На головну

I СИСТЕМА, ДЖЕРЕЛА, ІСТОРИЧНА ТРАДИЦІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА | I.1. Римське право у сучасній правовій культурі | I.3.1) Розвиток римського права в епоху Стародавнього Риму. | I.3.2) Історичне сприйняття римського права. | I.4. Джерела римського права | I.4.1) Звичайне право. | I.4.2) Закони. | I.4.3) Jus civile. | I.4.4) Магістратське право. | I.4.5) Діяльність юристів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

I.2.2) Класифікація юридичних норм.

  1. E КЛАСИФІКАЦІЯ ПСО
  2. II.2.2) Придбання прав громадянства.
  3. II.3.2) Класифікація законів.
  4. II.6.1) Поняття юридичних осіб.
  5. III.2.2) Основні групи та види злочинів.
  6. IV Порядок визначення та класифікація доходів організації

Юридична норма (norma agendi) становить вираз правової волі суб'єкта уповноваженої на це всіх даних співтовариством або народом; тому вона називалася об'єктивним правом на відміну від індивідуального потенційного правомочності, або суб'єктивного права. Формування таких норм зводиться звичайно до кількох найбільш загальним історичним поняттям або історико-логічним процедурам.

Юридична норма може бути (1) безпосередньо встановлена ??приписом джерела, що має правову силу - звичаю закону, судової практики; така норма, як правило, певна і однозначна. Норма може бути (2) встановлена ??шляхом тлумачення загальних або конкретних приписів джерела права, причому це тлумачення має підкорятися певним виробленим правилам. Тлумачення може бути легальним або доктринальним; перше є роз'яснення норми за допомогою конкретних норм, почерпнутих з того ж або спорідненого правового джерела - того ж закону, того ж постанови суду і т.д. Легальне тлумачення має силу, рівну власне витлумачувати нормі, оскільки в строгому сенсі, при дотриманні повноти і логічних правил, не створює нічого нового. Доктринальне тлумачення - це роз'яснення норми на підставі загального розуміння слів (тоді воно спеціально називається граматичне тлумачення) або обставин існування закону (логічне тлумачення). Для повного і правильного уявлення про якість юридичної норми римська правова культура вимагала всеосяжного тлумачення: «Знати закони - це не дотримуватися їх слів, але сили і значення». За своїм формальним наслідків тлумачення могло бути поширювальним, Коли норма переносилася на такі відносини, які буквально цим правовим джерелом не передбачалися, але були б передбачені, якби правообразователь їх торкнувся, і обмежувальним, Коли виконання деяких умов гранично звужувало дію витлумачувати норми. Нарешті, юридична норма може бути випиляна (3) шляхом аналогії, тобто поширення дії споріднених норм на підставі тотожності правових засад. Не всі юридичні випадки могли бути передбачені конкретними розпорядженнями джерел права, і якщо принцип вирішення таких справ є очевидним, то ніщо не повинно зупиняти від рішення по суті, застосовуючи або аналогію конкретної норми, або загального приписи права: Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio .

Відносно якісної класифікації юридичних норм найбільш важливими слід визнати такі: за характером, по правосодержанію і за обсягом правової дії.

За характером юридичні норми можуть втілювати суворе право (Jus strictum) або справедливе право (Jus aequum et bonum). Перші формуються точним розпорядженням джерела права як щодо обсягу, так і по відношенню до об'єкта і обставин юридичної дії, не допускають відхилень при їх застосуванні, жорсткі і незмінні. Другі формуються зазначенням джерела права на загальний принцип юридичної вирішення ситуації, допускають відхилення в залежності від обставин, особистості учасників правопорушення. «Справедливе право» представляє вищий щабель правотворчості, хоча і значно ускладнює юридичну практику, що вимагає більш досконалої юриспруденції. Невблаганний застосування «суворого права» викликало в римській правовій культурі осуд, оскільки малося на увазі, що норми права існують не самі по собі, а для цілей людського суспільства. Виявом цього відносини стала приказка Summum jus summa injuria.

