На головну

Україна в першій половині ХІХ ст. | Україна в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. | Українська революція 1917-1920 рр. | Радянська Україна між двома світовими війнами | Західна Україна між двома світовими війнами | Україна в Другій світовій війні |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Розвиток України у 1950-х-1991 рр.

  1. Визначте дидактичну мету лекції з теми «Становлення і розвиток продуктивних видів діяльності в дошкільному віці».
  2. Відбір на службу у митні органи України
  3. Відповідальність митних органів України
  4. Вставте пропущене слово: Територіальний поділ України у загальному вигляді включає ... (цифрою) територіальних рівня.
  5. Грязьові озера та лимани України та їх практичне використання
  6. Дайте характеристику складу і структури доходів бюджету України
  7. Державна податкова служба України: завдання, функції та структура

1. Суспільно-політична ситуація в країні після смерті Й. Сталіна.

2. XX з'їзд КПРС та його наслідки.

3. Основні причини та тенденції трансформації радянської режиму у 1950-х рр.

4. Політичні та соціально-економічні реформи М. С. Хрущова.

5. "Шістдесятники"

6. Розвиток культури, освіти і науки в УРСР у часи хрущовської "відлиги".

7. Розвиток економіки, управління та соціальної сфери в другій половині 1960-х - першій половині 1980-х рр.

8. Культурне життя України в роки "застою".

9. Петро Шелест: суспільно-політичний портрет на тлі епохи.

10. Причини політики Перебудови, її основні вектори розвитку та результати у суспільно-політичному житті.

11. Зміни в соціально-економічній сфері та крах радянської економіки.

12. Зовнішньополітична діяльність УРСР у 1950-1980-х рр.

13. Чорнобильська катастрофа та її наслідки для України.

14. Спроба державного перевороту ДКНС (ГКЧП) в СРСР і Україна.

15. Українська Гельсінська Спілка (УГС).

16. Вячеслав Чорновіл - дисидент, державний діяч, борець за незалежну Україну.

17. Національно-культурна діяльність Василя Стуса.

Джерела

Андропов Ю. Избранные речи и статьи. - М., 1983.

Горбачев М. Избранные речи и статьи. - М., 1990.

Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 р. - К., 1990.

История Украины в документах, материалах и воспоминаниях очевидцев: Методические рекомендации. - К., 1991.

Історія України: Документи. Матеріали: Посібник для студ. вищих закладів освіти, учнів та вчителів шкіл, ліцеїв, гімназій / В. Ю. Король (укл., коментарі). - К., 2002.

Історія України: Хрестоматія: У 2-х ч. - Ч. 1, 2. - К., 1996.

Кравчук Л. М. Маємо те що маємо. Спогади і роздуми. - К., 2002.

Кравчук Л. Останні роки імперії. Перші роки надії. - К., 1994.

Національні відносини в Україні у ХХ ст. Збірн. документів і матеріалів. Кн. 1, 2. - К., 1994.

Петро Шелест: "Справжній суд історії ще попереду": Спогади. Щоденники. Документи. Матеріали. - К., 2004.

Програма Народного Руху України за Перебудову. Проект // Літературна Україна. - 1989. - № 7-16.

Український правозахисний рух: Документи і матеріали. - Торонто-Балтімор, 1978.

Українська Гельсінська Спілка. Основоположні документи. - Нью-Йорк, 1989.

Хрестоматія з історії України для студентів вузів / Б. І. Білик, Л. В. Дячук, Я. С. Калакура, С. М. Клапчук та ін. - К., 1993.

Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали. - К., 1996.

Література

Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. Новейший период. - М., 1992.

Баран В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953-1985 рр. - Л., 1992.

Баран В., Даниленко В. Україна в умовах системної кризи (1946-1980-і рр.). - К., 1999.

Баран В. Україна 1950-1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи. - К., 1999.

Бобков Ф. КГБ и власть. - М., 1995.

Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. - К., 1994.

Бойко О. Д. Нариси новітньої історії України (1985-1991). - К., 2004.

Борисенко В. Курс української історії. - К., 1997.

Боффа Дж. От СССР к Росси: история неоконченого кризиса. 1964-1994. - М., 1996.

Букач В. Политическое руководство СРСР и УССР: материалы к курсам по истории Украины и всемирной истории. - Одесса, 1997.

Бурлацкий Ф. Вожди и советники. - М., 1990.

Веллер М. Великий последний шанс. - Санкт-Петербург, 2005.

Восленский М. С. Номенклатура: господствующий класс Советского Союза. - М., 1991.

Врублевский В. Владимир Щербицкий: правда и вымыслы. - К., 1993.

Гарань О. Від створення Руху до багатопартійності. - К., 1992.

Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин. - К., 1993.

Гончарук Г. Народний Рух України. Історія. - Одеса, 1997.

Грабович О. Крах Радянського Союзу та незалежність України // Сучасність. - 1992. - № 4.

Данилюк Ю., Бажан О. Опозиція в Україні (друга половина 50-х - 80-ті рр. XX ст.). - К., 2000.

Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? // Вітчизна. - 1990. - № 5, 7.

Зайцев Ю. Дисиденти: опозиційний рух 60-80-х рр. // Сторінки історії України. - Л., 1992.

