Головна

Вимоги до організації навчальної практики | ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ Навчальний практикум | Навчально-методичне забезпечення навчальної практики | Програмне забезпечення дисципліни | Підготовча робота | установча конференція | Зразкові форми таблиць, які повинні бути представлені в звіті по навчально-ознайомлювальної практиці | Пояснювальна записка | етапи практики | Завдання на практику |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

хронометраж

  1. Хронометраж ПРАЦІ ТОРГОВОГО ПРАЦІВНИКА
  2. Хронометраж, его призначення та види.

Хронометраж слід проводити на ділянці роботи, де є циклічно повторюються операції, з метою перевірки існуючих норм виробітку або встановлення нових норм.

Хронометраж - це такий вид спостережень, при якому вивчаються циклічно повторюються елементи оперативної, а також окремі елементи підготовчо-заключної роботи або роботи по обслуговуванню робочого місця.

Цілями хронометражу є:

 встановлення норм часу і отримання даних для розробки нормативів з праці;

 вивчення та впровадження передових прийомів і методів з праці;

 перевірка якості діючих норм;

 виявлення причин невиконання норм окремими працівниками;

 вдосконалення організації трудового процесу на робочому місці.

Розрізняють три способи проведення хронометражу:

безперервний - за поточним часом, коли заміряються всі елементи оперативного часу, циклічно повторюються в певному порядку;

вибірковий - коли заміряються окремі елементи (прийоми роботи) операції незалежно від їх послідовного виконання;

циклової - Коли досліджуються операції, що мають дуже малу тривалість, що не дозволяє робити їх візуальні виміри без об'єднання в групи, кожна з яких періодично повторюється в кожному циклі і в певній послідовності.

На основі хронометражних спостережень розробляють перелік і послідовність виконання окремих прийомів, що входять в операцію, нормативну тривалість виконання кожного окремого прийому, нормативну тривалість всієї операції, нормативну тривалість часу, що витрачається на виконання підготовчо-заключної роботи та роботи по обслуговуванню робочого місця.

Точність вимірів залежить від тривалості виконання досліджуваних елементів операції. Парі тривалості елемента операції до 10 сек вимірювання проводяться з точністю до 0,1 с.

Хронометражні спостереження слід проводити через 45 - 60 хвилин після початку роботи і за 1,5 - 2 години до закінчення робочого дня.

При безперервному способі хронометрують послідовно всі елементи операції і при цьому секундомір включають з початком першого елемента спостереження і зупиняють після закінчення всього спостереження, а в момент фіксажних точок в наглядовій аркуші записують поточний час.

Фіксажні точки - різко виражені (по звуковому або зоровому воспіятію) моменти початку або закінчення промови операцій. Фіксація кожного прийому може здійснюватися в момент його початку або в момент його закінчення. Всі відхилення від встановлених режимів і умов роботи фіксуються в наглядовій аркуші в графі «Зауваження спостерігача». Приклад заповнення наглядової листа безперервного хронометражу на валки лісу наведено в табл. I, де буквами позначено: Т - поточний час, П - тривалість прийому; фіксація велася по початку прийому.

Таблиця 1 - Спостережна лист хронометражу на валки лісу (друга частина листа)

 Робочі прийоми і фактори впливу  фіксажні точки  час  Номери операцій і виміри часу
     і т.д.
 Перехід від дерева до дерева  Впало попереднє дерево  Т П  00'00''12 ''  00'50''14 ''  1'43''13 ''  
 підпил  Пила торкнулася дерева  Т П  00'12''8 ''  1'04''7 ''  1'56 ''  
 спилювання  Пила торкнулася дерева зі сторону пропила  Т П  00'20''25 ''  1'11''28 ''  2'04''27 ''  
 зіштовхування  Пила вийнята з пропила  Т П  00'45''5 ''  1'39''4 ''  2'31''6 ''  
 Фактори впливу: ПородаДіаметр комля, см  - -    З  З  Е  
 зауваження спостерігача          Вальник обходив сире місце  

У наглядовій аркуші наведено приклад лише трьох вимірів операцій, на практиці цих вимірів має бути набагато більше (як правило, не менше 30), що дозволить зробити аналіз більш якісно. Для встановлення кількості вимірів слід скористатися таблицею.

