На головну
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства

  1. I.2.1. 2. Модель оцінки впливу стимулювання
  2. II.1. Особливості проходження переддипломної практики на підприємствах різних галузей і форм власності
  3. IV. Показники оцінки РБ.
  4. SWOT - аналіз підприємства
  5. SWOT-аналіз в маркетингу підприємства
  6. V. Критерії оцінки практики
  7. V2: Інвестиції та інвестиційна діяльність підприємства

Об'єктивна оцінка фінансового стану підприємства може проводитися за розробленими методиками експрес-аналізу або поглибленого аналізу, які базуються на використанні абсолютних і відносних показників Т Такі методики дозволяють виявляти проблемні напрямки діяльності підприємства і досліджувати причини, які їх зумовили, але не дозволяють зробити обґрунтовані висновки про його фінансовому стані в цілом в, інвестиційну привабливість та потенційні можливості Це питання вирішується за допомогою визначення інтегрального показника інвестиційної привабливості предпріятійва.

Для оцінки інвестиційної привабливості підприємства можуть бути використані різні фінансово-економічні показники функціонування підприємства протягом певного періоду

Визначення інвестиційної привабливості слід розглядати не тільки як інтегральний фінансово-економічний показник, але і як систему кількісних показників оцінки господарського, фінансового, технічного піт потенціалу підприємства, що дозволяє оцінити позицію конкретного підприємства відповідної галузі та регіону Кінцевий результат за інвестиційною привабливістю підприємства дозволяє замовникам більш в бьектівно оцінити стан і можливості даного підприємства України.

Оцінка інвестиційної привабливості повинна здійснюватися в два етапи:

- Перший етап: розрахунок інтегрального показника за кожним підприємством окремо на підставі фінансової і бухгалтерської звітності;

- Другий етап: визначення оцінки інвестиційної привабливості підприємства шляхом коригування інтегрального показника, розрахованого на першому етапі з урахуванням привабливості на мезоекономічному рів вни, впливу результатів фінансово-господарської діяльності та ризиків діяльності підприємств.

На першому етапі для визначення показника привабливості конкретного підприємства використовується метод розрахунку інтегрального показника Інтегральна оцінка дає змогу поєднати в одному показнику бага ато різних за назвою, одиницями вимірювання, вагомістю та іншими характеристиками чинників Це спрощує процедуру оцінки конкретного інвестиційного пропозиції Для вирішення цих завдань і забезпечення об'єкти вної оцінки інвестиційної привабливості підприємств використовується така послідовність визначення інтегрального показника (рис 28 2.8).

Аналіз діючих методик проведення фінансового аналізу з урахуванням Положень (стандартів) бухгалтерської та фінансової звітності дозволяють сформувати п'ять груп показників (всього 45 показників), які і використовуються для визначення інтегрального показника (табл. 25) Формули розрахунку показників наведені в прілд. А.

Мал 28Послідовність розрахунку інтегрального показника

Таблиця 25Показники визначення інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємства

 Група показників  найменування показника
 Перша группаОценка майнового стану  11 Темпи зростання оборотних актівов12 Коефіцієнт придатності необоротних актівов13 Коефіцієнт придатності основних средств14 Коефіцієнт зносу основних засобів
 Друга группаОценка ліквідності  21 Маневреність власних оборотних средств22 Коефіцієнт покритія23 Коефіцієнт швидкої ліквідності24 Коефіцієнт абсолютної ліквідності25 Частка оборотних коштів в актівах26 Частка виробничих запасів в поточних активах

