Головна

СТУДЕНЦКГХ РОБІТ | Студенцкiх робіт | СТП 20-04-2008 | Мета і завдання дипломної роботи | Структура дипломної роботи і вимоги до її елементів | СТП 20-04-2008 | Підготовка до виконання дипломної роботи | СТП 20-04-2008 | СТП 20-04-2008 | Організація виконання дипломної роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

СТП 20-04-2008

  1. СТП 20-04-2008
  2. СТП 20-04-2008
  3. СТП 20-04-2008
  4. СТП 20-04-2008
  5. СТП 20-04-2008
  6. СТП 20-04-2008

3.6 Організація захисту дипломної роботи

3.6.1 Закінчена дипломна робота, підписана студентом і консультантом окремих розділів (при його наявності), представляється керівнику не пізніше ніж за 30 днів до затвердженої дати її захисту.

3.6.2 Керівник складає відгук про дипломну роботу, в якому зазначає:

- актуальність теми;

- Ступінь вирішення поставлених завдань;

- Ступінь самостійності та ініціативності студента;

- Вміння студента користуватися спеціальною літературою і самостійно викладати матеріал;

- Знання студентом нормативних правових документів, що регламентують об'єкт і предмет дослідження;

- Здатність студента до дослідницької роботи;

- Можливість використання отриманих результатів на практиці і в навчальному процесі;

- Ступінь професійної підготовленості випускника, а саме
 здатність аналізувати економічні процеси і явища, вирішувати вироб
 вальних завдання, приймати управлінські рішення, працювати по обраний
 ної спеціальності;

- Можливість присвоєння випускнику відповідної кваліфікації.

3.6.3 Дипломна робота з відкликанням і підписом керівника представляється на попередній захист. Попередню захист здійснює спеціально створена випускною кафедрою робоча комісія. До складу комісії включаються викладачі, які мають вчений ступінь і звання. У процесі попереднього захисту комісія заслуховує студента, визначає відповідність роботи обраній спеціальності і спеціалізації, завданням і вимогам, що пред'являються, а також виявляє готовність студента до захисту.

3.6.4 В ході попереднього захисту здійснюється нормоконтроль.

3.6.4.1 Метою нормоконтролю є визначення відповідності оформ
 лення студентських робіт і магістерських дисертацій вимогам стандартів
 університету, а також методичних рекомендацій випускаючих кафедр.
 При наявності протиріч пріоритет залишається за стандартами університету.

При наявності грубих порушень вимог, встановлених нормативно-методичними документами університету, робота повертається автору на доопрацювання.

3.6.4.2 Нормоконтроль робіт проводиться найбільш досвідченими, підготов
 леннимі викладачами вьтускающіх кафедр, призначеними завідувачем
 кафедрою.

Підпис нормоконтролер на титульному аркуші роботи свідчить про закінчення нормоконтролю і можливості допуску роботи до захисту.

12 18
СТП 20-04-2008 | СТП 20-04-2008