Таблиця 2 - Число вимірів при хронометражі

 характер роботи  Тривалість операцій, хв
 до 1  1 - 5  5 - 10  б. 10
 Машинно-ручна робота: тривалість елементів ? 10 з        
 більше половини елементів мають тривалість менше 10 з
 Ручна робота: тривалість елементів ?10 з        
 більше половини елементів мають тривалість менше 10 з

Обробка матеріалів спостережень, проведених безперервним способом, починається з обчислень тривалості окремих елементів робочого часу вирахуванням з величини поточного часу закінчення прийому значення поточного часу його початку.

При вибірковому хронометражі тривалість кожного прийому фіксується в процесі ведення спостереження і відразу записується в рядок П.

Отримана послідовність значень П по кожному елементу (12, 14, 13 або 8, 7, 8 і т. Д., Див. Таблицю) називається хронометражних поруч.

Слід виписати по кожному прийому фактичний хронометражний ряд і зробити його «очищення».

У кожному ряду тривалість одного і того ж прийому коливається, причому в певних межах ці коливання є закономірними, так як при виконанні прийомів і їх фіксації неможливо забезпечити абсолютну стабільність факторів, що впливають на тривалість виміру. Разом з тим можуть з'явитися значення, які досить суттєво відрізняються від інших. Ці відхилення можуть бути викликані ненормальними умовами виробництва (несправність устаткування, уповільнення дій робочого і т.д.) або помилками в запису спостерігача. Такі виміри виключаються з хронометражних ряду як нехарактерні для даного прийому. Цю операцію прийнято називати «очищення хронометражних ряду». Очищений від випадкових значень ряд перевіряється на стійкість Кущ. за висловом:

Кущ. = Tмакс. / Tмін.

Де tмакс, tмін. - Відповідно максимальне і мінімальне значення тривалості виміру в даному Хронометражні ряду.

Стійким і отже придатним для подальших досліджень є ряд, у якого фактичний коефіцієнт стійкості Кущ. не перевищує значень нормативних для даних умов роботи. Якщо фактичний коефіцієнт стійкості хронометражних ряду перевищує нормативне значення, дозволяється виключити з ряду одне або два крайніх значення, які мають найбільше відхилення. При цьому число виключених у допустимих межах ± 15% всіх вимірів. Якщо і після цього величина Кущ. не задовольнятиме нормативним вимогам, спостереження проводять знову, попередньо з'ясувавши і усунувши причини, що викликали аномальні відхилення.

Наприклад, 1-й прийом: Перехід від дерева до дерева: 12, 14, 13 ... і т. Д. ...18, 12, 13, 12

Кущ. 1 = 18/12 = 1,5 - ряд не стійкий, необхідно його очистити. Виключаємо значення 18, знову розраховуємо Кущ.

Кущ. 2 = 14/12 = 1,16 - ряд стійкий, все решта значення (крім 18) використовуємо для розрахунку середньоарифметичної величини часу.


Таблиця 3 - Допустимі коефіцієнти стійкості хронометражних ряду

 Тривалість прийомів, сек  роботи
 машинні  машинно-ручні  ручні
При масовому виробництві:      
 до 10  1,2  1,5  2,0
 понад 10  1,1  1,2  1,5
серійному      
 до 10  1,2  2,0  2,5
 понад 10  1,1  1,6  2,3
При дрібносерійного виробництва, одиничному  1,2  2,0  3,0

В результаті обробки отримують середнєарифметичну тривалість прийомів операції, яка визначається діленням суми тривалостей елементів очищеного ряду на число вимірів в ньому. Підсумовування среднеарифметических величин за всіма прийомам досліджуваної операції дає норму оперативного часу на її виконання. Встановивши норму оперативного часу, необхідно провести опис організаційно-технічних умов, для яких вона встановлена, і вказати перелік прийомів і методів роботи при її виконанні.

4. Зробити аналіз норми оперативного часу, розрахувати норму виробітку на 1 кбм (часу), зробити висновки.

Норма виробітку визначається за формулою:

Топ.

Нвир. = ---;

T оп

де Топ. - Час на оперативну роботу по проектованому балансу робочого часу, хв; tоп - витрати оперативного робочого часу на одиницю роботи (продукції), що встановлюються в результаті хронометражних спостережень, хв

 Методика проведення спостережень з вивчення витрат робочого часу | ФОТОГРАФІЯ РОБОЧОГО ЧАСУ