закінчення табл 25

 Третя группаОценка фінансової стійкості  31 Коефіцієнт фінансової автономіі32 Коефіцієнт залучення власних коштів (фінансової залежності) 33 Коефіцієнт маневреності власного капітала34 Коефіцієнт концентрації залученого капітала35 Коефіцієнт покриття довгострокових вложеній36 Коефіцієнт довгострокового залучення позикових средств37 Коефіцієнт співвідношення залучених і власних средств38 Коефіцієнт структури залученого капітала39 Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел
 Четверта группаОценка ділової активності  41 Балансова прібиль42 Фондоотдача43 Коефіцієнт оборотності дебіторської задолженності44 Період оборотності дебіторської задолженності45 Коефіцієнт оборотності кредиторської задолженності46 Період оборотності кредиторської задолженності47 Коефіцієнт оборотності запасов48 Період оборотності запасов49 Коефіцієнт оборотності актівов410 Тривалість фінансового цікла411 Тривалість операційного цікла412 Коефіцієнт покриття дебіторської задолженності413 Оборотність власного капітала414 Оборотність основного капітала415 Коефіцієнт стійкості економічного зростання
 П'ята группаОценка рентабельності  51 Обсяг чистої прібилі52 Рентабельність продукціі53 Рентабельність актівов54 Рентабельність власного капітала55 Рентабельність основного капітала56 Операційна рентабельність реалізованої продукціі57 Чиста рентабельність реалізованої продукціі58 Валова рентабельність продажів

Розглянемо докладніше кожну групу показників Перша група (оцінка майнового стану) дозволяє з'ясувати джерела формування майна і оцінити, як воно використовується Показники ліквідності і платоспром можливості (друга група) характеризують можливість підприємства своєчасно і в повній мірі провести розрахунки за своїми зобов'язаннями Показники фінансової стійкості (третя група) дозволяють визна чити фінансовий запас міцності підприємства, тобто стабільність його діяльності з позиції довгострокової перспективи Ділова активність підприємства (четверта група) виявляється в динаміці його розвитку в, досягненні поставлених цілей, розширенні ринків збуту Показники рентабельності (п'ята група) характеризують економічну ефективність фінансово-господарської діяльності предпріятіймства.

Розрахунок інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємства здійснюється в наступній послідовності:

- Введення вихідних даних підприємства Дані вносяться в електронні таблиці, виконані у вигляді форм бухгалтерської і фінансової звітності: форми № 1 за ДКУД (Баланс підприємства) і форми № 2 за ДКУД Д (Звіт про фінансові результати);

- Розрахунок показників по групам;

- Розрахунок інтегрального показника інвестиційної привабливості

Розраховані на другому етапі показники використовуються для визначення інтегрального показника інвестиційної привабливості з урахуванням їх значимості за формулою

де x ij - Значення i-го показника;

dі - Рівень значущості i-го показника;

п - Кількість показників;

x imin - Мінімальне значення i-го показника (при мінімізації);

х imax - Максимальне значення i-го показника (при максимізації)

Рівень значущості розраховується за формулою

де Rі - Ранг i-го показника по підсумковим ранжированием

Для визначення значущості окремих показників і їх груп використовується один з методів експертних оцінок - метод рангової кореляції Експерти на підставі анкети розподіляють показники по рангах (від д 1 до п) За ступенем зменшення пріоритетності та важливості

На підставі проведеної експертної оцінки були визначені ранги показників Результати ранжирування представлені в табл 26

Таблиця 26Результати підсумкового ранжирування

 показник  Місце
 Перша група Оцінка майнового стану  
 11 Темпи зростання оборотних активів
 12 Коефіцієнт придатності необоротних активів
 13 Коефіцієнт придатності основних засобів
 14 Коефіцієнт зносу основних засобів
 Друга група Оцінка ліквідності  
 21 Маневреність власних оборотних коштів
 22 Коефіцієнт покриття
 23 Коефіцієнт швидкої ліквідності
 24 Коефіцієнт абсолютної ліквідності
 25 Частка оборотних коштів в активах
 26 Частка виробничих запасів в поточних активах
 Третя група Оцінка фінансової стійкості  
 31 Коефіцієнт фінансової автономії
 32 Коефіцієнт залучення власних коштів (фінансової залежності)
 33 Коефіцієнт маневреності власного капіталу
 34 Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

