Головна

Підготовча робота | установча конференція | Зразкові форми таблиць, які повинні бути представлені в звіті по навчально-ознайомлювальної практиці | Пояснювальна записка | етапи практики | Завдання на практику | Методика проведення спостережень з вивчення витрат робочого часу | хронометраж | ФОТОГРАФІЯ РОБОЧОГО ЧАСУ | Цілі і завдання виробничо-професійної практики |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Мета і завдання практики

  1. I. Цілі і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі
  2. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  3. I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
  4. I. Мета і завдання курсових робіт
  5. II. завдання
  6. II. Організація навчально-дослідницької практики студентів
  7. II. Вимоги до студентів при проходженні практики

Метою проведення переддипломної практики є отримання практичних навичок в період освоєння студентами спеціальності 080502.65 Економіка і управління на підприємстві (по галузях) для підвищення конкурентоспроможності випускників університету - майбутніх фахівців на сучасному ринку праці.

Результати господарської діяльності підприємства порівнюються з досягнутим рівнем в галузі, вивчаються роль і взаємодію різних відділів і підрозділів підприємства.

Конкретний баланс робочого часу студента в організації встановлюється керівником практики від економічної кафедри перед виїздом студента на підприємство. Цей баланс складається відповідно до завдань практики і темою ВКР.

Керівник практики від підприємства може відкоригувати баланс часу в залежності від особливостей організації.

завдання переддипломної практики діляться на загальні і приватні.

загальні завдання переддипломної практики:

 закріплення і поглиблення знань, отриманих студентами в процесі теоретичного навчання;

 забезпечення безперервності і послідовності в оволодінні студентами навичок професійної діяльності;

 формування професійно значущих якостей майбутнього фахівця;

 вироблення у студентів творчого, дослідницького підходу до майбутньої діяльності;

 придбання ними навичок аналізу результатів своєї праці, розвиток потреби в самоосвіті та самовдосконаленні знань і умінь, активної життєвої позиції;

 формування нової якості свідомості майбутніх фахівців, розвиток ініціативи, створення умов для творчої праці;

 проведення спільної інформаційно-роз'яснювальної роботи з працівниками організацій, що бажають вступити в ВятГГУ.

Приватні завдання переддипломної практики:

 вивчення студентами структури організації діяльності, системи управління і основних економічних показників організації на основі Статуту організації;

 вивчення технології та організації виробництва, екологічності виробничих процесів, взаємодії з навколишнім середовищем;

 вивчення політики організації в області підвищення ефективності використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів;

 аналіз основних техніко-економічних показників;

 вивчення питань впровадження нової техніки і технології, стратегії та тактики підвищення економічної ефективності виробництва, перспективного планування, методики розрахунків ефективності заходів, вибору інвестиційної політики;

 вивчення можливості впровадження нових методів планування в конкретних умовах роботи організації, оволодіння практичними навичками розрахунків основних планових показників, складання бізнес-плану роботи;

 збір нормативно-довідкових даних і інших матеріалів організації відповідно до теми ВКР і вказівками кафедри;

 знайомство з застосовуваної в організації комп'ютерною програмою для планування, прогнозування, обліку та аналізу;

 безпосередня участь студентів у роботі структурних підрозділів;

 виконання індивідуального завдання економічної кафедри;

 оформлення і захист звіту з переддипломної практики.

 Керівництво практикою і обов'язки студентів | етапи практики