Головна

О. А. Ушакова | Основні тенденції розвитку корпоративних медіа в сучасній Росії | О. Є. Чернова | Е. О. Шіпіцин | К. І. Ширяєва | Концепт «корпоративна культура» в сучасних ЗМІ | Ритуали, традиції, заходи | джерела | Організація комунікативних тренінгів як способу вдосконалення корпоративної культури організації | Аналіз механізмів сприйняття демотиваторів з позицій принципів діалектичних тріад |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Засоби інформаційної екології як елемента корпоративної інформаційної культури в саморегулювання рекламної діяльності

  1. A. Дискурс рекламної міфології
  2. I. Природознавство в системі науки і культури
  3. I. Засоби, що діють на холінергічні синапси
  4. I. Що таке наука «семіотика», що вивчає «семіотика культури».
  5. II. Засоби, що діють на адренергічні синапси
  6. III.1.3) Засоби доведення кримінального обвинувачення.
  7. IV. Опис діяльності підрозділу

Анотація. Значна увага приділяється необхідності розвитку в сучасному суспільстві такого найважливішого елемента корпоративної інформаційної культури, як інформаційної екології. Дана наука покликана забезпечити добросовісну конкуренцію суб'єктів рекламного ринку.

Ключові слова: інформаційна екологія; корпоративна інформаційна культура; саморегулювання рекламної діяльності.

Сьогодні вченими і фахівцями багатьох країн ставиться питання про необхідність розвитку інформаційної екології, формує здоровий інформаційний спосіб життя людей в соціальній і природному середовищу, що допомагає створити орієнтири виховання індивіда [1].

Інформаційна екологія, як наука, що вивчає закономірності впливу інформації та, що робить вплив, перш за все, на формування і функціонування людини, людських спільнот і людства в цілому; а також на здоров'я, як стан психічного, фізичного і соціального благополуччя.

Розвиток такої гібридної науки, як «інформаційна екологія» може змінити мислення в області соціальних і економічних впливів на комп'ютерні та комунікаційні технології.

Варто зазначити, що інформаційна екологія розглядається так само, як найважливіший елемент корпоративної інформаційної культури, яка є частиною іміджу будь-якої компанії і недостатньо серйозне ставлення до неї здатне значно спотворити зовнішню презентабельність організації.

Більшість дослідників корпоративної інформаційної культури зосередили свою увагу на вихованні відповідного рівня корпоративної інформаційної культури у споживача. Корпоративна інформаційна культура, повинна включати ряд додаткових компонентів:

- Культуру споживання інформації (свідомо обраний інформаційний спосіб життя, інформаційне лідерство);

- Культуру вибору інформації (системний погляд на інформаційне середовище життя суспільства; вміння аналізувати інформаційну обстановку);

- Культуру пошуку (знання номенклатури інформаційних послуг, пропонованої бібліотеками; володіння алгоритмами оптимального індивідуального пошуку);

- Культуру переробки інформації (аналітико-синтетична діяльність);

- Культуру освоєння та використання інформації (активність публікації, участь в наукових заходах, використання досягнень науки і техніки в практичній діяльності);

- Культуру створення бібліографічної інформації;

- Культуру користування комп'ютерною та оргтехнікою;

- Культуру передачі інформації (інформаційно-комунікативна діяльність);

- Культуру поширення інформації (знання ІП, знання методів і способів бібліографічного забезпечення користувачів інформації).

Корпоративна інформаційна культура передбачає, що людина використовує засоби інформаційної екології при вирішенні завдань, які ставить для досягнення мети своєї діяльності [5].

Одним із засобів інформаційної екології є саморегулювання рекламної діяльності.

Саморегулювання рекламної діяльності являє собою добровільний контроль організацій бізнесу за поведінкою в сфері реклами, заснований не тільки на силі закону, але і на правилах, встановлених самим діловим співтовариством, і є, на наш погляд, одним з найбільш актуальних засобів інформаційної екології, яка, в свою чергу, регулює і формує здоровий інформаційний спосіб життя людей в соціальній і природному середовищу, допомагає створити орієнтири виховання для суспільства в цілому [4].

Значення саморегулювання в рекламній діяльності може бути визначено низкою важливих положень. Воно забезпечує встановлення неформальних і необхідних правил поведінки суб'єктів рекламного ринку; замінює державне регулювання економічних процесів в тих сферах, де державне регулювання показало свою неефективність і недоцільність; сприяє довірі до реклами з боку споживачів, а також добросовісної конкуренції суб'єктів рекламного ринку; сприяє вдосконаленню чинного законодавства в сфері реклами.