закінчення табл 26

 35 Коефіцієнт покриття довгострокових вкладень
 36 Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів
 37 Коефіцієнт співвідношення позикових і власних
 коштів  
 38 Коефіцієнт структури залученого капіталу
 39 Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел
 Четверта група Оцінка ділової активності  
 41 Балансовий прибуток
 42 Фондовіддача
 43 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
 44 Період оборотності дебіторської задолженності45 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
 46 Період оборотності кредиторської заборгованості
 47 Коефіцієнт оборотності запасів
 48 Період оборотності запасів
 4,9 Коефіцієнт оборотності активів
 410 Тривалість фінансового циклу
 411 Тривалість операційного циклу
 412 Коефіцієнт покриття дебіторської заборгованості
 41S Оборотність власного капіталу
 414 Оборотність основного капіталу
 415 Коефіцієнт стійкості економічного зростання
 П'ята група Оцінка рентабельності  
 51 Обсяг чистого прибутку
 52 Рентабельність продукції
 53 Рентабельність активів
 54 Рентабельність власного капіталу
 55 Рентабельність основного капіталу
 56 Операційна рентабельність реалізованої
 продукції  
 57 Чиста рентабельність реалізованої продукції
 58 Валова рентабельність продажів

Значимість кожної з п'яти груп визначається шляхом накопичення рангів з окремих показників в цій групі, що дозволяє, на думку авторів, дати об'єктивну оцінку за групою накопичені такі ранги: перша грудні рупа - 31, друга група - 231, третя група - 369; четверта група - 344, п'ята група - 60 Це свідчить про те, що на першому і другому місці за значимістю - група показників майнового стану та рентабельності ності, а на третьому і четвертому місцях - ліквідність і ділова активність відповідно Останнє місце належить групі показників фінансової устойчівостісті .

В результаті здійснення першого етапу \ "Методики оцінки інвестиційної привабливості підприємств \" отримуємо інтегральний показник інвестиційної привабливості за кожним підприємством

Оскільки потенційних інвесторів цікавлять не значення показника інвестиційної привабливості, а можливий рівень задоволення фінансових, виробничих, організаційних та інших вимог чи інтересів по конкр ретной підприємства, то при прийнятті рішення щодо інвестування особі, що приймає таке рішення, необхідно враховувати зовнішні і внутрішні чинники, що впливають на підприємствах.

На другому етапі здійснюється оцінка інвестиційної привабливості через коригування інтегрального показника з урахуванням факторів, які суттєво впливають на інвестиційну привабливість підприємства:

1) інвестиційна привабливість на мезоекономічному рівні;

2) оцінка управління підприємством на основі аналізу руху грошових коштів;

3) вплив зовнішніх ризиків;

4) вплив внутрішніх ризиків

1 Для обліку результатів оцінки привабливості галузі та регіону за наведеними показниками використовується матриця привабливості на мезоекономічному рівні (табл. 27)

Таблиця 27Матриця інвестиційної привабливості на мезоекономічному рівні

 привабливість регіону  привабливість галузі
 висока  низька
 привабливий
 негарний

Якщо немає регіон, ні галузь не є інвестиційно-привабливими, зрозуміло, не може бути й мови про інвестування будь-якого підприємства, що працює в цій галузі і знаходиться у відповідному регіоні Коли і чи галузь, або регіон є привабливими для інвестора, тоді вплив негативних і позитивних сторін привабливості на мезоекономічному рівні компенсують один одного у цьому випадку прийняти рішення про инве стування певного підприємства можна тільки на підставі оцінки його інвестиційної привабливості Для підприємства, яке знаходиться в інвестиційно-привабливий регіоні і відноситься до привабливою галузі, в цинку привабливості зростає вдвоеічі.

2 Для підвищення довіри інвестора до підприємства і об'єктивної оцінки інвестиційної привабливості необхідні найбільш узагальнені показники діяльності підприємства на основі бухгалтерської та фінанс виття звітності, тобто відкритої інформаційної бази Саме таким показником є ??рух грошових коштів підприємства (форма № З ДКУД), а тому при оцінці привабливості підприємства необхідно її коригувати на п ідставі аналізу руху грошових коштів від усіх видів деятельностіті.

