Головна

ОФОРМЛЕННЯ ДОДАТКІВ, ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ | ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ | КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕФЕРАТУ | Зразки оформлення використаних джерел | Орієнтовна тематика рефератів | Загальні критерії оцінювання рефератуз релігієзнавства |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ РОБОТИ

  1. E. роботи на наконечниках з таким же маркуванням.
  2. Алгоритм виконання роботи
  3. Алгоритм виконання роботи
  4. Алгоритм виконання роботи
  5. Алгоритм виконання роботи
  6. Алгоритм виконання роботи
  7. Алгоритм виконання роботи

Виконуючи реферативну роботу, потрібно дотримуватися вимог до її структури та оформлення.

Реферат повинен містити наступні складові елементи:

· титульний аркуш,

· зміст (план),

· вступ,

· основна частина (розділи, параграфи, пункти, підпункти),

· висновок,

· перелік використаних джерел,

· додатки (у яких наводяться таблиці, схеми, діаграми тощо).

На титульному аркуші реферату (див. додаток 1) вказуються:

· офіційна назва вищого навчального закладу;

· прізвище, імя та по батькові автора реферату;

· повна назва теми; прізвище та ініціали керівника;

· місто, де знаходиться навчальний заклад;

· рік написання реферату.

Після титульного аркуша фіксується зміст (план) реферату (приклад оформлення - див. додаток 2) з точною назвою кожного розділу (параграфу) і вказуванням його сторінок. Мінімальна кількість розділів - 2 (з підрозділами), та 3 без підрозділів. Максимальну кількість - 4-5 розділів.

У вступі (обсяг 1-2 сторінки) обґрунтовується актуальність і практичне значення теми з огляду на розвиток науки та практики або науково-методичної діяльності у сфері освіти, формулюються цілі і задачі роботи, показується, на що автор звертає особливу увагу. При цьому мета дослідження обумовлює загальний напрям та логіку викладання.

У вступі здійснюється аналіз використаних джерел, зазначаються автори, які вивчали дану тематику, визначаються сутність основних чинників, що вплинули та розвиток явища або процесу, що досліджується.

Основна частина роботи (обсяг 10-15 сторінок) складають розділи, що можуть бути розбиті на підрозділи (параграфи), логічно поєднані між собою.

Основна частина реферату розкривається послідовно відповідно обраної теми, мети, завдань шляхом висвітлення основних питань плану. Розділи основної частини показують різні аспекти розкриття даної теми. Основну увагу необхідно зосередити на науково-теоретичному аналізі поставлених питань. Автор реферату робить висновки щодо теоретичної та практичної значимісті розглянутих питань.

Висновки (обсяг 1-2 сторінки) розміщують безпосередньо після викладу основної частини роботи з нової сторінки. У висновку відбиваються основні положення, розглянуті в рефераті, та рішення про вибір оптимального шляху досягнення поставленої задачі. Вони мають логічно пов'язуватися із змістом викладеного матеріалу.

У висновках необхідно сформулювати:

- науково-теоретичні та практичні підсумки проведеного аналізу за проблематикою реферату;

- теоретичні та практичні рекомендації, що випливають з проведеного аналізу.

Перелік джерел. В цій частині вказують джерела, які використовувалися для написання курсової роботи: підручники, навчальні посібники, періодичні видання. Перелік джерел підбирається студентами самостійно.

Додатки - це частина основного тексту, яка має додаткове (наприклад, довідкове) значення, але, на думку автора, є необхідною для більш повного розкриття теми, кращого розуміння отриманих результатів. Тому додатки мають бути розміщені поза основним текстом, після переліку джерел. Додатком можуть бути розрахунки, ілюстрації, таблиці, графіки тощо.

 З РЕЛІГІЄЗНАВСТВА | ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