Головна

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | ДОДАТОК | ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | Пояснення до мінімального переліку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

  1. I. Пояснювальна записка
  2. I. Пояснювальна записка
  3. I. Пояснювальна записка
  4. аналітична записка
  5. аналітична записка
  6. Де записка? - Запитала я. - Що в ній?
  7. Пояснювальна записка

В результаті вивчення предмета "Офісне програмування" учень повинен:

- Розуміти особливості офісного програмування;

- Використовувати можливості VBA для розширення функцій MS Office;

- Автоматизувати роботу додатків і їх інтеграцію на базі технології Automation;

- Використовувати мову програмування Microsoft Visual Basic for Application для розширення можливостей пакету програм MS Office та вирішення специфічних завдань, що виникають в тій проблемної області, в якій працює учень.

У процесі вивчення предмета необхідно створювати умови:

 для виховання акуратності, старанності, організованості та професійної культури;

 розвитку мислення, прагнення до саморозвитку, самовдосконалення.

Дана типова навчальна програма призначена для використання в установах, що забезпечують здобуття професійно-технічної освіти, при організації навчання за одиничною кваліфікації "Оператор ЕОМ (персональної ЕОМ)", що входить до складу навчальної спеціальності "Експлуатація електронно-обчислювальних машин".

Відбір і структурування змісту тим типовою навчальною програми засновані на вимогах до загально-професійних, спеціальних знань і умінь учнів, які освоюють одиничну кваліфікацію "Оператор ЕОМ (персональної ЕОМ)" (підрозділи 6.3 і 6.4 професійно-кваліфікаційної характеристики навчальної спеціальності).

Всі теми предмета носять практикоорієнтовний характер, тому основною формою організації навчання з даного предмету є лабораторно-практичні заняття. При цьому група ділиться на дві підгрупи.

Перелік тем, кількість годин на їх вивчення в тематичному плані типовою навчальною програми дані з урахуванням рівня освіти вступників на навчання.

У процесі вивчення предмета передбачається проведення двох обов'язкових контрольних робіт (ДКР). Найбільш раціонально проводити їх після вивчення тем 3, 5. Кількість ОКР, їх тематика і терміни проведення остаточно визначаються викладачем, розглядаються на засіданні методичної комісії і затверджуються в установленому порядку.

На підставі типової навчальної програми в установі освіти розробляються робоча навчальна програма та тематичний план по предмету, які затверджуються в установленому порядку.

Зміст навчального матеріалу слід систематично коригувати з урахуванням відомостей про нову обчислювальній техніці та інформаційних технологіях.


тематичний план

 Тема  Кількість годин при навчанні на основі
 загального базового образованіяс одночасним отриманням загальної середньої освіти  загальної середньої освіти
   всього  в т. ч. ЛПЗ  всього  в т. ч. ЛПЗ
 1. Введення в офісне програмування    
 2. Основи VBA
 3. Користувальницькі форми і елементи управління
 4. Ієрархія об'єктів пакета Office
 5. Інваріантна частина
Обов'язкові контрольні роботи
 Разом

