На головну

Цілі і завдання навчальної практики | РЕЗУЛЬТАТИ ПРАКТИКИ | ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ | Вимоги до навчально-методичного забезпечення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

  1. I. Аналіз досягнутих результатів та існуючих проблем
  2. I. Зразок контрольного тестування теми № 4
  3. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  4. II етап Розрахунок фінансових результатів
  5. II. Організація виконання контрольної роботи
  6. II. Організація навчально-дослідницької практики студентів
  7. II. Особливості обчислення місячної заробітної плати вчителів у залежності від обсягу навчального навантаження.

Формою звітності по виробничій практиці є диференційований залік, який оцінюється за 5-ти бальною системою.

Залік проводиться за рахунок годин відведених на виробничу практику на останньому занятті.

Контроль і оцінка результатів освоєння виробничої практики здійснюється керівником практики від коледжу та керівником практики від підприємства (організації).

 Результати (освоєні професійні компетенції)  Основні показники оцінки результату  Форми і методиконтроля і оцінки
 ПК 1.1. . Підбирати будівельні конструкції і розробляти нескладні вузли та деталі конструктивних елементів будівель.  Виконання робіт: - вибір будівельних матеріалів конструктивних елементів відповідно до вимог СНиП, ГОСТів, ТУ; - читання нормативно-технічної документації на проектування будівельних конструкцій з різних матеріалів і підстав; - підбір будівельних конструкцій для розробки архітектурно-будівельних креслень відповідно до вимог; - використання інформаційних технологій при проектуванні будівельних конструкцій  Експертна оцінка освоєння професійної компетенції в рамках поточного контролю в ході спостереження за діяльністю того, хто навчається на виробничій практиці. Залік з виробничої практики.
 ПК 1.2. Розробляти архітектурно-будівельні креслення з використанням інформаційних технологій.  -правильність читання і прімененіятіпових вузлів при розробці робочих креслень відповідно до вимог; - знання вимог нормативно-технічної документації на оформлення будівельних креслень; - читання будівельних і робочих креслень; - виконання креслень планів, фасадів, розрізів, схем за допомогою інформаційних технологій
 ПК 1.3. Виконувати нескладні розрахунки і конструювання будівельних конструкцій.  - Знання основних будівельних конструкції будівель; - знання і вміння застосовувати основні вузли сполучень конструкцій будівель; - використання основних методів підсилення конструкцій в заданих умовах; - використання методики підрахунку навантажень відповідно до вимог СНиП; оцінка роботи конструкцій під навантаженням; - знання міцності і деформаційних характеристик будівельних матеріалів; Розрахунок навантажень
 ПК 1.4. Брати участь в розробці проекту виконання робіт із застосуванням інформаційних технологій  - - Знання основних понять проекту організації будівництва; - розробка документів, що входять до складу проекту виконання робіт; - оформлення креслень технологічного проектування із застосуванням інформаційних технологій; - застосування в організації виробництва робіт передовий вітчизняний і зарубіжний досвід
 Результати (освоєння загальні компетенції)  Основні показники оцінки результату  Форми і методи контролю та оцінки
 ОК 1Понімать сутність і соціальну значущість своєї майбутньої професії, виявляти до неї стійкий інтерес.  -відповідність Професійної діяльності вимогам кваліфікаційної характеристики -високі показники виробничої діяльності при виконанні робіт на виробничій практиці.  Інтерпретація результатів спостережень за діяльністю того, хто навчається в процесі освоєння освітньої програми.
 ОК 2Організовивать власну діяльність, виходячи з мети і способів її досягнення, визначених керівником.  -вибір і застосування методів і способів вирішення професійних завдань, оцінка їх ефективності і якості.  Експертна оцінка на практичних заняттях в процесі виробничої практики.
 ОК 3Прінімать рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність.  -демонстрація дій по прийняттю рішень в стандартних і нестандартних ситуаціях; - демонстрація відповідальності у вирішенні стандартних і нестандартних сітуаціях.-адекватна корекція власної професійної діяльності в процесі виконання робіт; -адекватні самооцінка виконаних робіт.  Спостереження і експертна оцінка на практичних заняттях в процесі виробничої практики.
 ОК 4. Здійснювати пошук і використання інформації, необхідної для ефективного виконання професійних завдань, професійного та особистісного розвитку  -відповідність змісту розроблених нормативних і організаційно-методичних матеріалів (планів, програм, діагностик, актів, ...) поставленим професійним завданням; -обгрунтування змісту рефератів, соціальних проектів результатами аналізу та оцінки інформації; - -наявність в списках літератури розроблених матеріалів сучасних джерел і діючих інтернет-посилань  - Накопичувальна оцінка на виробничій практиці
 ОК 5. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності  1) Наявність в електронній базі даних: - розроблених методичних матеріалів; -кліентской адресної бази; 2) оперативність взаємодії з клієнтом, соціальними службами, роботодавцем за допомогою електронної пошти, інших комунікативних можливостей Інтернету; 3) використання різноманітних засобів програмного забезпечення комп'ютера для розробки, обробки , презентації професійних матеріалів  -оцінка на виробничій практиці
 ОК 6Работать в колективі і в команді, ефективно спілкуватися з колегами, керівництвом, споживачами.  -Взаємодія: з учнями, викладачами, майстрами в ході навчання; -виконання колективних завдань, проектів зі споживачами і колегами в ході виробничої практики.  Інтерпретація результатів спостережень за діяльністю того, хто навчається в процесі освоєння освітньої програми.
 ОК 7Брать на себе відповідальність за роботу членів команди (підлеглих), за результат виконання завдань.  -демонстрація відповідальності за результати виконання завдань; - грамотність у виборі методів і способів вирішення професійних завдань.
 ОК 8. Самостійно визначати завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати підвищення кваліфікації  - Правильність формулювання завдань професійного та особистісного розвитку в плані самоосвіти; -наявність в плані самоосвіти пункту про підвищення кваліфікації
 ОК 9. Орієнтуватися в умовах частої зміни технологій у професійній діяльності  -наявність в плані самоосвіти пункту про освоєння нових технологій в соціальній роботі з особами похилого віку та інвалідами

 Перелік навчальних видань, Інтернет ресурсів, додаткової літератури | Codeinum