Саморегулювання існує не ізольовано, а в одній системі з державним регулюванням, взаємодіє і в окремих випадках замінює його. При цьому саморегулювання знаходиться в рамках закону, не суперечить, а доповнює і конкретизує встановлені законом правила і формує практику їх застосування [2].

Дане науковий напрям швидко набирає темп розвитку і передбачає впровадження в практичну сферу діяльності. У зв'язку з цим нами слід розглядати саморегулювання, як одне з домінуючих засобів інформаційної екології.

Реклама є сферою, активно впливає на суспільне виробництво і бізнес-процеси, а, отже, потребує регулювання і корекції, особливо в зв'язку з нерациональностью всеосяжного державного регулювання і контролю [3].

Розвиток саморегулівних організацій сприяє вирішенню ряду проблем, пов'язаних з регламентацією рекламної діяльності, а також підвищенням рівня інформаційної екології. Основними заходами таких організацій є здійснення боротьби з недобросовісною конкуренцією в сфері рекламного бізнесу; викорінення брехливої ??реклами, яка шкодить іміджу всіх рекламістів; розробка, встановлення та публікація обов'язкових для виконання всіма членами саморегулівної організації правил професійної діяльності в сфері реклами; моніторинг за відсутністю в рекламі образів будь-яких осіб (або посилання на них) як приватних, так і займають громадські посади, без отримання від них попередньої згоди на це і т. Д.

У світі існує ряд організацій, що займаються саморегулюванням рекламної діяльності: Асоціація Комунікативних Агентств Росії (АКАР), Асоціація рекламодавців, Громадська Рада з реклами, Міжнародна Рекламна Асоціація (IAA), Національна асоціація зовнішньої реклами та інформації (НАНРІ), Рекламна Федерація Регіонів (РФР) , Національна рекламна асоціація та ін. Однак асоціації з саморегулювання реклами розташовані у великих містах, що стосується маленьких, провінційних містечок, то в деяких з них не існує філій цих організацій або дані філії не в повній мірі займаються саморегулюючої діяльністю.

У зв'язку з цим, потрібне створення реально діючих організацій з саморегулювання рекламної діяльності та підвищенню рівня інформаційної екології, які б виконували невластиві їм функції.

Так, органи саморегулювання в малих містах здатні в більшій чи меншій мірі впливати на інформацію в такий спосіб:

- Брати участь в розробці вимог до реклами, в тому числі проектів законів та інших нормативних правових актів;

- Проводити незалежну експертизу реклами на предмет встановлення її відповідності вимогам законодавства Російської Федерації про політичну рекламу і направляти відповідні рекомендації рекламодавцям, виробників реклами та розповсюджувачі реклами;

- Залучатися федеральним антимонопольним органом (його територіальними органами) при здійсненні ним контролю за додержанням законодавства Російської Федерації про політичну рекламу;

- Направляти в органи прокуратури матеріали і звертатися до федеральних органів виконавчої влади у зв'язку з порушенням законодавства Російської Федерації про політичну рекламу.

література

1. Соціальні аспекти сучасних комп'ютерних технологій: навчальний посібник / О. В. Єфремов, П. С. Бєляєв. - Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2006. - 80 с.

2. Кирилова А. А. Правові аспекти саморегулювання в рекламній діяльності / А. А. Кирилова // Законодавство і економіка. - 2013. - № 1. - С. 32-48.

3. Назаров М. М. Масова комунікація в сучасному світі: методологія аналізу та практика досліджень / М. М. Назаров. - М.: УРСС, 2002. - 239 с.

4. Саморегулювання в сфері реклами // 5fan.ru [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://5fan.ru/wievjob.php?id=45578

5. Формування корпоративної інформаційної культури муніципальних службовців // Бібліофонд [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=561948

M. Mustafayeva, M. Komissarova

MEANS OF INFORMATION ECOLOGY AS AN ELEMENT
 OF CORPORATE INFORMATION CULTURE IN SELF-REGULATION
 OF ADVERTISING

Abstract. The article gives considerable attention to the need of developing information ecology as an important element of corporate information culture in modern society. This science is designed to ensure fair competition between the advertising market subjects.

Key words: Information ecology; corporate information culture; self-regulation of advertising.

 Лексичні засоби відображення корпоративної культури працівників телевізійних засобів масової інформації | Культурна семантика кольору як складова шахового лінгвокультурного субкоду в мас-медіа