На головну

I.3.1) Розвиток римського права в епоху Стародавнього Риму. | I.3.2) Історичне сприйняття римського права. | I.4. Джерела римського права | I.4.1) Звичайне право. | I.4.2) Закони. | I.4.3) Jus civile. | I.4.4) Магістратське право. | I.4.5) Діяльність юристів. | I.4.6) Постанови государя. | I.5.1) Передумови загальної кодифікації права. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

I.5.3) Складові частини Зводу Юстиніана (загальна характеристика).

  1. B. частина дентину, прилягла до пульпи
  2. Синтез І ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ НАНОЧАСТИНОК МЕТАЛІВ
  3. Ex. 7. Зіставте частини пропозицій, і назвіть тип умовного пропозиції.
  4. I.5.2) Розробка Зводу Юстиніана.
  5. II.5.3) Повноваження і посадова влада магістрату.
  6. IV. Обчислити среднеквадратическую помилку наближення заданої функції обраної часткової сумою, використовуючи мінімальну властивість коефіцієнтів Фур'є.

Власне кодифікацією права, в єдності принципів переробки правових джерел і сістематізаціонной завдань, можна вважати лише три перші складові частини Зводу.

«Інституції» (Institutiones) представляли систематизоване виклад основ права: загальні початку правозастосування і систематичний виклад догматичних принципів головним чином приватного права. «Інституції» поділялися на 4 книги і 98 титулів; книги були наступними: 1) загальне вчення про право і вчення про суб'єктів прав - особах, 2-3) загальні інститути речового права і зобов'язального 4) вчення про позови і принципах правозастосування в суді. З цього часу аналогічна схема систематизації права стала називатися інституційної. У числі найбільш принципових понять правової культури «Інституції» укладали вихідне визначення сенсу правозастосування та знання права як постійного прагнення віддавати кожному його належне: Justitia est constans et perpetua voluntas, jus suum cuique tribuendi. У свою чергу юриспруденція, тобто наука права, визначалася як «знання речей божественних, так само і людських, пізнання справедливого, так само як і несправедливого». На загальне вчення про право, представлене в «Інституціях», найбільший вплив зробили принципи стоїчної філософії еллінізму.

«Інституції» не були викладом тільки абстрактній філософії права. Юстиніан прямо наказав, що вони мають значення обов'язкового зводу основ права, а всі текстуальні правоположения мають силу, рівну іншим законодавчим збірникам як затверджені імператором. Тобто зафіксовані в «Інституціях» норми права були в повному розумінні нормативними вимогами.

Дигести, або Пандекти, (Digesta, Pandectae) були найоб'ємнішою частиною зводу. Вони представляли систематичну компіляцію цитат - уривків з робіт найбільш відомих римських правознавців. Всього у складі «Дигест» налічують до 9200 уривків з 2 тис. Робіт, належали перу 39 відомих юристів I -V ст. н.е., причому в більшості випадків укладачі приводили досить певні вказівки на назви і навіть розділи використаних праць. Це була свого роду енциклопедія римської юриспруденції, але що відображала в т.ч. і правові пріоритети. Так, найбільша кількість відгуків припало на частку робіт Ульпіана (2462), Павла (2083), Папиниана (595), Помпония, Гая, Модестина, Юліана (по декілька сотень). «Дигести» розділялися на 50 книг з різних юридичних тем, усередині книг - на титули і окремі фрагменти. Фрагменти також розташовувалися не довільно: спочатку систематизувалися фрагменти, які коментують юридичні проблеми, поставлені у відомому тоді творі юриста Сабіна по цивільному праву; потім тлумачення до постійного, преторського едикту - слідуючи його системі і питань; на закінчення давалися відповіді практичної спрямованості, головним чином слідуючи творам Папініана; в деяких титулах «Дигест» був також додатковий Appendix - додаток.

«Дигести» в цілому також були структурований звід висловлювань і правоположений: весь матеріал умовно поділено на сім частин. У першій (кн. 1-4) розглядалися загальні питання права і вчення про суб'єктів права - особах; у другій (кн. 5-11) - «про право осіб на свої власні і на чужі речі, про захист права власності», тобто речове право; в третій (кн. 12 -19) - про зобов'язання двосторонніх, або виникають з «взаємної довіри»; в четвертій (кн. 20-27) - про забезпечення зобов'язань, про свого роду витратах і позовних вимогах із зобов'язань і про зобов'язання, пов'язаних з реалізацією сімейних і опікунських прав; в п'ятій (кн. 28-36) - про заповіти; в шостий (кн. 37-43) - про найрізноманітніших правових колізіях, що вирішуються по суддівському розсуд; в сьомий (кн. 44-50) трактувалися питання, пов'язані, переважно з кримінальним і публічним правом; остання книга присвячувалася старим юридичним виразами, термінології, висловлювань, прислів'ям і т.п.

Укладачі «Дигест» не могли, зрозуміло, уникнути певних суперечностей між різними текстами різних авторів, поділюваних століттями і відмінністю юридичних поглядів. Спробою частково вирішити цю проблему було коректування редагування, поновлених текстів старих правознавців. Це породило т.зв. інтерполяції, Тобто вставки, тлумачення, вироблені укладачами і порушують іноді лад думки і логіку юридичної оцінки інституту в рамках попередніх принципів. Так, ліквідовувалися настільки важливі раніше для Ульпіана відмінності в термінології в питаннях власності або різні конструкції позовних вимог для різних категорій римських громадян (що вже пішло в історію). Однак сенс інститутів відтворювався, і за цими змінами вони деформувалися, набували іншого вигляду. Для догматики римського права в цілому це несуттєво, але для історії римського права створює саму принципову проблему з'ясування справжнього змісту класичних інститутів і принципів.

При оприлюдненні «Дигест» імператор Юстиніан заборонив навіть писати до них коментарі: вони представляли офіційно законодавчий документ не менш, ніж власне правоволоженія законів; дозволялося тільки робити вилучення і переклад на грецьку мову.

Кодекс (Codex) був систематизацією 4600 імператорських конституцій, починаючи з 117 р, в 12 книгах і 765 титули. У 1-ій книзі містилися постанови по церковному праву, щодо джерел права, а також державної служби та обяанностей чиновників, в книгах з 2-го по 8-ю в основному були узагальнені акти імператорів з цивільного права та судочинства, в 9-й книзі - з кримінального права, в 10-12-й - з державного управління, фінансів і т.д. При систематизації зберігалися дати видання конституцій і імена які дарували їх государів. У загальному підході, тексти імовірно зберігалися незмінними, але однозначно судити про це тотожність неможливо через відсутність порівняльних текстів.

збори Новел (Novellae), Які вважаються умовно додаткової четвертою частиною Зводу Юстиніана, було пов'язане вже з приватної сістематізаторской діяльністю після смерті імператора. Збереглися три збірки, перший з яких був складений в 556 р і включив 122 конституції; два інших (що містять 134 і 168 актів) відносяться до другої половини VI ст. Крім узагальнення імператорських постанов, в них є едикти начальників великих провінцій і взагалі многoe в їх утриманні стосувалося управління провінціями і специфіки нововведень в спадковому праві.

 I.5.2) Розробка Зводу Юстиніана. | II ЗАГАЛЬНІ ПОЧАТКУ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