Головна

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ | Політична соціологія як наука і навчальна дисципліна | Обов'язкова | Суспільство і держава | Влада і панування | Екстраполяція соціальних нерівностей на політичний простір | Еліти і маси у політиці | Політична культура і соціальні відносини | Форми прояву і способи вивчення масової політичної свідомості | Групи інтересів, політичні партії та суспільно-політичні рухи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Як цей курс вписується в навчальну структуру, зв'язок з іншими курсам.

  1. Взаємодія митних органів з іншими державними органами
  2. Документування касових операцій та операцій з іншими грошовими коштами
  3. Зв'язок етнопсихології з іншими науками.
  4. Метод - це система прийомів, застосовуваних у процесі дослідження. У порівнянні з іншими проблема методу вивчена в музеєзнавстві в найменшому ступені.
  5. Облік розрахунків з іншими дебіторами
  6. Облік розрахунків за іншими операціями
  7. Порядок складання проектів місцевих бюджетів, їх взаємозв'язок із проектом державного бюджету

Курс "Політична соціологія" взаємозв'язаний і є розвитком одного з магістральних напрямків навчання студентів - "Теорії соціології", він тісно пов'язаний також із Філософією" у частині "Соціальної філософії", "Економікою" та "Економічною соціологією" у частині матеріальних детермінант та основ соціальних факторів політики. Курс політична соціологія також взаємопов'язаний із курсами з культурології в частині "Політичної культури", аксиологічних чинників політичного процесу і поведінки.

Метою курсу:

Дати студентам весь основоположний обсяг знань зі сфери політичної соціології. Загалом, весь обсяг знань, призначений для засвоєння студентами можна поділити на три рівні:

- методологічні основи політичної соціології;

- проблемна парадигма політичної соціології;

- прикладний інструментарій політичної соціології і його застосування для аналізу емпіричного матеріалу

Що цей курс навчить:

У результаті вивчення курсу студенти отримають знання з таких проблем:

- предмет політичної соціології, її функції та основні категорії;

- етапи розвитку політичної соціології;

- вплив соціальних груп, особистостей на соціальні явища;

- основи соціальної політики;

- закономірності розвитку демографічної політики та її вплив на політику і політичні процеси;

- нації партії і рухи в політичній системі України;

- соціальні підсистеми та їх характеристику.

Переносні навички:

1. Обізнаність у сфері інтелектуальних наробків із політичної соціології (автори, бібліографія, концепції, методи, праці).

2. Вміння самостійно аналізувати, оцінювати та прогнозувати розвиток політики і позиції її соціальних детермінант.

3. Краще розуміння основ влади, суспільства, держави.

4. Вдосконалення навичок критичного осмислення теоретичного матеріалу.

5. Здатність самостійно збирати та використовувати наукову інформацію.

6. Засвоєння методів інтерактивної самоосвіти та використання комп'ютерних та інтернет-технологій в отриманні і передачі знань.


Методика навчання передбачає використання
таких способів і форм:

Лекції

Академічна лекція

Виклад матеріалу викладачем та його конспектування студентами. Застосовуватиметься у разі відсутності вільнодомступних джерел на данутематику.

Лекція-діалог

Виклад матеріалу здійснюють викладач та студент, які спираючись на різні, бажано контраверсійні точки зору виступають як два співрозмовники, що дискутують чи взаємодоповнюють один одного.

Лекція-полілог

Виклад матеріалу готують усі студенти почастинно. Виклад матеріалу здійснюється за принципом мозаїки і відповідає принципові "разом ми знаємо значно більше, ніж кожен зокрема".

Семінарські заняття.

Академічний семінар

Студенти вивчають матеріал на задану тематику і на семінарському занятті проводиться опитування із кожного питання теми.

Семінар-дискусія, семінар-дебати

Студенти готують матеріал теми, свідомо поділившись на угрупування, аби під час семінарського заняття представляти різні точки зору. Семінар- дебати схожий до дискусії за винятком того, що розмаїття думок і позицій обмежується двома альтернативами і використовується оксфордська модель.

Рольова гра

Семінарське заняття, на якому студенти засвоюють матеріал через своєрідну постановку тієї чи іншої політико мсоціологічної сцени, тобто, коли кожен з студентів грає якусь роль соціального суб'єкта політичного життя визначену темою семінарського заняття.

Застосовуватимуться також інші види семінарських занять

Практичні заняття

Під практичними заняттями ми розуміємо роботу студентів із емпіричним матеріалом з використанням інструментарію політичної соціології, засвоєного в процесі вивчення тієї чи іншої теми курсу.

Крім того, передбачені такі форми навчання як самостійна робота студентів з першоджерелами та написання есею

Така методологія навчання дозволить ознайомити студентів з певним обсягом теоретичного матеріалу, і надасть можливість кожному з них набути вмінь та навичок, що безумовно необхідні для роботи в суспільно-політичній сфері, стати своєрідними консультантами-діагностами з проблем соціальних чинників та основ політики, влади, конфліктів тощо.

Методи та порядок оцінювання:

1. Підготовка до аудиторних занять, участь у дискусіях та тренінгах, інших формах групової роботи (20 балів)

2. Написання та захист есе (зміст - 30, презентація - 5 балів)

3. Участь у виконанні групового науково-дослідного проекту (20 балів)

4. Заключне тестування (20 балів)

Всього (100 балів)

Кількість балів Оцінка Отримання кредитів
100 - 86 Так
85 - 71 Так
70 - 51 Так
50 - 41 Ні
40 і менше Ні

 Чому цей курс є потрібний? | Як ці методи та порядок оцінювання співвідносяться зі змістом курсу і вашою методологією навчання?