зміст програми

 Мета вивчення теми  зміст теми  результат  
 1. Введення в офісне програмування  
 Дати поняття про офісному програмуванні, його основні особливості, мовою VBA, його можливості.  Особливості офісного програмування, поняття і можливості VBA.Основние поняття об'єктно-орієнтованого програмування (ООП): клас, його властивості, методи, події, об'єкти. Принципи побудови ООП (інкапсуляція, успадкування і вбудовування, поліморфізм).  Викладає поняття офісного програмування, його основні особливості; можливості мови VBA.  
 Сформувати уявлення про ООП.Сформіровать знання принципів побудови ООП. Сформувати знання про елементи проекту VBA і їх призначення. Сформувати знання послідовності дій, необхідних для налагодження програми і пошуку помилок  Висловлює загальне судження про візуальної середовищі программірованія.Ізлагает базові принципи побудови ООП (інкапсуляція, успадкування і вбудовування, поліморфізм) .пояснює поняття: клас, властивості класу, методи і події класу, об'єкти, їх назначеніе.Раскривает елементи проекту VBA, складові інтегрованого середовища розробки ; пояснює їх назначеніе.Ізлагает послідовність дій, необхідних для налагодження програми і пошуку помилок  
 Елементи проекту VBA (основне додаток, середовище розробки - IDE, форми, модулі коду, модулі класу), складові інтегрованого середовища розробки (Project Explorer, Toolbox, Object, Code, Properties, Object Browser, Immediate, Locals, Watches), їх призначення. налагодження програм і пошук ошібок.6.4. О5 - А8  
 2. Основи VBA  
 Дати поняття про елементи мови (ідентифікатор, змінна, константа, вираз), про простих типах даних, їх сумісності, способі створення змінної і завдання області видимості, про математичних, строкових, логічних операціях, операціях порівняння, їх синтаксисі і пріоритеті виконання.  Елементи мови (ідентифікатори, змінні, прості типи даних, константи, специфікатор області видимості, вирази, оператори та операції), структура программи.Пользовательскіе процедури і функції, синтаксис їх запісі.Встроенние функції VBA (перетворення типів, математичні, тригонометричні, дати і часу ) .Управляющіе структури мови (умовний оператор, оператор вибірки, оператори циклу) .Структурірованние типи: записи, масиви (сортування і пошук в масивах) .Строкі, вбудовані функції VBA для роботи зі строкамі.Файли, вбудовані функції VBA для роботи з бінарними файлами , файлами з довільним доступом.  Визначає елементи мови, типи операцій і пов'язані з названим типам оператори.Формулірует поняття ідентифікатора, змінної, константи, вираженія.Раскривает пріоритети виконання операцій різних тіпов.Виполняет запис послідовності операторів для оголошення змінних і констант різних типів з різною областю видимості. Записує вираження.  
     
