Головна

Визначити систему показників ефективності діяльності організації. Дати формули розрахунку показників. | Запропонувати алгоритм визначення стадії життєвого циклу організації. | Процедура формування параметрів оцінки з урахуванням ЖЦП | Запропонувати алгоритм визначення можливості здійснення організацією фінансових інвестицій. | Запропонувати показники оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів, дати формули розрахунку показників. | Запропонувати алгоритм визначення джерел фінансування інвестиційних проектів. | Запропонувати алгоритм проведення аналізу чутливості інвестиційного проекту. | Запропонувати показники оцінки стану основних фондів і ефективності їх використання. | Запропонувати показники оцінки складу і структури портфеля цінних паперів організації. | Запропонувати алгоритм визначення джерел фінансування фінансових інвестицій. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Запропонувати критерії та показники оцінки інвестиційної привабливості регіону. Дати формули розрахунку показників.

  1. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  2. I.2.1. 2. Модель оцінки впливу стимулювання
  3. II. Основні критерії інвалідності
  4. II. Цілі, завдання та основні показники для вирішення завдань, опис очікуваних результатів програми і термін її реалізації
  5. IV. Показники оцінки РБ.
  6. IV. Форми і методи контролю. критерії оцінок
  7. V Операції по міжнародних розрахунках. пов'язані з експортом і імпортом товарів і послуг

Найбільш прийнятною методикою оцінки інвестиційної привабливості може бути модель, що включає економічну і ризикову складові:

,

де ІП - Показник інвестиційної привабливості регіону, в частках одиниці;

ЕО - Економічна складова, в частках одиниці;

РВ - Ризикова складова, в частках одиниці.

Економічна складова являє відношення прибутку від інвестицій до вкладених коштів:

ВРП - Валовий регіональний продукт,

Д - Дефіцит бюджету, в частках одиниці (ставлення дефіциту держбюджету до ВРП);

Т - Середня ставка оподаткування;

И - об'єм інвестицій.

Ризикова складова необхідна для оцінки рівня сукупного ризику, розраховується за такою формулою:

,

де n - число показників;

pi - Характеристика показника;

ji - Вага показника.

На інвестиційну привабливість впливає величезна кількість чинників: Політичний, виробничий, ресурсно-сировинний, інноваційний, соціальний, кадровий, фінансовий, інфраструктурний, інвестиційний, споживчий, екологічний. Кожен фактор включає набір показників, що визначають вплив на інвестиційну привабливість.

Дана методика включає в себе як якісні, так і кількісні показники. Сукупність кількісних показників ранжируется за ступенем впливу на показник обсягу інвестицій в основний капітал, що характеризує інвестиційну активність в регіоні, виявляються найбільш значущі показники для розрахунку рискою складової. Взаємозв'язок між обсягом інвестицій і показниками інвестиційної привабливості визначається за допомогою кореляційного аналізу. Для порівняння кількісних і якісних показників і використання їх в подальших розрахунках застосовується бальна шкала, Відповідно до якої кожному показнику на основі методу пріоритетів присвоюється свій ваговий коефіцієнт.

регіони в залежності від значення показника інвестиційної привабливості класифікуються наступним чином:

ІП> 0,4 ??- висока інвестиційна привабливість;

0,2 <ІП <0,4 - інвестиційна привабливість вище середнього;

0,1 <ІП <0,2 - середня інвестиційна привабливість;

0,05 <ІП <0,1 - інвестиційна привабливість нижче середнього;

ІП <0,05 - низька інвестиційна привабливість.

Перевагою даної методики є можливість порівняння інвестиційної привабливості різних регіонів країни. Її застосування, як зазначає Спесивцева А. А. [1], дозволяє на розсуд аналітика змінювати кількість розглянутих параметрів.

4.7. Перерахувати види інвестиційних ризиків організації:

 вид ризику
 А. Прединвестіціонная фаза
 Недостатня актуалізація кошторисних нормативів
 Необгрунтованість об'ємно-планувальних і конструктивних рішень
 Застаріла технологія виробництва
 Недостатня інформаційна забезпеченість розрахунків
 Б. Планування (проектно-вишукувальні роботи)
 Недостатня узгодженість договірних показників проекту
 Несвоєчасне вирішення питань щодо відведення земельної ділянки
 Не визначені постачальники ресурсів для будівництва
 Неузгодженість термінів і обсягів робіт по субпідряду
 В. Будівництво
 Підвищення цін на енергоносії
 Підвищення цін на будівельні матеріали
 неплатоспроможність замовника
 Зрив термінів будівництва
 Перевищення кошторисної вартості проекту
 Зрив термінів виконання субпідрядних робіт
 Недостатність ресурсів для будівництва
 Простої будівельних машин і механізмів
 Недостатня розвиненість інфраструктури
 Низька кваліфікація працівників
 Підвищення цін на будівельну техніку
 Зрив термінів поставки будівельних матеріалів
 Плинність кадрів
 Г. Фаза завершення проекту
 Дефекти будівництва, виявлені в процесі будівництва
 Дефекти, виявлені в процесі пуско-налагоджувальних робіт
 Розбіжності учасників проекту


Запропонувати критерії та показники оцінки інвестиційної привабливості галузі. Дати формули розрахунку показників. | Визначити систему показників аналізу інвестиційної діяльності організації. Дати формули розрахунку показників.