На головну

Процедура формування параметрів оцінки з урахуванням ЖЦП | Запропонувати критерії та показники оцінки інвестиційної привабливості галузі. Дати формули розрахунку показників. | Запропонувати критерії та показники оцінки інвестиційної привабливості регіону. Дати формули розрахунку показників. | Визначити систему показників аналізу інвестиційної діяльності організації. Дати формули розрахунку показників. | Запропонувати алгоритм визначення можливості здійснення організацією фінансових інвестицій. | Запропонувати показники оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів, дати формули розрахунку показників. | Запропонувати алгоритм визначення джерел фінансування інвестиційних проектів. | Запропонувати алгоритм проведення аналізу чутливості інвестиційного проекту. | Запропонувати показники оцінки стану основних фондів і ефективності їх використання. | Запропонувати показники оцінки складу і структури портфеля цінних паперів організації. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Визначити систему показників ефективності діяльності організації. Дати формули розрахунку показників.

  1. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  2. III Побудувати графіки амплітудних характеристик підсилювача для чотирьох різних навантажень і режиму холостого ходу, і визначити динамічний діапазон підсилювача для кожного випадку.
  3. IV Дослідити вплив стабілізатора напруги на форму випрямленої напруги і визначити коефіцієнт стабілізації.
  4. IV. Опис діяльності підрозділу
  5. IX. Підвищення ефективності державного управління в умовах адміністративної реформи
  6. PIMS оцінка і ефективності маркетингових стратегій
  7. STEP-аналіз діяльності ЗАТ «БіПі» м Ступіно

Визначити систему показників, що характеризують основні показники фінансово-економічної діяльності організації. Дати формули розрахунку показників.

 № п / п  показники  Формула розрахунку
 Виручка (нетто) (звіт про фінансові результати)  
 Собівартість (звіт про фінансові результати)  
 Прибуток до податку на прибуток, відсотків і амортизаційних відрахувань (EBITDA) = прибуток від продажів + амортизація + відсотки  
 Прибуток (збиток) від продажів (звіт про фінансові результати)  
 Прибуток до податку на прибуток, відсотків (EBIT) (звіт про фінансові результати)  
 Чистий прибуток (звіт про фінансові результати)  
 Середньорічна величина капіталу  (Кн + Кк) / 2
 Середньорічна величина власного капіталу  (СКп + СКк) / 2
 Середньорічна вартість основних фондів  (ОФн + ОФК) / 2
 Середньорічна оборотних активів  (Обан + ОБАК) / 2
 Середньорічна величина власних оборотних коштів  (Сосна + соска) / 2
 Середньорічна вартість запасів  (Зн + Зк) / 2
 Середньорічна величина дебіторської заборгованості  (ДЗН + ДЗК) / 2
 Середньооблікова чисельність працівників, чол.  
 Середньорічна вартість необоротних активів  (Обан + ОБАК) / 2

Визначити систему показників ефективності діяльності організації. Дати формули розрахунку показників.

 № п / п  показники  Формула розрахунку
 Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів  Про. А. / внеоб. А.
 коефіцієнт автономії  Коеф. авт. = СК / А
 Плече фінансового важеля (коефіцієнт фінансового ризику)  Коеф. фін. ризику = ЗК / СК
 коефіцієнт маневреності  Коеф. Манев. = СОС / СК
 Забезпеченість матеріальних оборотних засобів власними джерелами фінансування  СОС / Запаси і витрати
 Рентабельність активів (ROA),%  ROA = Чистий прибуток / Середня вартість активів
 Рентабельність власного капіталу (ROE),%  ROE = Чистий прибуток / Середньорічний акціонерний капітал
 Рентабельність продажів по прибутку від продажів,%  Рент. продажів по прибутку від продажів = Прибуток від продажів / Виручка від продажів
 Рентабельність продажів по EBITDA,%  Рент. продажів по EBITDA = EBITDA / Виручка від продажів
 Рентабельність продажів по чистому прибутку,%  Рент. продажів по ПП = Чистий прибуток / Виручка
 Оборотність дебіторської заборгованості  Про. ДЗ в днях = 365 / (Виручка / Середній залишок ДЗ)
 оборотність запасів  Про. запасів в днях = 365 / (Собівартість продажів / Середньорічний залишок запасів)
 Оборотність оборотних активів  Про. Обидва = Виручка / Оборотні активи
 Оборотність власних оборотних коштів  Про. СОС = Виручка / СОС
 Оборотність власного капіталу  Про СК = Обсяг реалізації продукції / Середньорічна вартість власного капіталу
 фондовіддача  Виручка / Середньорічна вартість основних фондів
 фондорентабельность  Прибуток до податків / Середньорічна вартість необоротних активів
 фондоозброєність  Основні фонди / ССЧ
 Продуктивність праці  Виручка / ССЧ (виробничий персонал)
 Коефіцієнт абсолютної ліквідності  Коеф. абс. ліквідності = (ДС + Короткострокові фінансові вкладення) / Поточні зобов'язання
 Коефіцієнт термінової ліквідності  Коеф. термінової ліквідності = (Короткострокова ДЗ + Короткострокові фін. вкладення + ДС) / Поточні зобов'язання
 Коефіцієнт поточної ліквідності  Коеф. поточної ліквідності = ОА / КО


Витрати виробництва в довгостроковому періоді. | Запропонувати алгоритм визначення стадії життєвого циклу організації.