 Сформувати поняття користувальницької процедури і функції, пояснити синтаксис запісі.Сформіровать знання про способи виклику процедур, способи передачі значень параметрів. Навчити розробляти програми з використанням процедур та функцій.  Визначає типи процедур VBA, розкриває поняття користувальницької процедури, призначеної для користувача функції, відміну процедури від функціі.Ізлагает послідовність операторів для завдання процедури, функції; різні способи виклику процедури; різні способи передачі значень параметров.Разрабативает програми з використанням процедур та функцій.  
 Сформувати знання про вбудовані функції VBA (математичних, тригонометричних), функціях перетворення даних, дати, часу; їх відмінностях, синтаксисі та принципі работи.Научіть розробляти програми з використанням математичних і тригонометричних процедур і функцій.  Пояснює і записує вбудовані процедури і функції VBA: відмінності, синтаксис і принцип роботи (математичні, тригонометричні, функції перетворення даних, дати, часу) .Разрабативает програми з використанням процедур та функцій.  
 Сформувати знання про керуючих структурах мови, їх синтаксисі, призначення, принципи роботи. Навчити розробляти програми з використанням керуючих структур.    Викладає керуючі структури мови VBA: If ... Then ... Else; Select Case, оператори циклу For ... Next; For Each ... Next; Do ... Loop; While ... Wend, пояснює синтаксис, призначення і принцип работи.Разрабативает програми з використанням керуючих структур.  
 Дати поняття про структуровані типи даних записи, масиві; синтаксисі оголошення і способах ініціалізації позначених структурованих тіпов.Сформіровать знання про алгоритми сортування масивів і пошуку в массівах.Научіть розробляти програми з використанням записів, масивів.    Викладає визначення записи, масиву. Розкриває типи масивів (одномірні, багатовимірні; статичні, динамічні), їх синтаксис оголошення і способи ініціалізації позначених структурованих тіпов.Об'ясняет алгоритми сортування масивів і алгоритми пошуку в масивах. Розробляє програми з використанням записів, масивів.  
 Сформувати знання про типи рядків в VBA, синтаксисі оголошення, ініціалізації, вбудовані функції обробки строк.Научіть розробляти програми з використанням строкових змінних і функцій обробки рядків.    Викладає типи рядків VBA, синтаксис їх оголошення, ініціалізації. Формулює вбудовані функції обробки рядків. Розробляє програми з використанням строкових змінних і функцій обробки рядків.  
 Дати поняття про послідовних, бінарних файлах, файлах з довільним доступом, різниці між доступом до файлів і управлінням файлами. Ознайомити з вбудованими функціями VBA для роботи з різними типами файлов.Научіть розробляти програми з використанням функцій роботи з файлами  6.4. О5 - А8  Описує типи файлів. Пояснює різницю між доступом до файлів і управлінням файлами. Називає вбудовані функції VBA для доступу до файлів і управління ними. Розробляє програми з використанням функцій роботи з файлами  
 3. Користувальницькі форми і елементи управління  
 Дати поняття про користувальницької формі, актуальності її використання. Навчити додавати в проект призначену для користувача форму, змінювати її властивості, використовуючи панель Properties і программно.Дать поняття про елемент управління; про призначення елементів управління Lable (напис), TextBox (поле), CommandButton (кнопка), Frame (фрейм) і їх свойствамі.Научіть додавати перераховані елементи управління на призначену для користувача форму, змінювати їх властивості, використовуючи панель Properties і програмно.  Призначена для користувача форма. Елементи управління Lable (напис), TextBox (поле), CommandButton (кнопка), Frame (фрейм) .Елементи управління ScrollBar (смуга прокрутки), SpinButton (лічильник), Slider (повзунок) .Елементи управління CheckBox (прапорець), OptionButton (перемикач ), ToggleButton (вимикач), RefEdit.Елементи управління ListBox (список), ComboBox (поле зі списком) .Елементи управління MultiPage (вкладку), TabStrip (закладки), Image (малюнок).  Пояснює призначення користувальницьких форм і елементів управління на призначених для користувача формах.Об'ясняет основні властивості елементів управління Lable (напис), TextBox (поле), CommandButton (кнопка), Frame (фрейм) .Ізменяет властивості користувальницьких форм і елементів управління, використовуючи панель Properties і програмно. обґрунтовує вибір елемента управління для вирішення конкретного задачі.Запускает призначені для користувача форми з вікна редактора VBA і використовуючи макроси для відображення користувальницьких форм. Застосовує призначені для користувача форми з елементами управління при вирішенні завдань.  
     
