На головну

КР1- 1. Основні віхи розвитку реклами в Росії | КР1- 2. Реклама в Західній Європі | КР1 - 3 Реклама в США | КР1 - 4 Пряма поштова реклама | КР1 - 6 Функції та принципи маркетингу | КР1 - 7 Основні елементи комплексу маркетингу і адресати маркетингових комунікацій | КР1 - 10 Стаття 6, захист неповнолітніх в рекламі | КР1 - 11 Класифікація реклами | | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

КІЛЬКА ЗАГАЛЬНИХ ПРАВИЛ СТВОРЕННЯ друкованої РЕКЛАМИ

  1. B1 Мета створення Керівництва ІНСАРАГ
  2. CorelDRAW дозволяє відкривати кілька вікон документів одночасно (багатодокументний інтерфейс). Для навігації по вікнах документа призначені команди меню Window (Вікно).
  3. D. Немає правильної ВІДПОВІДІ
  4. E. Немає правильної ВІДПОВІДІ
  5. E. Немає правильної ВІДПОВІДІ
  6. E. Немає правильної ВІДПОВІДІ
  7. E. Немає правильної ВІДПОВІДІ

Правило № 1

Передавайте рекламну ідею найоптимальнішим способом і без зайвих слів.

Правило № 2

У рекламних друкованих виданнях художнє оформлення та поліграфічне виконання повинні бути виключно високої якості. В іншому випадку ці видання сприймаються споживачами як макулатурні.

Правило № 3

Кожне вартість товару бажано демонструвати в декількох місцях видання, роблячи це всякий раз по-новому і пов'язуючи з потребами покупця.

правило №4

Проспект і буклет повинні бути складені так, щоб їх можна було використовувати для наочної демонстрації можливостей товару.

Правило № 5

Рекламну інформацію слід розташовувати в звичній для читачів послідовності: зліва направо і зверху вниз.

Правило № 6

Не можна друкувати великі за обсягом тексти вивороткой, тобто білими буквами по чорному фону. При такому прийомі обсяг тексту не повинен перевищувати двох невеликих абзаців, а кегль повинен бути не менше 12 пунктів (1 пункт - 0,376 мм).

Правило № 7

Випуск друкованих рекламних видань повинен трохи випереджати вихід товару на ринок. В цьому випадку попередня рекламна кампанія, призначення якої - ознайомити споживачів з новим товаром, - буде найбільш ефективною.

Правило № 8

Якщо створюється серія рекламних друкованих видань (листівка, проспект, буклет, плакат), що розповідають про один товар і розрахованих на цільове вплив, необхідно надати всім виданням зовнішню схожість і композиційне єдність (принцип повторюваності). Це забезпечить ефект накопичення у споживача окремих рекламних впливів.

КР2- 1 Роль реклами в сучасному суспільстві

Економічна роль - реклама

· Сприяє зростанню виробництва;

· Підтримує конкуренцію;

· Розширює ринки збуту;

· Сприяє прискоренню оборотності засобів, чим підвищує ефективність економіки в цілому.

Естетична роль - виконані на високому художньому професійному рівні, рекламні послання формують у аудиторії почуття прекрасного, виховують хороший смак.

Освітня роль - в процесі впровадження нових товарів реклама сприяє поширенню знань, прищеплює споживачам певні навички.

Соціальна роль - реклама переводить соціальні протиріччя зі сфери виробництва в сферу споживання, підрозділяючи людей на групи споживачів, а не на власників і найману робочу силу.

Громадська роль - реклама сприяє формуванню стереотипів мислення і поведінки населення в кожній країні і в усьому світі.

КР2-1 Основні напрямки досліджень в рекламі: вивчення споживачів, дослідження споживчих властивостей товарів, аналіз ринку.

Мал. 4.2. Основні напрямки маркетингових досліджень

Розглянемо більш докладно ці основні напрямки маркетингового дослідження:

1. Дослідження ринку і його прогнозування. Це найпоширеніший напрямок маркетингових досліджень. Метою дослідження ринку є аналіз даних про ситуацію на ринку для визначення найбільш ефективної діяльності підприємства. Дослідження ринку включає:

- Визначення ємності (розміру) ринку і його прогнозування;

- Аналіз тенденцій розвитку ринку і вплив сезонних чинників;

- Аналіз розподілу часток ринку між конкурентами;

- Вивчення характеристик ринку (аналіз думок, мотивів і бажань споживачів);

- Визначення складу і структури споживачів (за віком, регіональному розміщення, соціальної приналежності, статі, складу сім'ї, купівельному поведінці);

- Аналіз цін і обсягів продажів на ринках, структури товарообігу.

Результатами досліджень ринку є прогноз його розвитку, оцінка кон'юнктурних тенденцій, виявлення ключових факторів успіху, визначення найбільш ефективних способів ведення конкурентної політики на ринку і можливостей виходу на новий ринок.

2. Дослідження споживачів. Цей напрямок досліджень дозволяє визначити весь комплекс спонукальних чинників, якими користуються споживачі при виборі товарів (доходи, соціальне становище, статево структура, освіта). Метою дослідження є виявлення та сегментація споживачів, моделювання їх поведінки на ринку, прогноз очікуваного попиту і вибір цільових сегментів ринку. Предметом дослідження виступає структура споживання, забезпеченість товарами, тенденція купівельного попиту, аналіз процесів і умов задоволення основних прав споживачів.