Дієздатність підприємства визначається вмінням генерувати значні суми грошових коштів для того, щоб своєчасно реагувати на потреби і можливості, які несподівано виникають Інформація про рух грошових коштів від основної діяльності допомагає оцінити фінансову гнучкість підприємства Оцінка здатності підприємства пережити, наприклад, несподіване падіння попиту, може включати аналіз руху грошових кош тов від основної діяльності за минулі періоди Чим істотні потоки грошових коштів, тим вище здатність підприємства витримати несприятливі зміни економічних усломов.

На думку фахівців, в області інвестицій і кредитів аналіз руху грошових коштів є корисним при оцінці доходів підприємства  * 7Рух грошових коштів більш об'єктивно оцінює ефективність діяльності підприємства, ніж показник чистого прибутку

 * 7: Інвестиційний менеджмент: Навчальний посібник / ВМ Гриньова, ВО Коюда, ТІ Лепейко, ОП Коюда, ОП Великий; За заг ред ВМ Гриньовою - X: Інжек, 2004 - 368 с; Інвестиційний менеджмент: Учеб посібник / ВМ Гриньова а ВО Коюда, ТІ Лепейко, ОП Коюда, ЮМ Великий - 2-е изд, доопрацювання і доп - X: Інжек, 2006 -664оопр. и доп. - X .: ІНЖЕК, 2006. -664 с.}

Аналіз грошових коштів дозволяє визначити їх стан і загальну оцінку управління підприємством Зараз її рекомендується враховувати відповідно до стадій життєвого циклу підприємств в Україні Інвестиційна а спрямованість в діяльності підприємств на стадіях \ "рання \" і \ "остаточна зрілість \" дозволяють використовувати коефіцієнти за показником інвестиційної привабливості підприємства та результатів його фінансово-господарської діяльності від усіх видів діяльності усіх відів дІЯЛЬНОСТІ.

Таблиця 28Вплив результатів фінансово-господарської діяльності від усіх видів діяльності відповідно до окремих стадій життєвого циклу підприємства

 Оцінка якості управління підприємством  Стадія життєвого циклу підприємства
 1-я  2-я  3-тя  4-я  б-і
 добра  1,0  1,5  2,0  1,5  1,0
 Нормальна  0,5  1,0  1,5  1,0  0,5
 кризова  0,5  1,0  0,5

Величини, наведені в табл 28, відображають потенційні можливості підприємства як об'єкта інвестування, тобто ступінь імовірності повернення або неповернення вкладених коштів

Визначення впливу результатів усіх видів діяльності за стадіями життєвого циклу підприємства дає можливість охарактеризувати внутрішнє середовище підприємства, тобто його цілі, організаційну структуру в, методи планування, інвестиційної спрямованості та можливі інвестиційні рішення в залежності від стадії життєвого циклу Така характеристика представлена ???? в табл 22.9.

3 Суть інвестування полягає у вкладенні в певні види активів, які повинні забезпечити в майбутньому отримання прибутку У будь-якому випадку для прийняття рішення про вкладення капіталу необхідно володіти і інформацією про те, наскільки передбачуваний ефект зможе компенсувати ризик, який виникає через невизначеність кінцевого результату Ще одним важливим фактором інвестиційної привабливості підприємств а є вплив певних видів ріскаків.

Однак загальний рівень впливу ризиків на макрорівні (зовнішніх) і на мікрорівні (внутрішніх) різний Аналізуючи публікації вітчизняних фахівців з кількісної оцінки впливу ризиків на діяльність подп підприємства і досвід роботи підприємств, можна зробити висновок, що в сучасних умовах в Україні зовнішні ризики впливають на діяльність підприємства на 70%, а внутрішні - на 30%.

Таблиця 29Характеристика внутрішнього середовища підприємства

 Характеристика внутрішнього середовища  Стадія життєвого циклу
 народження  дитинство  Юність  рання зрілість  остаточна зрілість  старіння
 цілі підприємства  Виживання і вихід на ринок  Закріплення на ринку, отримання прибутку  Завоювання позицій лідера, забезпечення прибутковості інвестицій, диверсифікація  Розширення частки ринку, максимізація ринкової вартості підприємства  Зміст частки ринку, утримання обсягів продажів  виживання
 Організаційна структура  Аморфна, відсутність чіткого розподілу функцій і відповідальності  Функціональна персоніфікація в розподілі функцій і відповідальності  Функціональна з елементами децентралізації  Децентралізована (дивизиональная або матрична)  централізація структури  Спрощення структури, різке зменшення кількості членів апарату управління