за своїм правовим змісту юридичні норми можуть представляти примусове право (Jus cogens) і дозвільне, Або дозволительного, право (Jus dispositum). Сенс правового припису римське право вбачало в тому, щоб «повелівати, забороняти, дозволяти, карати». Примусові норми не допускають вільного розсуду учасників правових відносин, вони вимагають тільки запропонованого поведінки, не можуть змінюватися на розсуд учасників правовідносин. Такі в більшості норми, на яких ґрунтуються відносини громадян і держави, а також окремі інститути цивільного життя суспільної значимості (шлюб, виховання дітей дотримання норм моралі і т.д.). Примусові норми в свою чергу поділяються на наказові, Або приписи, які однозначно вказують на зміст належного правового поведінки - наприклад, обов'язок виховувати власних дітей, і на заборонні, Які вказують на засуджуване правову поведінку (байдуже прямим порушенням або «всього лише» в обхід закону) і, як правило, мають на увазі покарання за ці порушення - такі всі приписи кримінального права. Дозвільні норми надають учасникам правовідносин, маючи на увазі їх рівноправними і рівнозначними, можливість самим визначити форму реалізації дозволеного правової поведінки. Більшість норм, що регулюють відносини з приводу майна, угод і т.п., відносяться до диспозитивним. Причому конкретний вид самих цих норм і створюється, як правило, шляхом вільного історичного вибору цивільного обороту.

За об'ємом правової дії юридичні норми поділяються на право загальне (Jus generale) і право виключне, або спеціальне (Jus speciale). Загальне право висловлює загальний зміст джерела права з приводу регуляції того чи іншого питання правовідносин, ця норми застосовуються завжди, якщо немає прямої вказівки на особливості юридичної оцінки розглянутих обставин стосовно до тих чи інших умов. Загальне право може поставати у вигляді двох категорій: права звичайного (Jus commune), що містить загально прийняті положення, або права особливого (Jus singulare), яким організовуються допускаються загальними рамками правового регулювання відступу або відхилення від однозначних загальних принципів. Норми особливого права формувалися відступами зважаючи будь-якої суспільної користі, в їх основі передбачалася справедливість, якої потрібно керуватися. В силу такого характеру особливі норми можуть діяти тільки в межах спочатку відрегульованого з їх допомогою відносини, вони ні в якому разі не можуть ставати джерелом аналогії права, підлягають лише обмеженому тлумаченню. Особливі норми виражають, як правило, деяку юридичну пільгу (наприклад, для жінок перепрошувальним малося на увазі незнання законів) або ж пережитки старих юридичних конструкцій. право виняткове представляло вилучення з дії загальних законів, встановлене в порядку привілеї і строго індивідуально (правові привілеї особі, не переходять у спадок; особливий статус майна або іншої власності; привілеї по правооснованию, наприклад, першого кредитора на першочерговість у задоволенні боргу). Привілеї, як і норми особливого права, не можуть бути об'єктом аналогії і розширювального тлумачення. Малося на увазі також, що виключне право може нести з собою як вигоди для учасникаправовідносини, так і обтяження і навіть пряму невигідність (підрозділ на сприятливі і так звані одіозні привілеї).

Юридичні норми, крім того, могли відрізнятися за часом дії (тільки на майбутнє час або з подразуменіем зворотного їх сили), по території (загальнодержавні, місцеві, екстериторіальні), по порядку припинення дії (спочатку тимчасові норми, поновлювані, що маються на увазі скасованими з прийняттям нових з цього приводу, з обовязковим прямим скасуванням і т.д.). Ці останні класифікації набули найбільшого розвиток тільки стосовно до норм закону і в тісному зв'язку із загальним якістю закону за римським правом.I.2.1) Поняття права. | I.2.3) Система римського права.