Головна

СТП 20-04-2008 | Мета і завдання дипломної роботи | Структура дипломної роботи і вимоги до її елементів | СТП 20-04-2008 | Підготовка до виконання дипломної роботи | СТП 20-04-2008 | СТП 20-04-2008 | Організація виконання дипломної роботи | СТП 20-04-2008 | СТП 20-04-2008 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

СТП 20-04-2008

  1. СТП 20-04-2008
  2. СТП 20-04-2008
  3. СТП 20-04-2008
  4. СТП 20-04-2008
  5. СТП 20-04-2008
  6. СТП 20-04-2008

3.7 Рецензування дипломної роботи

3.7.1 Рецензування дипломної роботи здійснюється, як правило, зовнішнім рецензентом. Зовнішніми рецензентами можуть бути фахівці організації (підприємства, установи), за матеріалами якої виконана дипломна робота, співробітники інших вищих навчальних закладів, науково-дослідних організацій, органів державного управління та інших установ. Рецензенти повинні займати посаду чи мати вищу освіту за спеціальністю, за якою захищається дипломна робота. Як виняток допускається рецензування співробітниками університету, які не працюють на кафедрі, по якій виконується дипломна робота.

3.7.2 Склад рецензентів затверджується деканом факультету за поданням завідувача кафедри не пізніше одного місяця до захисту дипломної роботи. Рецензенту для ознайомлення з роботою і підготовки рецензії відводиться до 10 днів.

3.7.3 У рецензії на дипломну роботу повинні бути відзначені:

- актуальність теми;

- Відповідність змісту дипломної роботи завданню;

- Логічність викладу матеріалу;

- Наявність і повнота критичного огляду літературних джерел;

- Знання дипломником нормативних правових актів;

- Повнота опису методики розрахунку або проведених досліджень, викладу власних розрахункових, теоретичних і експериментальних результатів;

- Оцінка достовірності вихідних даних, проведених розрахунків і отриманих результатів;

- Аргументованість висновків;

- Практична значущість і можливість використання отриманих результатів;

- Недоліки і слабкі сторони роботи;

- Зауваження щодо оформлення і стилю викладу матеріалу;

- Оцінка роботи за десятибальною шкалою.

3.7.4 Рецензія на дипломну роботу підписується рецензентом з детальним зазначенням місця роботи, займаної посади, наукового ступеня і звання (при наявності). Підпис зовнішнього рецензента, який не є співробітником університету, завіряється в організації за місцем його роботи в установленому порядку. Підпис рецензента - співробітника університету - не завіряється.

3.7.5 За 2-3 дні до захисту дипломної роботи студент повинен ознайомитися зі змістом рецензії та підготувати відповіді на зауваження рецензента.


СТП 20-04-2008 | Розробка презентації дипломної роботи