 Сформувати знання про призначення елементів управління ScrollBar (смуга прокрутки), SpinButton (лічильник), Slider (повзунок) і їх свойствах.Научіть додавати перераховані елементи управління на призначену для користувача форму, змінювати їх властивості, використовуючи панель Properties і програмно.  Пояснює призначення елементів управління ScrollBar (смуга прокрутки), SpinButton (лічильник), Slider (повзунок), описує їх основні властивості. Втрачає нормальний стан, використовуючи панель Properties і программно.Обосновивает вибір елемента управління для вирішення конкретного завдання. Застосовує перераховані елементи управління при вирішенні завдань.  
 Сформувати знання про призначення елементів управління CheckBox (прапорець), OptionButton (перемикач), ToggleButton (вимикач), RefEdit і їх свойствах.Научіть додавати перераховані елементи управління на призначену для користувача форму, змінювати їх властивості, використовуючи панель Properties і програмно.    Викладає призначення елементів управління CheckBox (прапорець), OptionButton (перемикач), ToggleButton (вимикач), RefEdit, їх основні свойства.Ізменяет властивості, використовуючи панель Properties і программно.Обосновивает вибір елемента управління для вирішення конкретного завдання. Застосовує перераховані елементи управління при вирішенні завдань.  
 Сформувати знання про призначення елементів управління ListBox (список), ComboBox (поле зі списком) .Научіть додавати перераховані елементи управління на призначену для користувача форму, змінювати їх властивості, використовуючи панель Properties і програмно.    Пояснює призначення елементів управління ListBox (список), ComboBox (поле зі списком), описує їх основні властивості. Втрачає нормальний стан, використовуючи панель Properties і программно.Обосновивает вибір елемента управління для вирішення конкретного завдання. Застосовує перераховані елементи управління при вирішенні завдань.  
 Сформувати знання про призначення елементів управління MultiPage (вкладку), TabStrip (закладки), Image (малюнок) і їх свойствах.Научіть додавати перераховані елементи управління на призначену для користувача форму, змінювати їх властивості, використовуючи панель Properties і програмно  6.4. О5 - А8  Пояснює призначення елементів управління MultiPage (вкладку), TabStrip (закладки), Image (малюнок), описує їх основні властивості. Втрачає нормальний стан, використовуючи панель Properties і программно.Обосновивает вибір елемента управління для вирішення конкретного завдання. Застосовує перераховані елементи управління при вирішенні завдань  
 4. Ієрархія об'єктів пакета Office  
 Ознайомити з ієрархією об'єктів Excel, з колекцією об'єктів, що входять до складу Application на верхньому рівні іерархіі.Сформіровать знання про клас, що задає властивості і методи книги (Workbook); класах листів в робочій книзі (WorkSheet, Chart), класах Range, Cells, ChartObject, про властивості перерахованих класів, методах їх іспользованія.Научіть розробляти програми з використанням об'єктів додатка Microsoft Excel.  Excel і його об'екти.Класси, що задають властивості і методи книги (Workbook); класи листів в робочій книзі (WorkSheet, Chart), класи Range, Cells, ChartObject, властивості класів, методи їх іспользованія.Word і його об'екти.Класси, що задають властивості і методи документа (Document); класи, які визначають структуризацію тексту (Section, Paragraph, Sentence, Word, Character); класи Selection, Range, властивості класів і методи їх іспользованія.Об'ектно-орієнтований доступ до файлів і управління файламі.Связь додатків Office.  Називає основні об'єкти додатка Microsoft Excel. Розкриває властивості класів Workbook, WorkSheet, Chart, Range, Cells, ChartObject, їх призначення, наводить приклади використання. Розробляє програми з використанням об'єктів додатка Microsoft Excel.  
 Ознайомити з ієрархією об'єктів Word, з колекцією об'єктів, що входять до складу Application на верхньому рівні іерархіі.Сформіровать знання про клас, що задає властивості і методи документа (Document); класах, які задають структуризацію тексту (Section, Paragraph, Sentence, Word, Character); класах Selection, Range, про властивості перерахованих класів, методах їх іспользованія.Научіть розробляти програми з використанням об'єктів додатка Microsoft Word.  Називає основні об'єкти додатка Microsoft Word. Пояснює їх призначення, наводить приклади використання. Розробляє програми з використанням об'єктів додатка Microsoft Word.  
       