Як об'єкти дослідження виступають індивідуальні споживачі, сім'ї, домашні господарства, а також споживачі-організації.

Основними результатами дослідження ринку є:

- Прогнози його розвитку, оцінка кон'юнктурних тенденцій, виявлення ключових факторів успіху;

- Визначення найбільш ефективних способів ведення конкурентної політики на ринку і можливості виходу на нові ринки;

- Здійснення сегментації ринків, т. Е. Вибір цільових ринків і ринкових ніш.

3. Дослідження товарів і асортименту. Цей напрямок націлене на визначення відповідності техніко-економічних показників і якості товарів, що обертаються на ринках, запитам і вимогам покупців. Метою дослідження є отримання інформації щодо того, що хоче отримати споживач, які параметри вироби він цінує найбільше: дизайн, надійність, ціну, сервіс, функціональність товару.

Об'єктами дослідження є споживчі властивості товарів-аналогів і товарів-конкурентів, реакція споживачів на нові товари, товарний асортимент, упаковка, рівень сервісу, відповідність продукції законодавчим нормам і стандартам. Метою досліджень є розробка власного асортименту товарів відповідно до вимог і бажаннями покупців, розробка і виробництво нових товарів, їх модифікація, вдосконалення маркування, вироблення фірмового стилю і т. Д.

4. Дослідження ціни. Цей напрямок дослідження передбачає виявлення підприємством можливостей і резервів для отримання найбільшого прибутку при найменших витратах. Об'єктами дослідження виступають витрати на розробку, виробництво і збут товарів (калькуляція витрат), вплив конкуренції з боку інших фірм і товарів-аналогів, поведінка і реакція споживачів на ціну товару (еластичність попиту). В результаті досліджень вибираються найбільш ефективні співвідношення "витрати - ціна" (внутрішні умови) і "ціна - прибуток" (зовнішні умови).

5. Дослідження конкурентів і зовнішнього середовища. Основне завдання цього напрямку маркетингового дослідження полягає в отриманні даних для забезпечення конкурентної переваги фірми на ринку товарів і послуг.

Цей напрямок передбачає аналіз сильних і слабких сторін конкурентів, вивчення займаної ними частки ринку, реакції споживачів на маркетингові засоби конкурентів (вдосконалення товару, зміна цін, товарні марки, проведення рекламних кампаній, розвиток сервісу), а також вивчення матеріального, фінансового, трудового та кадрового потенціалу конкурентів.

Кінцевою метою цього дослідження є вибір шляхів і можливостей досягнення найбільш вигідного положення на ринку, визначення стратегії, орієнтованої на забезпечення цінового або якісного переваги товару.

6. Дослідження структури учасників ринку. Воно проводиться з метою отримання відомостей про можливі посередників, за допомогою яких підприємство планує бути присутнім на обраних ринках. Для правильного вибору посередників підприємство повинно мати інформацію про діяльність цих посередників, а також про транспортно-експедиторських, рекламних, страхових, юридичних, фінансових, консультаційних та інших компаніях, які створюють в сукупності маркетингову інфраструктуру ринку.

7. Дослідження руху товару і каналів збуту. Цей напрямок націлене на пошук найбільш ефективного шляху доведення товару до споживача і його успішну реалізацію. Основними об'єктами дослідження є торгові канали, посередники, продавці, форми і методи продажу, витрати звернення. Дослідженням піддаються також аналіз функцій і особливостей діяльності різних типів підприємств оптової і роздрібної торгівлі, виявлення їх сильних і слабких сторін, характеру сформованих взаємин з виробниками.

Метою дослідження є виявлення можливостей збільшення товарообігу підприємства, оптимізація товарних запасів, розробка критерію вибору ефективних каналів руху товару, вибір прийомів продажу товарів кінцевим споживачам.

8. Дослідження внутрішнього середовища фірми і її можливостей. Кінцевою метою цього напрямку дослідження є визначення реального рівня конкурентоспроможності підприємства на основі відповідних факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Результатом дослідження є розробки, що сприяють адаптації діяльності підприємства до динамічно розвиваються факторів зовнішнього середовища.

9. Дослідження системи стимулювання збуту і реклами. Цей напрямок досліджень передбачає виявлення засобів найкращого стимулювання збуту товарів, вивчення і вирішення питань успішного здійснення рекламних заходів. Об'єктами дослідження є поведінка постачальників, посередників і покупців, ефективність реклами, контакти з покупцями.

Метою дослідження є вироблення політики взаємини з публікою, створення сприятливого відношення до підприємства і його товарів (формування іміджу), визначення методів формування попиту населення, способів впливу на постачальників і посередників, підвищення ефективності комунікаційних зв'язків і реклами.

Дане дослідження дає оцінку впливу реклами на споживача, а також на прийняття рішення щодо активізації рекламних кампаній, пошуку нових засобів впливу на споживача і підвищення його інтересу до продукції підприємства. Дослідження зачіпає не тільки рекламу, а й заходи, спрямовані на стимулювання збуту з боку кінцевих споживачів і посередників. До них відносяться вивчення ефективності застосування конкурсів, лотерей, знижок, премій, нагороджень і інших пільг, що надаються покупцям продукції.

КР2-2 РадіорекламаКаталог | ОСОБЛИВОСТІ РАДІО ЯК КАНАЛУ ПОШИРЕННЯ РЕКЛАМИ