Головна

СТУДЕНЦКГХ РОБІТ | Студенцкiх робіт | СТП 20-04-2008 | Мета і завдання дипломної роботи | СТП 20-04-2008 | СТП 20-04-2008 | Організація виконання дипломної роботи | СТП 20-04-2008 | СТП 20-04-2008 | СТП 20-04-2008 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

СТП 20-04-2008

  1. СТП 20-04-2008
  2. СТП 20-04-2008
  3. СТП 20-04-2008
  4. СТП 20-04-2008
  5. СТП 20-04-2008
  6. СТП 20-04-2008
  7. СТП 20-04-2008

Отримані результати і їх новизну, ступінь впровадження і рекомендації по впровадженню, техніко-економічну і соціальну значимість роботи, підтвердження достовірності матеріалів і результатів дипломної роботи, самостійності її виконання.

3.3.4.3 Номер сторінки на «РЕФЕРАТ» ставиться і включається в загальну нумерацію сторінок.

3.3.5 У змісті послідовно перераховуються всі заголовки дипломної роботи: вступ, номери і заголовки розділів, підрозділів, висновок, список використаних джерел та додатки із зазначенням номера сторінки, на якій розміщено кожен заголовок (додатки Г, Д Е).

3.3.6 Прийняті в дипломній роботі малопоширені скорочення, умовні позначення, символи, одиниці і специфічні терміни при необхідності можуть бути представлені у вигляді окремого списку.

3.3.7 У вступі розкривається значення обраної теми і проблем, що розглядаються в роботі, обгрунтовуються актуальність і важливість теми, формулюються мета і завдання дослідження, дається коротка характеристика організації, на матеріалах якої виконується дипломна робота.

3.3.8 Основна частина дипломної роботи містить, як правило, три розділи (глави), кожен з яких включає не менше двох підрозділів. Останні в свою чергу можуть бути розділені на пункти. При необхідності дипломна робота може складатися з двох (додаток Д) або чотирьох (додаток Е) розділів.

3.3.8.1 Перший розділ незалежно від структури роботи носить теоретико-методологічний характер. У ньому на основі вивчення робіт вітчизняних і зарубіжних авторів викладається соціально-економічна сутність досліджуваної проблеми, розглядаються різні підходи до її вирішення, дається їх оцінка, обґрунтовується точка зору дипломника. Цей розділ є теоретичною і методичною основою для вивчення проблеми і обгрунтування шляхів її вирішення на конкретних матеріалах організації.

3.3.8.2Второй розділ дипломної роботи, яка складається з трьох розділів, носить розрахунково-аналітичний характер. У ньому дається техніко-економічна характеристика організації (підприємства, установи), на матеріалах якої виконується дипломна робота; проводиться глибокий аналіз досліджуваної проблеми з використанням різних методів дослідження, включаючи економіко-математичні, а також пакети прикладних програм для ПЕОМ. При цьому дипломник не обмежується констатацією фактів, а розкриває недоліки і причини, що їх зумовили, намічає шляхи їх усунення.

3.3.8.3 У третьому, заключному, розділі розробляються і обгрунтовуються конкретні пропозиції щодо вдосконалення певної сфери діяльності, а також напрями та шляхи вирішення досліджуваної проблеми. Для обґрунтування доцільності запропонованих заходів показується,
СТП 20-04-2008

як їх реалізація позначиться на загальних показниках діяльності організації (галузі), а також оцінюється ефективність їх впровадження.

3.3.8.4 Всі розділи (підрозділи) дипломної роботи за обсягом повинні бути приблизно рівнозначні. Якщо дипломна робота складається з трьох розділів, то кожен з них повинен складати 20-25 сторінок. При цьому кожен розділ може включати по три підрозділи об'ємом по 6-8 сторінок. При необхідності незначно можуть бути збільшені обсяги розрахунково-аналітичної частини (другий розділ) і особливо конструктивної частини (третій розділ) за рахунок зменшення обсягу теоретичної частини (перший розділ).

3.3.8.5 У дипломній роботі, що складається з двох розділів, другий заключний розділ об'єднує розрахунково-аналітичну і конструктивну частини, розробляється відповідно до вимог п.п. 3.3.8.2-3.3.8.3 цього стандарту і складає 40-50 сторінок.

3.3.8.6 У дипломній роботі, що складається з чотирьох розділів, перший (теоретико-методологічний) розділ виконується відповідно до вимог п. 3.3.8.1. Другий (розрахунково-аналітичний) розділ розробляється відповідно до вимог п. 3.3.8.2. Третій і четвертий розділи (конструктивні) представляють обгрунтування двох конкретних проектних рішень і розробляються відповідно до п. 3.3.8.3 цього стандарту. Кожен розділ дипломної роботи становить 18-20 сторінок і розділяється на рівнозначні за обсягом 2-3 підрозділу.

3.3.8.7 Кожен розділ дипломної роботи завершується висновками, що випливають з дослідження.

3.3.9 У висновку логічно і послідовно викладаються тео
 ські та практичні висновки по кожному підрозділу дипломної роботи. виводи
 ди і пропозиції повинні бути конкретними, реальними і обгрунтованими,
 витікати з результатів проведеного дослідження та змісту дипломної
 роботи. Пишуться висновки тезово (по пунктам). З кожного підрозділу теоре
 тичної частини рекомендується на закінчення включати не більше одного висновку.
 Кількість висновків по кожному підрозділу розрахунково-аналітичної та конст
 руктівних частин дипломної роботи не обмежується.

3.3.10 Список використаних джерел повинен включати нормативні правові акти по об'єкту і предмету дослідження, підручники, навчальні посібники, монографії та статті вітчизняних і зарубіжних авторів, в тому числі на іноземних мовах, а також опубліковані статті та тези автора дипломної роботи.

3.3.11 Додатки містять допоміжний і додатковий матеріал, який використаний при виконанні дипломної роботи, або власні об'ємні розробки дипломника, включення яких в текст основної частини роботи призведе до її захаращення і утруднення розуміння змісту. Додатки можуть включати вихідні дані, проміжні розрахунки, фрагменти звітних матеріалів, методики, акти впровадження, опис ал

6 12Структура дипломної роботи і вимоги до її елементів | Підготовка до виконання дипломної роботи