закінчення табл 29

 методи планування  Отсутствіерегулярногопланірованія  Періодичне несистемне планування витрат і доходів  Цільове планування, перспективного планування  Програмно-цільове планування, стратегічне планування  генетичне планування  Програмно-цільове планування
 інвестиційна спрямованість  Наявність інвестицій засновників, пошук інвестицій  Пошук зовнішніх інвесторів  Розробка інвестиційних пропозицій, пошук стратегічних інвесторів  Поглинання конкурентів, розширення обсягу фінансових інвестицій  МобилизациявнутреннихрезервоввнедрениядостиженийНТП  Диверсифікація, реорганізація або реструктуризація
 Возможниінвестіціонниерешеніе  обов'язкові вкладення  Обов'язкові вкладення, вкладення з метою підвищення конкурентоспроможності виробництва  Вкладення з метою розширення і освоєння товарів (послуг) або ринків, оновлення активів підприємства  Придбання фінансових активів, вкладення в розробки і дослідження  Оновлення активів підприємства -

Ступінь впливу кожного окремого ризику можна оцінити тільки маючи достатню інформацію про діяльність конкретного підприємства, його відносини з зовнішнім середовищем і повну характеристику внутрішньог го середовища з урахуванням життєвого циклу підприємств.

Послідовність проведення коригування інтегрального показника наведені на рис 29

Мал 29Послідовність оцінки інвестиційної привабливості підприємств

Оцінка інвестиційної привабливості підприємства визначається за формулою

де I - інтегральний показник;

К1 ij - Відповідний коефіцієнт по матриці привабливості на мезоекономічному рівні (табл. 27);

К2 ij - Коригувальний коефіцієнт оцінки управління (табл. 28);

К3 - Вплив зовнішніх ризиків;

К4 - Вплив внутрішніх ризиків

Вплив ризиків внутрішнього і зовнішнього характеру на діяльність та інвестиційну привабливість підприємств визначається за допомогою ступеня впливу відповідних ризиків (R2, R3), Які були визначені шляхом рангової кореляції на підставі анкетування експертів-практиків відповідних підприємств За результатами розрахунків їх обсяг був уточнений порівнянні з теоретичними значення ями 0,7 і 0,3, відповідно ступінь впливу ризиків дорівнює: зовнішніх -R1 = 0,68, внутрішніх - R2= 0,32

Відзначимо, що залежність між впливом ризиків і привабливістю підприємства зворотна, тобто чим вище вплив ризику на діяльність підприємства, тим нижче його привабливість Тому при обчисленні оцінки інв вестіційноі привабливості підприємства необхідно вплив ризиків враховувати такими виразами:

де R 1,2 - Вплив відповідних видів ризиків

Для підприємств, що знаходяться на IV-V стадіях свого життєвого циклу, а це більшість промислових підприємств України, всіх можливих позитивних факторів впливу максимальне значення оцінки інвестицій ної привабливості не повинно перевищувати 100 одиниць.

Розрахунки оцінки інвестиційної привабливості можна використовувати на підприємстві на замовлення інвестора або комерційної структури для прийняття інвестиційного рішення про вкладення коштів

Застосування \ "Методики оцінки інвестиційної привабливості \" дозволяє комплексно оцінити рівень інвестиційної привабливості промислових підприємств, є основою для прийняття обґрунтованих управлінських ких рішень суб'єктами інвестиційної деятельностідіяльності.

Методика може бути використана для оцінки інвестиційної привабливості, оцінки фінансового стану в процесі приватизації та розробки заходів по санації або ліквідації підприємства Отже, методика можна використовувати для визначення інвестиційної привабливості окремого підприємства, а також при проведенні фінансового аналізу з ініціативи як самого підприємства, так і інвесторів, розгляд ають питання про вкладення коштів у виробництво.

Контрольні питання і завдання| Оцінка інвестиційної привабливості фірми