На головну

Галицько-Волинське князівство | Українські землі у складі іноземних держав в ХІV - початку ХVII ст. | Запорозька Січ - козацька республіка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Первісна історія та перші державні утворення на території України. Походження слов'янського та українського етносів

  1. E. З утворенням додаткової площадки.
  2. E. З утворенням додаткової площадки.
  3. Глава 21 ЦIНИ I ЦIНОУТВОРЕННЯ У СФЕРI ГОСПОДАРЮВАННЯ
  4. Державні опорні мережі
  5. Драма - улюблениця демосу. Походження трагедії
  6. Енеїда": Творча історія

Самостійна робота

Модуль 1.

Тема 1

Первісна історія та перші державні утворення на території України. Походження слов'янського та українського етносів

1. Еволюція людини та її суспільної організації.

2. Рання історія України: палеоліт, мезоліт, неоліт.

3. Життя і побут стародавньої людини на території України.

4. "Неолітична революція". ЇЇ значення для розвитку людства.

5. Археологічні пам'ятки періоду палеоліту, мезоліту, неоліту.

6. Трипільська культура.

7. Ранній залізний вік на території України.

8. Кіммерійці.

9. Скіфська держава.

10. Побут і культура скіфів.

11. Мала Скіфія.

12. Сармати.

13. Грецька колонізація Північного Причорномор'я.

14. Боспорське царство.

15. Римський період еллінської колонізації Північного Причорномор'я.

16. Концепції походження слов'ян.

17. Етногенез слов'ян.

18. Готи, гунни та авари на території України.

19. Антське державне утворення.

20. Культура та вірування слов'ян.

21. Заняття та побут слов'ян.

22. Писемні пам'ятки слов'ян до утворення централізованої Києворуської держави: проблеми автентичності.

Джерела

Геродот. Геродот про Скитію і скитів / С. К. Спасько (пер.з англ.). - Фастів, 1993.

Геродот. Геродота турійця з Галікарнасса "Історій" книг дев'ять що їх називають музами. - К., 1993. - С. 1-13, 180-228. - Х., 2006.

Геродот із Галікарнасу. Скіфія. Найдавніший опис України з V століття перед Христом. - К., 1992.

Иордан. О происхождении и деяниях гетов. - М., 1960.

Коротке зведення писемних джерел про слов'ян (І - поч. ІІ тис. н. е.) // Давня історія України. - К., 1995. - Кн. 2. - С. 198-205.

Прокопий из Кесарии. Война с готами. - М., 1950.

Свод древнейниш письменных известий о славянах. - М., 1991. - Т. 1.

Січинський В. Чужинці про Україну. - К., 1992.

Тацит Публий Корнелий. Анналы; История. - М., 2005.

Література

Археологія давніх слов'ян: дослідження і матеріали / Ред.: Д. Н. Козак. - К., 2004.

Баран В. Д. Давні слов'яни / В. Д. Баран. - К., 1998. - (Україна крізь віки: в 15 томах. - Т. 3).

Баран В. Д., Баран Я. В. Історичні витоки українського народу. - К., 2005.

Баран В., Козак Д., Терпиловський Р. Походження слов'ян. - К., 1991.

Березанська С. С., Гладилін В. М., Гладких М. І., Котова Н. С., Круц В. О. Давня історія України: В 3 т. - К., 1997. - Т. 1: Первісне суспільство.

Білоусько О. А. Україна давня: Євразійський цивілізаційний контекст: карти, табл., іл. - К., 2002.

Бунятян К. П. Давнє населення України: Навч. посібн. - К., 2003.

Велесова книга: Волховник. - К., 2002.

Гавриленко О. А. Античні держави Північного Причорномор'я: біля витоків вітчизняного права (кін. VII ст. до н. е. - перша пол. VI ст. н. е.). - Х., 2006.

Давня історія України в 3-х т. - К., 1991-2000.

Еськов А. С. Геродот открывает тайны: Версии. - Д., 2006.

Етнічна історія давньої України. Колективна монографія. - К., 2000.

Етнічна та етнокультурна історія України: У 3 т. / В. Д. Баран, Л. Л. Залізняк, В. М. Зубар та ін. - К., 2005. - Т. 1. ‑ Кн. 2.

Етногенез українського народу: Короткий нарис: наук.-публіцист. пр. / В. Д. Баран. - К., 2007.

Етногенез українців / В. Г. Балушок. - К., 2004.

Етнокультурні процеси в Південно-Східній Європі в І тисячолітті н. е. / Ред.: Р. В. Терпиловський. - К.; Л., 1999.

Залізняк Л. Первісна історія України. - К., 1999.

Залізняк Л. Від склавинів до української нації. - К., 1997.

Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. - К., 1994.

Залізняк Л. Передісторія України Х-V тис. до н. е. - К., 1998.

Зубар В., Ліньова Е., Сон Н. Античний світ Північного Надчорномор'я. - К., 1999.

Зубарь В. М. Херсонес Таврический и население Таврики в античную эпоху. - К., 2004.

Історія України: навч. посіб. / В. М. Литвин, В. М. Мордвінцев, А. Г. Слюсаренко. - К., 2008.

Котляр М. Ф. Русь язичницька. Біля витоків східно-слов'янської цивілізації. - К., 1993. - С. 13-66.

Мозолевський Б. М. Етнічна географія Скіфії. - К., 2005.

Мурзин В., Гаврилюк Н., Бессонова С., Фиалко Е., Черненко Е. Скифия: история, хозяйство, быт, религия, искусство, военное дело. - Николаев, 2004.

Петров В. Походження українського народу. - К., 1992.

Сегеда С. Антропологічні риси творців трипільської культури // Народна творчість та етнографія. - 2005. - № 3. - С. 18-21.

Тема 2Задание 3. Ответить на тест соответствующий номеру по академсписку. | Київська Русь