Головна

Оформлення списку використаних джерел | Нормативні правові акти | IV. Рецензування курсових робіт | V. Порядок захисту курсової роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

II. Порядок виконання курсової роботи

  1. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  5. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  6. I. Мета роботи
  7. II. Виконання роботи

Тема курсової роботи вибирається навчаються самостійно із запропонованого примірного переліку тем і реєструється в спеціальному журналі кафедри. Навчається вправі скоригувати або сформулювати тему курсової роботи за погодженням з науковим керівником.

Розробка однієї теми кількома учнями допускається, як правило, в тому випадку, якщо тема носить комплексний характер, і кожен навчається працює над окремою її частиною.

Навчається повинен вибрати і зареєструвати тему курсової роботи не пізніше, ніж за три місяці до її захисту.

навчається становить план роботи, який узгоджується з науковим керівником. В ході роботи план може уточнюватися, доповнюватися і конкретизуватися. При підготовці курсової роботи навчається повинен підібрати і вивчити літературу (монографії, наукові статті та інше), нормативні правові акти, а також, при необхідності, практичні матеріали, інші джерела інформації, що відповідають специфіці навчальної дисципліни. Курсова робота, виконана переважно на основі матеріалів підручників, до захисту не допускається. Навчається зобов'язаний регулярно відвідувати консультації наукового керівника, звітувати про виконану роботу, представляти підготовлений матеріал, усувати недоліки.

План курсової роботи повинен логічно струнко відображати тему дослідження. Обов'язковими розділами плану є: вступ, основна частина (2-3 глави, підрозділені на параграфи), висновок, список використаних джерел, додатки (якщо такі є). Виконана курсова робота повинна свідчити про те, що навчається досить глибоко вивчив наукову і спеціальну літературу, нормативний матеріал і інші джерела з даної проблеми, повно, послідовно, логічно завершено і правильно розкрив тему, показавши певні навички наукового дослідження.

Титульна сторінка оформляється відповідно до зразка (Додаток А). Перший (титульний) аркуш курсової роботи відображає інформацію про освітній установі, де виконувалася робота, про автора, назву, наукового керівника, датою (рік) виконання. На другому аркуші курсової роботи міститься зміст. Воно включає всі розділи роботи (вступ, розділи і параграфи, висновок, список використаних джерел) із зазначенням початкових сторінок кожного розділу.

під у веденні відбивається актуальність, її наукова розробленість, теоретична і практична значущість, визначаються цілі, завдання і методи дослідження, дається загальна характеристика структури роботи.

Актуальність теми характеризує обгрунтування вибору теми; слабка розробленість тематики у вітчизняній науковій літературі; неефективна регламентація законодавцем тих чи інших питань. Розділ, присвячений обґрунтуванню обраної теми, завершують приблизно наступними словами: «Все це зумовило вибір теми курсової роботи ...».

Далі ставиться чітка і досяжна мета дослідження. Мета повинна сприяти відповіді на основний поставлений в роботі питання.

Найбільш поширеною помилкою студентів при формулюванні мети роботи є вказівка ??в якості мети на дослідження певних суспільних відносин. Метою дослідницької роботи, якої є курсова робота студентів, не є саме дослідження. Метою правового дослідження є виявлення та вирішення певних правових проблем. Тому кращою є наступне формулювання: «Метою курсової роботи є вироблення науково-теоретичних положень і практичних рекомендацій з питань ...».

Завдання роботи формуються виходячи з плану (розглянути ..., охарактеризувати ..., проаналізувати ..., обґрунтувати ..., намітити шляхи ...). Структурно робота повинна бути побудована таким чином: одна задача - один параграф. Успішне виконання всіх завдань має сприяти досягненню поставленої мети.

У вступі повинна бути охарактеризована інформаційна база роботи, що покликане підтверджувати достовірність аналітичних оглядів.

наприклад:

«У роботі використана перекладна правова література з питань ...»;

«... Використана вітчизняна навчальна і періодична література, а також матеріали статистичних збірників, практичні матеріали Рахункової палати Російської Федерації ...».

