Головна

Україна в першій половині ХІХ ст. | Україна в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. | Українська революція 1917-1920 рр. | Радянська Україна між двома світовими війнами | Західна Україна між двома світовими війнами | Незалежна Україна |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Особливості післявоєнної відбудови в Україні

  1. Аналіз системи соціального забезпечення в перше десятиріччя після встановлення Радянської влади в Україні
  2. Аналіз системи соціального забезпечення в перше десятиріччя після встановлення Радянської влади в Україні
  3. Аналіз споживання в Україні
  4. Бюджетний процес в Україні.
  5. В Україні склалися три регіони з різними за масштабами резервами трудових ресурсів.
  6. Види страхових організацій в Україні.

1. Операція "Вісла" - перебіг та результати.

2. Голод 1946-1947 рр.: причини і наслідки.

3. Відбудова народного господарства України після війни: особливості розвитку промислової та соціальної сфери - мета, ціна, здобутки і втрати.

4. Післявоєнна радянізація Західної України. Боротьба ОУН-УПА.

5. Кордони і зовнішньополітичне становище УРСР в системі міжнародних відносин в 1940-х - початку 1950-х рр.

6. Соціально-економічні та демографічні наслідки II світової війни для України.

7. Фінансова реформа 1947 р. Причини і наслідки.

8. Ліквідація УГКЦ.

9. Розвиток культури, освіти та науки в Україні у післявоєнні роки

10. Українська еміграція.

11. Післявоєнні репресіїї в Україні.

12. Внутрішнє адміністративно-управлінське та політико-правове становище УРСР в 1940-х - першій половині 1950-х рр.

Джерела

Голод в Україні 1946-1947: документи і матеріали. - К., Нью-Йорк, 1996.

Голодомори в підрадянській Україні: Праці членів Асоціації дослідників голодоморів в Україні. - К., 2003.

История Украины в документах, материалах и воспоминаниях очевидцев: Методические рекомендации. - К., 1991.

Історія України: Документи. Матеріали: Посібник для студ. вищих закладів освіти, учнів та вчителів шкіл, ліцеїв, гімназій / В. Ю. Король (укл., коментарі). - К., 2002.

Історія України: Хрестоматія: У 2-х ч. - Ч. 1, 2. - К., 1996.

Мірчук П. Українська Повстанська Армія. 1942-1952: Документи і матеріали. - Л., 1991.

Національні відносини в Україні у ХХ ст. Збірн. документів і матеріалів. Кн. 1, 2. - К., 1994.

Проблема ОУН-УПА: Звіт робочої групи істориків при урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН-УПА. - К., 2004.

Хрестоматія з історії України для студентів вузів / Б. І. Білик, Л. В. Дячук, Я. С. Калакура, С. М. Клапчук та ін. - К., 1993.

Як і проти кого боролись ОУН-УПА: свідчать документи // Політика і час. - 1991. - № 8.

Література

Архієрейський Д. В., Бажан О. Г., Бикова Т. В. та ін. Політичний терор: тероризм в Україні ХІХ-ХХ ст.: Історичні нариси. - К., 2002.

Билокинь С. И. Механизм большевистского насилия. - К., 2000.

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953. - Кн. 1-2. - К., 1994.

Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. - К., 1994.

Бойко О. Історія України. - К., 1999.

Борисенко В. Курс української історії. - К., 1997.

Бурлацкий Ф. Вожди и советники. - М., 1990.

Головко М. Л. Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої світової війни (1939-1945 рр.). - К., 2004.

Голод в Україні 1946-1947 років // УІЖ. - 1996. - № 1, 2.

Грицак Я. Й. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ-ХХ століття: Навч. посібник для учнів гуманіт. гімназій, ліцеїв, студ. іст. ф-тів вузів, вчителів - 2-е вид. - К., 2000.

Історія України: Навч. посібн. / В. Гусев, Ю. Калінцев, С. Кульчицький. - К., 2002.

Історія України: нове бачення: У 2-х т. / Під ред. В. А. Смолія. - К., 1995-1996.

Історія України в особах. XIX-XX ст. - К., 1995.

Історія української еміграції / За ред. проф. Б. Лановика. - К., 1997.

Киричук Ю. Історія УПА. - Тернопіль, 1991.

Кормич Л. І., Багацький В. В. Історія України від найдавніших часів і до ХХІ ст.: Навчальний посібник. - Харків, 2002.

Король В. Ю. Історія України: Посібник для абітурієнтів. - К., 1999.

Котляр М., Смолій В. Історія в життєписах. - К., 1994.

Кучер В. ОУН-УПА в боротьбі за незалежну Україну. - К., 1997.

Лазарович М. В. Історія України: Навч посібн. - К., 2008.

Лановик Б. Д., Матисякевич З. М., Матейко Р. М. Економічна історія України і світу. - К., 2006.

Литвин В. М., Слюсаренко А. Г., Мордвінцев В. М. Історія України. - К., 2002.

Майборода О., Шаповал Ю., Гарань О., Котигоренко В. Політична історія України. XX ст.: У 6 т. - К., 2002. - Т. 6: Від тоталітаризму до демократії (1945-2002).

Мірчук П. Степан Бандера. - Хмельницький, 1992.

Мороз В. Україна в XX ст. - Тернопіль, 1992.

Нариси з історії дипломатії України. - К., 2000.

Нікольський В. М. Репресивна діяльність органів державної безеки СРСР в Україні (кінець 1920-1950 рр.): історико статистичне дослідження. - Донецьк, 2003.

Новітня історія України (1900-2000) / Слюсаренко А. Г., Гусєв В. І., Литвин В. М. та ін. - К., 2002.

Петров В. Діячі української культури (1920-1940 рр.) - жертви більшовицького терору. - К., 1992.

Стецовский Ю. И. История советских репресий. В 2-х т. - М., 1997.

Сторінки історії України. - Л., 1992.

Табачник Д. Історія української дипломатії в особах: Навч. посібник. - К., 2004.

Україна XX століття: Особи та події в контексті важкої історії. - К., 2001.

Українська державність у ХХ столітті. - К., 1996.

Українська Повстанська Армія - феномен національної історії: Матеріали Всеукр. наук. конф. - Івано-Франківськ, 2003.

Шаповал Ю. Людина і система: штрихи до портрета з тоталітарної доби в Україні. - К., 1994.

Шаповал Ю. У ті трагічні роки. Сталінізм на Україні. - К., 1990.

Шаповал Ю. Україна 20 - 50-х років: сторінки ненаписаної історії. - К., 1993.

Шитюк М. М. Еволюція репресивно-каральної системи в радянській Україні // УІЖ. - 2001. - № 3.

Шитюк М. М. Масові репресії проти населення Півдня України в 20-50-ті роки XX століття. - К., 2000.

Ярош Б. О. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях 30-50-х рр. XX ст. - Луцьк, 1995.


ТЕМА 8Україна в Другій світовій війні | Розвиток України у 1950-х-1991 рр.