Головна

установча конференція | Зразкові форми таблиць, які повинні бути представлені в звіті по навчально-ознайомлювальної практиці | Пояснювальна записка | етапи практики | Завдання на практику | Методика проведення спостережень з вивчення витрат робочого часу | хронометраж | ФОТОГРАФІЯ РОБОЧОГО ЧАСУ | Цілі і завдання виробничо-професійної практики | Керівництво практикою і обов'язки студентів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

етапи практики

  1. II. Організація навчально-дослідницької практики студентів
  2. II. Принципи та етапи впровадження процесного підходу до управління організацією
  3. II. Вимоги до студентів при проходженні практики
  4. II.1. Особливості проходження переддипломної практики на підприємствах різних галузей і форм власності
  5. II.4. Особливості проходження переддипломної практики в податкових органах
  6. III. Документи, необхідні для захисту практики
  7. III. Еволюція науки. Етапи та історія розвитку природознавства. наукові революції

Виділяють три етапи проходження практики:

 підготовчий;

 Основний;

 заключний.

На підготовчому етапі визначаються терміни проходження практики, обсяг часу, теми курсових і випускних кваліфікаційних робіт, база практики, оформляється розпорядження по факультету, укладається договір з базою практики, намічається план-графік проходження практики, попередньо визначається перелік документів для отримання в організації. Зміст практики для кожного студента з урахуванням індивідуального завдання більш детально розкривається в робочій програмі виконання індивідуального завдання. Робоча програма розробляється студентом під керівництвом керівника практики від кафедри і включає в себе визначення цілей і завдань практики; перелік нормативної та методичної документації для вивчення; джерела інформації та методи її збору; форми подання матеріалів за результатами проходження практики. Перед початком практики керівник практики від кафедри проводить зі студентами установчу конференцію, на якій роз'яснюються цілі, завдання і зміст практики, а також порядок її проходження та оформлення всієї документації, пов'язаної з проходженням практики, збору матеріалів для звіту і науково-дослідницької роботи. Особливу увагу слід приділити збору економічної інформації для курсових і випускної кваліфікаційної роботи студента.

На основному етапі безпосередньо відбувається збір необхідного матеріалу в організації: визначаються правова форма, види діяльності, спеціалізація, природно-кліматичні умови; даються характеристика лісосічного фонду, організаційної структури, особливості виробництва і т. д. За необхідності уточнюється перелік статистичної, бухгалтерської, внутрішньої звітності та іншої документації, необхідної для написання звіту з практики, курсових та випускної кваліфікаційної роботи. Аналіз господарської діяльності організації в звіті повинен бути представлений за 3 - 5 років. Всі зібрані матеріали організації повинні бути продубльовані (для оформлення звіту з практики, курсових та ВКР). Паралельно на даному етапі студент повинен почати оформлення звіту з практики. Студенти денної форми навчання оформляють щоденник практики.

На заключному етапі студент закінчує оформлення звіту. Звіт здається на кафедру для реєстрації. Студенти денної форми здають його протягом 14 днів з дня закінчення практики і захищають звіт в терміни, визначені кафедрою. Студенти заочного відділення здають звіт за місяць до початку чергової сесії і захищають його в призначений день до кінця сесії.Мета і завдання практики | Організація і керівництво практикою, обов'язки сторін