Головна

Мета і завдання проекту | Лист 1. Кінематичний синтез кулачкових механізмів. | Підрахувати радіус основної шайби кулачка, прийнявши мінімальний радіус кривизни профілю кулачка | Сили інерції визначаються за формулою |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Синтез кулачкового механізму з роликовим штовхачем.

  1. Аналіз механізму ціноутворення
  2. Аналізу і синтезу
  3. Аналізу і синтезу
  4. Аналізу і синтезу
  5. Аналітичне дослідження кривошипно-ползунного механізму
  6. Анаеробні механізми ресинтезу АТФ
  7. Аеробний механізм ресинтезу АТФ

Метою синтезу кулачкового механізму з роликовим штовхачем є визначення мінімального радіуса основний шайби кулачка r0 і ексцентриситету е. Необхідно також правильно вибрати радіус ролика Rрол.

Лимитирующими в кулачковому механізмі з роликовим штовхачем є динамічні умови, тобто при неправильному виборі розмірів можливий низький миттєвий ККД і навіть заклинювання механізму. Необхідно вибрати такі радіус основної шайби кулачка r0 і ексцентриситет е, при яких у всіх положеннях на фазах підйому і опускання кути передачі руху будуть більше допустимих. Робиться це за допомогою діаграми s = Ф4(Ds / d?), так званої суміщеної діаграми переміщення і аналога швидкості. На цій діаграмі шукається зона працездатності, яка визначається нерівністю

 
 

 У цій зоні вибирається центр обертання кулачка і визначається r0 і ексцентриситет е. Тому рекомендується наступна послідовність.

На правій або лівій частинах листа побудуємо поєднану діаграму s = Ф4(Ds / d?) в однакових масштабних коефіцієнтах по обох осях. Для цього сумісний діаграми S = ??Ф1(?) і ds / d? = Ф2(?), отримані раніше при інтегруванні, виключивши параметр ?. При цьому необхідно підрахувати або коефіцієнт перетворення однієї з координат Доv, Або кут нахилу відображає прямий bv

Kv= Tg bv= ms / mds / d?= Hvmj; bv= Arctg Kv .

До поєднаної діаграмі під кутами gдопп і gдопоп проведемо дотичні, дві прямі, перетин яких і визначає зону працездатності кулачкового механізму. Найменші габарити кулачкового механізму будуть виходити, якщо центр обертання кулачка щодо цієї діаграми вибрати в вершині зони працездатності.

 
 

 Приймемо радіус ролика Rрол штовхача меньшіміз двох умов:

Якщо радіус ролика виходить менше 6 мм, тобто менше реальних габаритів підшипників кочення, на яких вони розташовуються, розміри ролика можна збільшити. При цьому треба збільшити і мінімальний радіус r0.

r0/= r0+ Rрол

Для наших кулачкових механізмів розміри ролика, з урахуванням можливих габаритів кулькових підшипників кочення, лежать в межах 6 ... 15 мм.

З цих міркувань вибираємо Rрол.

Центр обертання кулачка А при цьому вибирається в зоні працездатності.

Побудувати в масштабі теоретичний профіль кулачка, застосувавши метод звернення руху. Для цього в обраному масштабі проводимо окружності радіусами r0 і e і від довільного напрямку проти обертання відкладаємо фазові кути jп, jст, jоп. Розбиваємо фазові кути на інтервали, відповідні інтервалам закону руху і проводимо осі штовхача як дотичні до ексцентриситету. За відповідними напрямами відкладаємо переміщення штовхача при цьому рекомендується заповнити таблицю.

 положення
 S діаграми                          
 Переміщення на плані                          
                           
 положення  
 S діаграми                          
 Переміщення на плані                          

Отримуємо теоретичний профіль кулачка, траєкторію центрів ролика в зверненому руху. Центри ролика рекомендується виділити кружечками.

Знайдемо найменший радіус кривизни ?min опуклою частини теоретичного профілю кулачка наближеним геометричним побудовою.

?min=

Перевіримо, що радіус ролика задовольняє умові відсутності самопересеченія дійсного профілю кулачка.

Rрол<0,7 ?min

Далі необхідно закінчити побудову плану кулачкового механізму c роликовим штовхачем. Викреслити контурній лінією практичний профіль кулачка, як обвідна параметричного сімейства роликів.

В одному з положень зобразити роликовий штовхач, показати опори кулачка механізму r0, hmax, ?кул, Кути ?п, ?ст, ?оп, ?нв, а також позначити номери всіх взаємних і штовхача, кінематичну пару штовхача і ролика. Проставити на плані номера взаємних положень кулачка і штовхача.

Для обраного на суміщеної діаграмі центру обертання кулачка A, побудувати графік зміни кута тиску або графік зміни кута передачі руху в усьому діапазоні робочого кута повороту кулачка. Для цього на діаграмі s = Ф4(Ds / d?) з'єднаємо всі точки з центром обертання кулачка А, за допомогою транспортира заміряємо кути тиску або передачі руху в кожному положенні і відкладемо ці значення на відповідній діаграмі.

 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ | Синтез кулачкового механізму з плоским тарілчастим штовхачем