Головна

Цілі і завдання виробничо-професійної практики | Керівництво практикою і обов'язки студентів | Мета і завдання практики | етапи практики | Організація і керівництво практикою, обов'язки сторін | Інструктаж з техніки безпеки | Критерії оцінки звіту з практики | Спеціальності 080502.65 Економіка і управління на підприємстві | додаток Е | додаток Ж |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Загальні вимоги до складання звіту

  1. I. Загальні положення
  2. I. Загальні положення
  3. I. Загальні положення
  4. I. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ
  5. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  6. II ЗАГАЛЬНІ ПОЧАТКУ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ

До кінця практики кожен студент повинен індивідуально підготувати звіт по практиці згідно з відповідною програмою і індивідуальним завданням.

Звіт перевіряється і підписується керівниками практики від підприємства (із засвідченням підпису печаткою підприємства) і кафедри. Обов'язковим додатком до звіту служать щоденник практики (для студентів денного відділення) і зібрані матеріали до проектів. У щоденнику студент щодня повинен відзначати місце і характер своєї роботи. Керівник практики від підприємства підтверджує своїм підписом ці записи студента. Заповнюються також інші розділи щоденника. Звіт по практиці оформляється у вигляді зброшурованих аркушів з щільною обкладинкою.

Структура звіту включає:

- Титульний лист (див. Додаток А);

- Зміст;

- Позначення і скорочення (необов'язковий елемент);

- Вступ;

- Основну частину;

- Висновок;

- Список використаних джерел;

- Додатки.

Зміст кожної з частин звіту визначається метою і завданнями практики.

Звіт повинен бути написаний від руки або надрукований на комп'ютері на одному боці аркуша (формат А4) через півтора інтервали з використанням шрифту Times New Roman і кегля 14. Розмір лівого поля - 30 мм, правого - 10 мм, верхнього і нижнього - 20 мм. При таких полях кожна сторінка повинна містити приблизно 30 рядків по 60 знаків у рядку (вважаючи розділові знаки і пробіли). Обсяг звіту повинен складати до 35-40 сторінок без додатків і списку джерел.

Дозволяється використовувати комп'ютерні можливості акцентування уваги на певних термінах, формулах, теоремах, застосовуючи шрифти різної гарнітури.

Всі сторінки нумеруються, починаючи з титульного аркуша, але номер сторінки ставлять, починаючи з введення. У звіті: 1-а сторінка - титульний аркуш, 2-я - зміст, з 3-ї сторінки починається введення. Цифру, що позначає порядковий номер сторінки, ставлять в центрі нижньої частини листа без точки. Нумерація сторінок йде наскрізним порядком, включаючи додатки.

Кожен новий розділ починається з нової сторінки. Це ж правило відноситься і до інших основних структурних частин звіту: введення, висновку, списку використаних джерел, додатків. Розділи в межах всього документа повинні мати порядкові номери, позначені арабськими цифрами без крапки і записані з абзацного відступу (15 мм).

Приклад - 1, 2, 3 і т. Д.

Підрозділи повинні мати нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номерів розділу і підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу крапка не ставиться.

Приклад - 1.1, 1.2, 1.3 і т. Д.

Розділи, як і підрозділи, можуть складатися з декількох пунктів.

Розділи, підрозділи повинні мати заголовки, які чітко і коротко відображають зміст розділів, підрозділів. Їх слід друкувати з великої літери без крапки в кінці, не підкреслюючи. Перенесення слів у заголовках не допускаються. Якщо заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком і текстом має дорівнювати 3 інтервалам, при виконанні рукописним способом - 15 мм. Відстань між заголовками розділу і підрозділу - 1,5 інтервалу, при виконанні рукописним способом - 8 мм.

 Додаток до | Подання табличного матеріалу