Головна

Вимога до організації практики відповідно до ДОС ВПО | Вимоги до організації навчальних практик | Вимоги до організації виробничих практик | Терміни, тривалість | У підготовці фахівця, її тривалість | Цілі і завдання практики | Порядок проведення практики | установча конференція | Перелік примірних індивідуальних практичних завдань | додаток II |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Порядок виконання завдання по практиці

  1. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Тестові завдання
  5. I. Тестові завдання
  6. I. Тестові завдання

На етапі планування керівник практики проводить індивідуальні консультації з кожним студентом, в ході яких

 перевіряється відповідність обраного студентом завдання сформульованим раніше вимогам (див. п. 4.1.);

 завдання конкретизується і розбивається на підзадачі;

 складається розгорнутий план виконання завдання, який повинен відображати основні етапи роботи студента;

 визначається приблизний графік виконання пунктів плану;

 визначаються етапи проміжного контролю;

 вибираються основні і допоміжні програмні інструменти для вирішення кожної підзадачі;

 уточнюється бібліографічний список.

На етапі виконання завдання студенти в комп'ютерному класі виконують завдання відповідно до розробленого плану, консультуючись по мірі необхідності з керівником практики. Пункти цього плану взаємопов'язані і, як правило, не можуть бути чітко розділені за часом.

1. Вивчення літератури. Студент працює з наукової, навчальної, довідкової літературою, яка допоможе виконати всі етапи. Підібрані джерела повинні забезпечити обидві сторони виконання завдання - змістовну і технологічну. Наприклад, завдання пов'язане зі створенням пакета шаблонів для економічної звітності. Тоді студент повинен розглянути літературу, пов'язану з економічною звітністю (змістовна сторона завдання), і літературу за можливостями складання шаблонів в конкретному текстовому процесорі, засобами якого буде виконано завдання (технологічна сторона завдання).

2. Формалізація завдання. Для оптимального вирішення поставленого завдання студенти повинні формалізувати її, тобто побудувати її інформаційну модель. Виділяють наступні основні кроки побудови такої моделі:

 визначення об'єктів і їх властивостей, які є значущими з точки зору поставленої задачі;

 встановлення форми вираження кожного властивості (можна висловити в числовий формі або тільки якісно), якщо форма числова - узгодження одиниць виміру;

 виявлення зв'язків між об'єктами і властивостями;

 встановлення форми вираження зв'язку (можна виразити математично або тільки якісно);

 вибір методу досягнення результату;

 уявлення властивостей об'єктів і зв'язків у формі, найбільш зручною з точки зору обраних засобів (цей крок виконується пізніше);

 визначення точного порядку досягнення результату.

3. Підбір засобів.

4. Освоєння нових засобів.

5. Безпосереднє рішення задачі.

6. Підготовка звітної документації.

7. Підготовка виступу і захисту.

На етапах проміжного контролю, визначених раніше, керівнику практики рекомендується проводити проміжну оцінку виконання відповідної частини завдання.

Проміжні оцінки відображають кількісну і якісну сторони виконання кожного етапу. Кількісну оцінку можна висловити у відсотках на момент контролю, якісну - в балах.

Для ведення поточного контролю доцільно використовувати форму таблиці, наведену в Додатку III.

 Навчально-методична робота на практиці | звітність