На головну

З РЕЛІГІЄЗНАВСТВА | ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ | КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕФЕРАТУ | Зразки оформлення використаних джерел | Орієнтовна тематика рефератів | Загальні критерії оцінювання рефератуз релігієзнавства |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ

  1. Види обов'язкового страхування та основні вимоги до їх здійснення
  2. Види, будова ручного немеханізованого пожежного інструменту. Вимоги правил безпеки праці до ручного немеханізованого інструменту.
  3. Вимоги безпеки перед початком роботи
  4. ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ
  5. Вимоги до договорів перестрахування
  6. Вимоги до змісту і оформлення звіту
  7. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Обсяг реферату визначається специфікою досліджуваного питання і змістом матеріалів, їх науковою цінністю та практичним значенням. Оптимальний обсяг реферату складає 15-25 сторінок. Реферат має відповідати вимогам до оформлення кваліфікаційної роботи.

Реферат має бути акуратно написаний від руки чи надрукований з дотриманням стилістичних і граматичних норм. Текст реферату викладається державною мовою на стандартних аркушах формату А-4.

Текст роботи друкується чорним кольором на одній стороні білого аркушу формату A4 (210х297 мм) з абзацним відступом у 1,25 см. Відступи від краю аркушу (межі тексту): ліве - 25 мм, праве - 15 мм, нижнє - 15 мм, верхнє - 15 мм. Шрифт тексту - Times New Roman 14 кегль, інтервал - 1,5.

Заголовки структурних частин друкують великими літерами симетрично до тексту без розділових знаків наприкінці, без підкреслень. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 2-м інтервалам. Назви розділів набираються 14-им шрифтом (усі великі напівжирні), а пункти і підпункти виділяти напівжирним шрифтом. Кожну структурну частину роботи (розділ) треба починати з нової сторінки.

Всі сторінки нумеруються арабськими цифрами: загальна нумерація починається з титульного листа, порядковий номер на ньому не ставиться. Нумерація сторінок здійснюється в верхньому правому куті аркуша.

Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторінок письмової роботи, але номер сторінки на титульному аркуші, як правило, не проставляють. Розділи слід нумерувати також арабськими цифрами. Ілюстрації, таблиці, розташовані на окремих аркушах, включаються в загальну нумерацію сторінок.

Нумерація сторінок повинна бути наскрізною. Порядковий номер сторінки позначають арабською цифрою і проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки чи рисок.

Вступ і висновки в сумі не повинні перевищувати 20% від її загального обсягу.

Роботу над складанням плану реферату необхідно розпочати ще на етапі вивчення літератури. План - це точний і короткий перелік положень у тому порядку, в якому вони розташовуватимуться в рефераті протягом розкриття теми. Чернетка плану під час роботи доповнюватиметься і змінюватиметься.

Існує два основні типи плану: простий і складний (розгорнутий). У простому плані зміст реферату поділяють на пункти, а в складному на розділи, пункти та підпункти. Грамотно побудований план реферату відповідає сформульованій темі, меті та завданні роботи.

Готуючи текст реферату, доцільно дотримуватися наступних загальних вимог:

· чіткість структури (змісту);

· логічна послідовність викладення;

· точність оцінок, що виключає можливість суб'ктивного трактування чи двозначного розуміння;

· аргументованість висновків;

· встановлення причинно-наслідкових зв'язків між процесами т явищами;

· за можливості - наочне пред'явлення результатів аналізу (таблиці, графіки, діаграми).

Слід використовувати синтаксичні конструкції, характерні для стилю наукових текстів, уникати складних граматичних конструкцій, невивірених термінів і символів або пояснювати їх відразу, при першому згадуванні в тексті реферату. Стиль викладення матеріалу має бути науково-діловим.

У тексті реферату не дозволяється:

- використовувати скорочення слів, окрім встановлених правилами української орфографії та відповідними стандартами;

- вживати математичні знаки, а також знаки «№» та «%» без цифр;

наводити скорочені позначення слів, фраз, без відповідного обгрунтування (скорочення слів та словосполучень мають відповідати чинним стандартам з бібліотечної та видавничої справи (наприклад: Міністерство освіти і науки Українив України (МОНУ).

- не рекомендується вести мову від першої особи однини (висновки краще висловлювати в безособовій формі);

- використовувати положення, цитати, витяги з літератури без посилання на використане джерело.

Текст реферату слід розбивати на абзаци. Це полегшує читання й показує, що автор у своєму рефераті переходить до нової думки, нового твердження. Не можна також занадто дробити текст реферату і відокремлювати одну фразу від іншої, якщо між ними існує тісний зв'язок. Переноси частин слів в заголовках реферату не допускаються, слова переноситься повністю.

Неприпустимо використовувати цитати без посилання на автора. При цитуванні будь-якого фрагменту джерела недопустимі неточності. Взагалі, цитатами не слід зловживати. Якщо якийсь важливий документ потребує наведення його в тексті реферату в повному обсязі, то краще винести його в додатки.
У рефераті необхідно визначити і викласти основні тенденції дослідження, підтвердити їх найтиповішими прикладами, відобразити сучасні ідеї та гіпотези, методики та методичні підходи до вивчення проблеми.

Кожен розділ реферату повинен завершуватись короткими висновками, чітки-ми і лаконічними, де узагальнено оцінки та практичні рекомендації. Можна стисло вказати на перспективи подальшого дослідження даної проблеми.

 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ РОБОТИ | ОФОРМЛЕННЯ ДОДАТКІВ, ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