Історія України: Навч. посібн. / В. І. Гусев, Ю. О. Калінцев, С. В. Кульчицький. - К., 2002.

Історія України: нове бачення: У 2-х т. / Під ред. В. А. Смолія. - К., 1995. - Т. 2.

Історія України в особах. XIX-ХX ст. - К., 1995.

Карабанов М. Від всевладдя до краху: КПУ-КПРС у 1985-1991 рр. - К., 1993.

Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация. От великой победы до наших дней. - М., 2002.

Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. - М., 2002.

Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років. - К., 1995.

Касьянов Г. Українська інтелігенція 1920-х - 30-х років: соціальний портрет та історична доля. - К., 1992.

Ковпак Л. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині XX ст.: (1945-2000). - К., 2003.

Король В. Ю. Історія України: Посібник для абітурієнтів. - К., 1999.

Коропецький І. Д. Економічна спільнота і національна суверенність // Сучасність. - 1989. - № 10. - С. 57-65.

Кривчик Г. Г. Українське село під владою номенклатури (60-ті - 80-ті рр. XX ст.). - Дніпрпопетровськ, 2001.

Кульчицький С. В. Спроби реформ (1956-1964) // УІЖ. - 1998. - № 2.

Кульчицький С. В. Хроніка державотворчого процесу // Історія України. - 2001. - № 11. - С. 43-52.

Купчинський Р. С. Про двомовність, провінційність і безхребетність // Сучасність. - 1988. - № 1. - С. 79-86.

Курносов Ю. О. Соціально-економічне та політичне життя УРСР середини 60-х - початку 80-х рр. // УІЖ. - 1990. - № 6.

Курносов Ю. О. Соціально-політичний розвиток УРСР у 50-х - першій половині 60-х рр. // УІЖ. - 1990. - № 5.

Курносов Ю. О. Інакомислення в Україні (1960-ті - перша половина 80-х рр. XX ст). - К., 1994.

Лазарович М. В. Історія України: Навч посібн. - К., 2008.

Лановик Б. Д., Матисякевич З. М., Матейко Р. М. Економічна історія України і світу. - К., 2006.

Лисяк-Рудницький І. Політична думка українських-радянських дисидентів // Зустрічі. - 1991. - № 2.

Литвин В. М. Політична арена України: дійові особи та виконавці. - К., 1994.

Лук'яненко Л. Сповідь у камері смертників. - К., 1991.

Ляшко О. Микита Хрущов: відлига і заморозки // Вітчизна. - 1991. - № 7-12.

Майборода О., Шаповал Ю., Гарань О., Котигоренко В. Політична історія України. XX ст.: У 6 т. - К., 2002. - Т. 6: Від тоталітаризму до демократії (1945-2002).

Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. - К., 1992.

Медведев Р. Н. Н. Хрущев. Политическая биография. - М., 1991.

Мороз В. Україна в XX ст. - Тернопіль, 1992.

На пороге кризиса: нарастание застойных явлений в партии и обществе / Под. ред. Журавлева В. В. - М., 1990.

Набока С. В. Процес перебудови в СРСР. Україна на шляху до незалежності (1985-1991): Матеріали й методичні рекомендації до лекції курсу «Історія України» для студентів гуманітарних факультетів. - К., 2008.

Набока С. В. Соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток України у першій половині 1950-х - середині 1980-х рр..: Матеріали й методичні рекомендації до лекції курсу «Історія України» для студентів гуманітарних факультетів. - К., 2009.

Павловський А. А. Злет і крах соціалізму в СРСР: наслідки та уроки для України. - К., 1999.

Пахльовська О. Українські шістдесятники: філософія бунту // Сучасність. - 2000. - № 4.

Пихоя Р. Советский Союз: История власти. 1945-1991. - М., 1998.

Пронюк Є. Облава на "інакомислячих" // Cамостійна Україна. - 1992. - № 6.

Путч. Хроника тревожных дней. - М., 1991.

Сторінки історії України. - Л., 1992.

Стус В. З таборового зошита // Дніпро. - 1991. - № 9.

Стус В. Феномен доби. - К., 1993.

Субтельній О. Розпад імперії та утворення національних держав: випадок України // Сучасність. - 1994. - № 12.

Україна на зламі історичних епох. (державотворчий процес 1985-1999 рр.) / Ю. Алексеев, С. Кульчицький, А. Слюсаренко. - К., 2000.

Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) / В. М. Литвин (відп. ред.). - К., 2001.

Україна: хроніка XX століття. Роки 1986-1990 / Упоряд. О. Ковальчук. -К., 2006.

Чорновіл В., Пенсон Б. Хроніка таборових буднів. - К., 1991.

Чумак В. Україна: Крим: спільність історичної долі. - К., 1991.

Шаповал Ю. Людина і система: штрихи до портрета з тоталітарної доби в Україні. - К., 1994.

Шаповал Ю. М. М. Хрущов на Україні. - К., 1990.

Шелест П. Холодна відлига // Київ. - 1990. - № 9.

Шубин А. Истоки перестройки: В 2-х тт. - М., 1997.


ТЕМА 9Особливості післявоєнної відбудови в Україні | Незалежна Україна