Головна

СТУДЕНЦКГХ РОБІТ | Студенцкiх робіт | СТП 20-04-2008 | Мета і завдання дипломної роботи | Структура дипломної роботи і вимоги до її елементів | СТП 20-04-2008 | Організація виконання дипломної роботи | СТП 20-04-2008 | СТП 20-04-2008 | СТП 20-04-2008 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

СТП 20-04-2008

  1. СТП 20-04-2008
  2. СТП 20-04-2008
  3. СТП 20-04-2008
  4. СТП 20-04-2008
  5. СТП 20-04-2008
  6. СТП 20-04-2008
  7. СТП 20-04-2008

3.4.4 Орієнтовна тематика дипломних робіт щорічно розробляється випусковою кафедрою і затверджується Радою факультету. Студенту надається право вибрати тему із запропонованого кафедрою переліку або запропонувати власну тему дипломного дослідження при наявності обґрунтування її актуальності і доцільності або заявки організації, в якій студент проходив практику (додаток Ж).

3.4.5 Заявка організації, підприємства, установи є додатком до заяви студента про вибір теми дипломної роботи.

3.4.6 У формулюванні теми обов'язково вказується організація (підприємство, установа), за матеріалами якої виконується дипломна робота. Можливі два варіанти:

- Назва організації може бути включено в формулювання теми безпосередньо. приклад - «Система менеджменту якості на РУП« Мінський тракторний завод »і напрямки її вдосконалення»;

- В формулюванні теми може бути в дужках вказано, на матеріалах якої організації виконана дипломна робота. приклад - «Система управління якістю та напрямки її вдосконалення (на прикладі РУП« Мінський тракторний завод »)».

3.4.7 Після вибору теми дипломного дослідження студент подає заяву на ім'я завідувача випускової кафедри з проханням дозволити її написання (додаток І). При позитивному вирішенні питання і узгодження теми з передбачуваним керівником дипломної роботи за поданням завідувача випускової кафедри розпорядженням по факультету затверджуються тема дипломної роботи та керівник.

3.4.8 Розпорядження по факультету про затвердження тем і керівників дипломних робіт видається не пізніше чотирьох місяців до моменту закінчення студентами університету. Для студентів денного навчання тематика дипломних робіт повинна бути сформована до початку переддипломної практики.

3.4.9 У разі необхідності зміни або уточнення теми дипломної роботи після її затвердження завідувач кафедри клопоче про внесення відповідних змін до розпорядження по факультету. Зміна теми дипломної роботи можливо не пізніше трьох місяців до дати захисту, уточнення - в будь-який час до дати захисту.

3.4.10 Керівниками дипломних робіт призначаються особи з числа професорсько-викладацького складу університету, а також наукові співробітники і висококваліфіковані фахівці університету та інших підприємств (установ, організацій), як правило, мають наукові ступені та звання. При призначенні керівником дипломної роботи викладача університету, що не має наукового ступеня і звання, одночасно призначається консультант з науковим ступенем або званням.

3.4.11 Керівник дипломної роботи зобов'язаний:

- Після вибору студентом теми дипломної роботи скласти і видати за
 дание на дипломну роботу;
Підготовка до виконання дипломної роботи | СТП 20-04-2008