Головна

I.2.2) Класифікація юридичних норм. | I.2.3) Система римського права. | I.3.1) Розвиток римського права в епоху Стародавнього Риму. | I.3.2) Історичне сприйняття римського права. | I.4. Джерела римського права | I.4.1) Звичайне право. | I.4.2) Закони. | I.4.3) Jus civile. | I.4.4) Магістратське право. | I.4.5) Діяльність юристів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

I.1. Римське право у сучасній правовій культурі

  1. B - право страховика вимагати визнання договору недійсним;
  2. I Нормативні правові акти
  3. I Нормативні правові акти та інші офіційні матеріали
  4. I. Нормативно-правові акти
  5. I. Нормативно-правові матеріали
  6. I. Нормативні правові акти

Римське право становить винятковий за своїми особливостями та значенням предмет юридичної вивчення. Сходячи в своєму історичному становленні до давно минулих часів античності (і в цьому сенсі представляючи феномен зниклої цивілізації, навіть беручи до уваги багатовікову повторну життя римського права в науці і юридичній практиці пізнього Середньовіччя, Відродження та Нового часу), в сучасній юридичній культурі і в сучасних системах права римське право не має безпосередньо дійсного, практичного значення. Увага, яку заслужено прийнято приділяти римському праву в рамках юридичної освіти або загального наукового пізнання права, пояснюється не тільки величезним впливом римського права в свій історичний час на становлення національних. Правових культур усієї так званої романо-германської сім'ї (до якої належить більшість країн Європи, а також Латинської Америки, Африки, Азії), але особливими неминущим внутрішніми якостями власне римського права, зобов'язаними як багатовікової роботі над ним вчених-юристів і правознавців-практиків, так і особливим культурним умовам його первісного виникнення. За словами відомого сучасного французького правознавця Р. Давида, «Римська імперія знала блискучу цивілізацію, і римський геній створив юридичну систему не має прецедентів в світі». *

 * Давид Р. Основні правові системи сучасності. М., 1988. С. 51.

Для правових систем романо-германського типу, до якого, з застереженнями, належить і традиційне російське право, римське право має особливу філософську, історичну і культурну значимість Багато рис загальної правової традиції, багато правових інститутів і догматичні категорії сучасних правових систем безпосередньо походять від принципів і структурі римського права, вироблялися або на його основі, або з урахуванням критичного сприйняття. Окремі сполучення і догматичні вимоги, висхідні до римським правом продовжують жити в сучасному праві - явно чи неявно, в прямо запозичений вигляді або будучи заломленими через власну національну традицію. І ця генетична зв'язок з римським правом сформувала чи не головну якісну особливість всього названого типу правових систем, що представляє до того ж найбільш розвинений - в науковому відношенні - тип, порівняно з іншими відомими світовій юридичній практиці.

Порівняно з іншими, історичними або сучасними, системами права, римське право найбільшою мірою відзначено початком індивідуалізму, Зосередженості на регулювання вільного і самостійного в господарському та цивільному відношенні положення індивіда, визнаного суспільством і державою за повноправного суб'єкта. Індивідуальна гарантованість відповідної правовим засадам гуртожитку діяльності, індивідуальна ж і правова відповідальність за порушення цих начал склали основу римського права. Політична, правова та культурна цінність індивідуалізму в історії людського суспільства виявляється, як про те свідчать багаторазові безуспішні спроби соціальних уніфікацій і тоталітарного згуртування, невиліковним, єдино плідної в соціальній перспективі. Внутрішні якості римського права набувають в цьому відношенні значення класичного орієнтир щоразу, коли виникає суспільна і юридична потреба в правовому втіленні індивідуальної свободи громадянина. Хоча це зовсім не означає, що конкретні юридичні досягнення римського права і пов'язаної з ним правової культури в цілому являють ідеально-закінчений зразок. «Шляхом римського права, але перевершивши його, далі через нього - ось девіз, в якому для мене, - писав один з найбільших знавців римського права всіх часів Р. Ієрінга, - полягає значення римського права нового світу». *

 * Иеринг Р. Дух римського права. СПб., 1875. С. 14.

Винятковість римського права ще й у тому, що воно продовжило свою юридичну життя навіть після розпаду і переродження держави і народу, що дав йому перше життя. Це сформувало майже тисячолітній досвід правової культури, юридичної практики і науки. За багато століть римські і нерімского юристи, залишаючись в рамках єдиних почав, розробили і переосмислили багато сторін правового життя суспільства, багато юридичні проблеми і казуси. Ймовірно, в деяких питаннях таким шляхом була досягнута свого роду беспробельность юридичного знання, і римське право стало подібно Евклідовій геометрії обов'язковістю своїх аксіом (за умови повсякденних вимог людського співжиття). Звичайно, багато чого з цього спекулятивного досвіду залишилося самозамкнутая схоластикою, простий грою юридичного розуму. Щось буде тільки прикладами та досвідом юридичних тупиків, щось склало основи всієї логіки права. Хоча логічність і доскональність традиції римського права - не єдині її гідності. «Саме непослідовність римських юристів і преторів слід вважати одним з їх найбільших достоїнств, яке дозволяло їм відступати від несправедливих і огидних інститутів». *

 * Гегель Г. Ф. Філософія права. М .: Думка, 1990. С. 67.

Нарешті, безвідносно до змісту правових принципів та інститутів римського права в більшості зобов'язана своїм походженням сучасна термінологія філософії права та юридичної практики. Багато поняття і терміни сучасної правової культури представляють прямі запозичення: «республіка», «конституція», «мандат», «віндикація», «облігація» і т. Д І хоча зміст цих понять буває вже значно віддалена від свого першоджерела, вивчення історичних зіставлень виявляється недаремним. І в цьому відношенні римське право виявляється частиною пізнання вже цілком сучасної юридичної практики і правової культури.

 I СИСТЕМА, ДЖЕРЕЛА, ІСТОРИЧНА ТРАДИЦІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА | I.2.1) Поняття права.