Головна

СТУДЕНЦКГХ РОБІТ | Студенцкiх робіт | СТП 20-04-2008 | Мета і завдання дипломної роботи | Структура дипломної роботи і вимоги до її елементів | СТП 20-04-2008 | Підготовка до виконання дипломної роботи | СТП 20-04-2008 | СТП 20-04-2008 | СТП 20-04-2008 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

СТП 20-04-2008

  1. СТП 20-04-2008
  2. СТП 20-04-2008
  3. СТП 20-04-2008
  4. СТП 20-04-2008
  5. СТП 20-04-2008
  6. СТП 20-04-2008
  7. СТП 20-04-2008

документів (законів, інструкцій, постанов, положень, вказівок, стандартів), діючої практики з проблеми дипломного дослідження.

3.5.4 Підбір літературних джерел студенту доцільно вироб
 дить самостійно. При підборі літератури слід звертатися до предмет
 вим каталогах, в тому числі електронних та бібліографічним довідників,
 спеціальними каталогами рефератів, дисертацій, періодичних виданнях. для
 актуалізації змісту дипломної роботи необхідно використовувати літера
 турне джерела, видані за останні 3-5 років. Як виняток з
 погодженням з керівником дипломної роботи можуть використовуватися раніше
 видані літературні джерела.

Список літератури повинен бути узгоджений з керівником дипломної роботи.

3.5.5 Вивчаючи літературу та інші матеріали по темі дослідження, студент робить виписки необхідної для дипломної роботи інформації на окремих аркушах або картках, файлах. При цьому доцільно фіксувати, з якого джерела узятий матеріал і в якій частині дипломної роботи його слід використовувати.

3.5.6 При вивченні та конспектування літератури слід проводити відбір та групування отриманих з літературних джерел відомостей. Це необхідно для того, щоб в процесі подальшої роботи над темою дослідження було легко аналізувати і зіставляти різні точки зору авторів з дискусійних питань і формувати своє ставлення до них.

3.5.7 Важливим етапом самостійної роботи по виконанню дипломного дослідження є збір, обробка, систематизація та аналіз фактичного матеріалу. Збір фактичного матеріалу проводиться студентами, як правило, під час переддипломної практики. Для збору фактичного матеріалу керівник дипломної роботи видає студенту індивідуальне завдання, яке відбивається в щоденнику проходження практики.

3.5.8 Під час проходження переддипломної практики студент за погодженням з керівником дипломної роботи обґрунтовує зміст вихідних даних, систему аналітичних показників, тривалість аналізованого періоду (як правило, 3-5 років), методи аналізу і передбачувані експерименти, які будуть проведені в процесі виконання дипломної роботи. Зібраний фактичний матеріал оцінюється з точки зору його достовірності, надійності і точності, систематизується, аналізується і оформляється у вигляді таблиць, графіків, діаграм, схем і т.п.

3.5.9 Для обгрунтування проектів, пропозицій, заходів, спрямованих на вирішення виявлених в процесі аналізу проблем, студент з літературних джерел вивчає світовий досвід в досліджуваній області та доводить на основі економічних розрахунків можливість використання його в організації, за матеріалами якої виконується дипломна робота.






Організація виконання дипломної роботи | СТП 20-04-2008