Головна

Студенцкiх робіт | СТП 20-04-2008 | Мета і завдання дипломної роботи | Структура дипломної роботи і вимоги до її елементів | СТП 20-04-2008 | Підготовка до виконання дипломної роботи | СТП 20-04-2008 | СТП 20-04-2008 | Організація виконання дипломної роботи | СТП 20-04-2008 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

СТП 20-04-2008

  1. СТП 20-04-2008
  2. СТП 20-04-2008
  3. СТП 20-04-2008
  4. СТП 20-04-2008
  5. СТП 20-04-2008
  6. СТП 20-04-2008

3.6.5 При виявленні невідповідностей дипломної роботи висунутим до неї вимогам дипломна робота підлягає доопрацюванню. Після доопрацювання студент представляє дипломну роботу на попередню захист повторно у встановлений судом строк.

3.6.6 Дипломна робота, що пройшла попередній захист, представляється студентом завідувачу випускаючої кафедри не пізніше ніж за 15 днів до дня її захисту. Завідувач кафедри вирішує питання про можливість допуску студента до захисту дипломної роботи. Допуск до захисту дипломної роботи завідувач кафедрою підтверджує підписом на титульному аркуші. Допущена до захисту дипломна робота направляється завідувачем кафедри на рецензію.

3.6.7 У разі негативної думки комісії про готовність дипломної роботи питання про можливість допуску студента до її захисту розглядається на засіданні кафедри. Якщо завідувач кафедри на підставі висновків робочої комісії не вважає за можливе допускати дипломну роботу до захисту, це питання розглядається на засіданні кафедри за участю керівника дипломної роботи. При негативному висновку протокол засідання кафедри через декана факультету подається на затвердження ректору, після чого студент інформується про недопуск до захисту дипломної роботи. При негативному висновку кафедри дипломна робота підлягає доопрацюванню і може бути представлена ??до захисту не раніше ніж в наступному навчальному році.

3.6.8 Для захисту дипломної роботи в ДЕК студент готує текст виступу і презентацію.

3.6.9 У своєму виступі на засіданні ДЕК дипломник повинен відобразити:

- актуальність теми;

- Коротку характеристику організації, на матеріалах якої виконана дипломна робота;

- Теоретичні та методологічні положення, на яких базується дипломна робота;

- Результати проведеного аналізу з досліджуваної проблеми;

- Конкретні рекомендації щодо вирішення поставленої в дипломній роботі проблеми з обгрунтуванням можливості їх реалізації;

- Перелік положень роботи, які є предметом захисту;

- Економічний, екологічний та соціальний ефекти від впровадження
 розроблених пропозицій.

3.6.10 За згодою ДЕК студент може захищати дипломну роботу на
 іноземною мовою.


СТП 20-04-2008 | СТП 20-04-2008