 Сформувати знання про об'єкти, призначених для доступу до файлів і управління файлами, їх основні властивості і методах.Научіть розробляти програми, використовуючи об'єктно-орієнтована доступ до файлів і управління файлами.    Пояснює основні властивості об'єктів, призначених для доступу до файлів і управління файлами. Розробляє програми, використовуючи об'єктно-орієнтована доступ до файлів і управління файлами.  
 Сформувати знання про технології Automation, сервері автоматизації, клієнті автоматізаціі.Научіть розробляти програми, використовуючи зв'язок між додатками Office  6.4. О5 - А8  Викладає технологію Automation, формулює визначення сервера автоматизації, клієнта автоматізаціі.Разрабативает програми, використовуючи зв'язок між додатками Office  
 5. Інваріантна частина  
 Сформувати знання про ієрархічної моделі об'єктів Access, про основні об'єкти (Application, Form, Report, DataAccessPage, DoCmd) .Сформіровать знання про способи відкриття і закриття додатків в Access, про способи відкриття звітів, форм і сторінок доступу до данним.Дать поняття про бібліотеку ADO, її назначеніі.Научіть встановлювати бібліотеки об'єктів бази даних.  Робота з об'єктами Access (Application, Form, Report, DataAccessPage, DoCmd) .Робота з об'єктами Power Point, характеристика об'єктів: Presentation, Slide, Application.Іспользованіе класів в VBA.Средства мультимедіа в VBA.  Пояснює ієрархічні моделі об'єктів Access, Microsoft ADO і ADOX, їх основні характерістікі.Іспользует властивості і методи основних об'єктів для вирішення задач. Управляє діями додатки Access з VBA-програми. Розкриває поняття бібліотеки ADO, її призначення, встановлює бібліотеки об'єктів бази даних.  
 Сформувати знання про ієрархію моделі об'єктів PowerPoint, про характеристику об'єктів: Presentation, Slide, Application.Сформіровать знання про способи створення презентацій, методах створення, відкриття, збереження і закриття презентацій.Научіть створювати, відкривати, зберігати презентацію.Сформіровать знання про властивості, методи додавання фігур, про роботу з текстом в фігурах.Научіть створювати фігури на слайдах, додавати, змінювати текст у фігурах, додавати в колекцію слайди, запускати слайд-шоу.    Розкриває ієрархічну об'єктну модель PowerPoint, характеристики об'єктів: Presentation, Slide, Application; способи і методи створення презентацій, відкриття, збереження і закриття презентацій.Создает порожню презентацію на основі існуючої, відкриває презентацію, створену раніше, зберігає презентації. Описує властивості, методи додавання фігур, роботу з текстом в фігурах.Добавляет в колекцію слайди, запускає слайд-шоу. Створює фігури на слайдах, додає, змінює текст у фігурах.  
 Сформувати поняття про клас, конструкторі і деструкції в класах VBA.Научіть створювати об'єкти, що реагують на події, призначені для користувача класи з подіями, використовувати для доступу до закритих властивостям процедури-свойства.Научіть працювати з подіями призначених для користувача класів.    Викладає поняття класу, призначення класу в VBA, конструктора і деструктора в класах VBA.Создает об'єкти, що реагують на події, призначені для користувача класи з подіями, використовує для доступу до закритих властивостям процедури-властивості. Працює з подіями призначених для користувача класів.  
 Ознайомити з можливостями використання мультимедіа в VBA. Навчити вибирати і застосовувати звуки з колекції стандартних для подачі звукових сигналів в ході виконання програми  6.4. О5 - А8  Висловлює загальне судження про можливості використання анімації при розробці користувальницьких форм і в документах (на аркушах робочих книг) Вибирайте і застосовує звуки з колекції стандартних для подачі звукових сигналів в ході виконання програми  

література

Богумірскій, Б. Енциклопедія Windows 98 / Б. Богумірскій. СПб., 1999..

Ботте, Ед. Використання Microsoft Office 2000. Спеціальне видання: навч. посібник / Ед Ботте, Леонардо Вуді; пров. з англ. М., 2000..

Інформатика. Базовий курс / Симонович С. В. [та ін.]. СПб., 1999..

Інформатика: підручник / за ред. проф. Н. В. Макарової. М., 1997..

Каратигин, С. А. Електронний офіс / С. А. Каратигин: У 2-х т. Т. II. М., 1997..

Колесніков, А.Microsoft Office для Windows 95 в бюро / А. Колесников, В. Пасько. К., 1996..

Кроуфоррд, Ш. Професійна робота в Windows 98: навчальний курс / Ш. Кроуфоррд. СПб., 1999..

Основи економічної інформатики: навч. посібник / під ред. А. Н. Морозевіча. Мінськ, 1998..

Система управління базами даних Microsoft Access 2.0: практ. посібник / пров. з англ. М., 1995.

Економічна інформатика / під ред. П. В. Конюховскій, Д. Н. Колесова. СПб., 2000..ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА