютері.

Магістерська дисертація в обов'язковому порядку повинна бути переплетена в тверду обкладинку.


Вимоги до реферату | Порядок подання та експертизи магістерської дисертації