Наводиться характеристика електронної інформації.

У вступі дається характеристика об'єкта і предмета дослідження, що сприяє обмеженню теми дослідження. Об'єктом правового дослідження є певна група однорідних суспільних відносин, предметом правового дослідження є норми права, що регулюють дані суспільні відносини.

Введення курсової роботи, як правило, не повинно перевищувати 3 - 4 сторінок.

В основної частини роботи викладається зміст теми відповідно до плану. На основі аналізу опублікованої літератури і інших джерел розкриваються питання, зафіксовані в плані, розглядаються дискусійні моменти, формулюється точка зору автора. Кожен параграф (розділ) завершується коротким висновком по суті досліджуваної проблематики. Слід дотримуватися принципу збалансованості питань за обсягом.

Слід враховувати, що найменування глав не повинно збігатися з найменуванням всієї роботи в цілому, а найменування параграфів відповідно - з найменуванням глав. Одна з глав (або її частина) повинна бути присвячена узагальненню і критичного аналізу теоретичних досліджень, наявних з даної проблеми. Решта глави - більш ретельному, глибокому прикладного дослідження проблемних питань обраної теми.

З огляду на, що курсова робота відноситься до числа самостійних, творчих досліджень, при її написанні неприпустимі плагіат (видача чужого твору або його частини за своє) і компіляція (використання результатів чужих досліджень без самостійного опрацювання джерел). Для підтвердження важливої ??думки, істотного положення використовуються цитування, статистичні дані. У цьому випадку необхідна посилання на джерело, звідки наводяться цитата або статистичні дані. При запозиченні відомостей, фактичних даних або думок інших авторів необхідно по тексту роботи робити зноски із зазначенням відповідного джерела. У виносці необхідно вказати: прізвище, ініціали автора, назву роботи, місце видання, видавництво або назва журналу (газети), рік видання, номер журналу (або дату виходу газети), сторінки.

При викладі змісту положень використовуваної роботи (без прямого цитування) лапки не потрібні, але автор курсової роботи зобов'язаний зробити посилання на це джерело. Відсутність виноски (посилання) визнається плагіатом.

Курсова робота повинна відображати існуючі в науковій літературі різні підходи до вирішення досліджуваної проблеми, аналізувати точки зору, аргументовано викладати точку зору автора.

В укладанні підбиваються підсумки зробленого, формулюються висновки по всій темі дослідження. Поряд з узагальненнями та висновками можуть бути сформульовані пропозиції автора щодо подальшої роботи над темою, новим аспектом її дослідження, особливо, якщо вона має міждисциплінарний, комплексний характер.

Список використаних джерел повинен включати не менше 15 - 20 найменувань. Список складається в алфавітному порядку за великої букви прізвища автора (прізвище першого з колективу авторів) або назви джерела з дотриманням встановлених правил оформлення бібліографічних даних. У ньому вказуються як ті джерела, на які в тексті роботи посилається автор, так і всі інші, вивчені їм при підготовці роботи.

Рекомендується виділяти наступні розділи:

· Нормативно-правові акти та інші офіційні документи (розташовуються в залежності від їх юридичної сили, при цьому нормативні акти, які мають рівної юридичної силою, розташовуються відповідно до календарної черговості їх прийняття; до інших офіційних документів відносяться листи відомств і інші документи інтерпретаційного характеру) ;

· Монографії;

· Підручники і навчальні посібники;

· Статті;

· Автореферати дисертацій;

· Матеріали правозастосовчої практики (архівні, поточні).

Монографії, підручники, навчальні посібники, збірники, наукові статті, публікації в періодичній пресі, автореферати дисертацій рекомендується розташовувати в алфавітному порядку за прізвищами авторів, а якщо автор на титульному аркуші не вказано, то за назвою книги, підручника, навчального посібника, статті і т . д.

Курсова робота може супроводжуватися додатками, В яких представлені матеріали дослідження допоміжного характеру, що ілюструють зміст роботи у вигляді таблиць, схем, діаграм, анкет і т. П.

 I. Мета і завдання курсових робіт | III. Правила оформлення курсової роботи